Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. heinäkuuta 2012

Libor-skandaali: Komissio ehdottaa EU:n laajuisia toimia viitekorkojen manipuloinnin estämiseksi

Libor-skandaalin yhteydessä on hiljattain esitetty vakavia epäilyjä, että pankit ovat toimittaneet vääriä tietoja arvioistaan pankkienvälisen luotonannon koroista. Tällaisten keskeisten viitearvojen manipuloinnilla ja manipulointipyrkimyksillä voi olla vakavia seurauksia markkinoiden eheydelle. Ne voivat aiheuttaa suuria tappioita kuluttajille ja sijoittajille tai vääristää reaalitaloutta. Euroopan komissio on nyt ryhtynyt toimiin tällaisen markkinoiden manipuloinnin torjumiseksi, ja se ehdottaa muutoksia sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia, myös niiden rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskeviin asetus- ja direktiiviehdotuksiin. Ehdotukset oli annettu ensimmäisen kerran 20. lokakuuta 2011 (ks. IP/11/1217 ja IP/11/1218). Tänään hyväksytyillä muutoksilla kielletään selkeästi viitearvojen, kuten Libor- ja Euribor-korkojen, manipulointi, ja tällainen manipulointi määritellään rikokseksi.

Viimeisimmät skandaalit, joissa pankit ovat vaarallisella tavalla manipuloineet lainankorkoja, ovat vähentäneet tuntuvasti yleistä luottamusta”, totesi komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, EU:n oikeusasioista vastaava komissaari. ”EU:n on tartuttava toimeen, jotta rikollinen toiminta pankkialalla voidaan kitkeä ja jotta sitä voidaan torjua rikosoikeuden keinoin. Tämän vuoksi ehdotamme tänään EU:n laajuisia sääntöjä, joilla puututaan tämäntyyppiseen markkinoiden väärinkäyttöön ja tukitaan sääntelyn mahdolliset porsaanreiät. Jos näistä ehdotuksista päästään nopeasti yhteisymmärrykseen, yleisön ja sijoittajien luottamus finanssisektoriin palautuu helpommin.”

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan Libor-koron manipulointiin kohdistetuissa kansainvälisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että pankit ovat jälleen aiheuttaneet skandaalin. ”Halusin varmistaa, että markkinoiden väärinkäyttöä koskevilla säädösehdotuksilla kielletään ehdottomasti tällainen rikollinen toiminta. Sen vuoksi olen keskustellut asiasta Euroopan parlamentin kanssa ja toiminut nopeasti muuttaakseni ehdotuksiamme, jotta varmistetaan, että viitearvojen manipulointi on selvästi laitonta ja että siitä määrätään rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikissa maissa."

Tausta

Viitearvolla tarkoitetaan kaupallista indeksiä tai julkaistua lukua, joka lasketaan soveltamalla jotain kaavaa yhden tai useamman indeksin tai luvun perustana olevan omaisuuserän arvoon tai hintaan, mukaan lukien arvioidut hinnat, korot tai muut arvot, tai selvityksiin, ja jonka perusteella rahoitusvälineen nojalla maksettava määrä määritetään. Viitearvoissa käytettyihin omaisuuseriin tai hintoihin voivat kuulua korot tai hyödykkeet, kuten öljy, edellyttäen, että rahoitusvälineen, kuten johdannaisen, perusteella maksettava määrä määräytyy niiden perusteella. Komissio hyväksyi tänään kaksi muutettua ehdotusta. Ensimmäinen on ehdotus, jolla tehdään komission 20. lokakuuta 2011 antamaan sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia koskevaan asetusehdotukseen seuraavat muutokset:

  • muutetaan ehdotetun asetuksen soveltamisalaa siten, että asetus koskee myös viitearvoja

  • muutetaan määritelmiä lisäämällä niihin viitearvojen määritelmä, joka perustuu rahoitusvälinemarkkina-asetuksessa (MiFIR) käytetyn määritelmän laajennettuun versioon otetaan mukaan viitearvot, kuten viitekorot ja viitehyödykearvot

  • muutetaan rikokseksi määritellyn markkinoiden väärinkäytön (8 artikla) määritelmä, jotta se kattaa itse viitearvojen manipuloinnin ja manipulointiyrityksen

  • muutetaan johdanto-osaa, jotta voidaan perustella se, että viitearvot sisällytetään soveltamisalaan ja määritelmään, jossa markkinoiden manipulointi määritellään rikokseksi.

Komissio hyväksyi samalla ehdotuksen, jolla tehdään sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista annettuun direktiiviehdotukseen seuraavat muutokset:

  • muutetaan määritelmiä lisäämällä niihin viitearvojen määritelmä

  • muutetaan määritelmä, jolla markkinoiden manipulointi määritellään rikokseksi, siten, että siihen sisältyvät myös itse viitearvot

  • muutetaan ”yllyttämisestä ja avunannosta ja yrityksestä” koostuvan rikoksen määritelmä, jotta tällainen käyttäytyminen sisällytetään viitearvojen manipulointiin.

Komissio ei pyri asettamaan vähimmäisvaatimuksia rikosoikeudellisten seuraamusten tyypeille ja tasoille tässä vaiheessa, mutta vaatii, että jäsenvaltioiden on kansallisessa lainsäädännössään säädettävä rikosoikeudellisista seuraamuksista, jotka kattavat viitearvojen manipuloinnin. Alkuperäisessä direktiiviehdotuksessaan komissio halusi tarkastella uudelleen erityisesti siitä, onko neljän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta syytä ottaa käyttöön yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat rikosoikeudellisten seuraamusten tyyppejä ja tasoja.

Ks. myös MEMO/12/595.

Lisätietoja

Euroopan komissio – markkinoiden väärinkäyttö:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Euroopan komissio – rikosoikeuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(ks. IP 11/1049)

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingikotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

EU:n sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komission jäsenen Michel Barnier’n kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Mina Andreeva (+ 32-2) 299 13 82

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar