Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2012

Libori skandaal: komisjon teeb ettepaneku võtta intressiga manipuleerimise vastu võitlemiseks kogu ELi hõlmavad meetmed

Hiljutise LIBORi skandaali ajal avaldati tõsist muret selle üle, et pangad on esitanud valeandmeid oma pankadevaheliste laenuintresside kohta. Selline manipuleerimine oluliste võrdlusindeksitega või katse seda teha võib oluliselt mõjutada turu terviklikkust ning põhjustada märkimisväärset kahju tarbijatele ja investoritele või moonutada reaalmajandust. Et vältida sellist turuga manipuleerimist, võttis Euroopa komisjon täna vastu ettepaneku teha muudatusi (sealhulgas kriminaalkaristuste kehtestamine) siseringitehinguid ja turuga manipuleerimist käsitleva määruse ja direktiivi ettepanekutes, mis esitati esmakordselt 20. oktoobril 2011 (vt IP/11/1217 ja IP/11/1218). Tänaste parandustega keelatakse selgesõnaliselt võrdlusindeksitega, sealhulgas LIBORi ja EURIBORiga manipuleerimine ning tunnistatakse see kriminaalkuriteoks.

Euroopa Komisjoni asepresident, õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: „Viimasel ajal aset leidnud skandaalide tõttu, mida põhjustas pankade manipuleerimine laenuintressidega, on üldsuse usaldus läinud vabalangusesse. Et teha lõpp kuritegevusele pangandussektoris, tuleb tegutseda ELi tasandil ning kriminaalõigusel võib seejuures olla tugev hoiatav mõju. Seepärast esitame täna ettepaneku kehtestada kogu ELi hõlmavad eeskirjad, et võidelda turu sellise kuritarvitamise vastu ja kaotada lüngad seadustes. Nende ettepanekute suhtes võimalikult kiire kokkuleppe saavutamine aitab taastada üldsuse ja investorite usalduse selle olulise majandussektori vastu.”

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „LIBORiga manipuleerimise rahvusvaheline uurimine tõi päevavalgele veel ühe näite pankade skandaalsest käitumisest. Tahtsin olla kindel, et meie seadusandlikud ettepanekud turu kuritarvitamise vastu võitlemiseks keelavad täielikult sellised tehingud. Sellepärast arutasin küsimust Euroopa Parlamendiga ja tegutsesin kiiresti, et viia meie ettepanekutesse sisse parandused ja tagada, et võrdlusindeksitega manipuleerimine tunnistatakse selgelt kuritegelikuks ning toob kõikides riikides kaasa kriminaalkaristuse.”

Taust

Võrdlusindeks on mis tahes kommertsindeks või avaldatud arv, mis on arvutatud teatava valemi rakendamise teel ühe või mitme alusvara väärtuse või hindade suhtes, sh prognoositud hinnad, intressimäärad või muud väärtused või uurimused, mille järgi määratakse kindlaks finantsinstrumendi alusel väljamaksmisele kuuluv summa. Alusvaraga seotud väärtus või hinnad, millega on seotud võrdlusindeks, võivad hõlmata intressimäärasid või sellist toorainet nagu nafta, tingimusel et nende järgi määratakse kindlaks finantsinstrumendi, näiteks tuletisinstrumendi alusel väljamaksmisele kuuluv summa. Komisjon võttis täna vastu kaks muudetud ettepanekut. Neist esimesega viiakse komisjoni poolt 20. oktoobril 2011 vastu võetud määruse (siseringitehingute ja turuga manipuleerimise kohta) ettepanekusse sisse järgmised muudatused:

  • muudatus kavandatava määruse reguleerimisalas, nii et see hõlmaks ka võrdlusindekseid;

  • muudatus mõistetes, nii et oleks hõlmatud ka võrdlusindeksi mõiste, mis põhineb finantsinstrumentide turgusid käsitlevas määruses kasutatud laiendatud mõistel; lisatakse võrdlusindeksid, nagu intressimäärade ja tooraine võrdlusindeksid;

  • muudatus turuga manipuleerimises seisneva süüteo määratluses (artikkel 8), nii et see hõlmaks võrdlusindeksitega manipuleerimist ja katseid seda teha ning

  • muudatus põhjendustes, et selgitada reguleerimisala laiendamist ja turuga manipuleerimises seisneva süüteo laiendamist võrdlusindeksitele.

Samal ajal võttis komisjon vastu ka teise muudetud ettepaneku, millega lisati siseringitehingute ja turuga manipuleerimise eest mõistetavaid kriminaalkaristusi käsitleva direktiivi ettepanekusse järgmised muudatused:

  • muudatused mõistetes, nii et oleks hõlmatud ka võrdlusindeksi mõiste;

  • muudatus turuga manipuleerimises seisneva süüteo määratluses, nii et see hõlmaks võrdlusindeksitega manipuleerimist ning

  • muudatus süüteos „kuriteole kallutamine, kaasaaitamine ja kuriteokatse”, nii et selline käitumine hõlmaks ka võrdlusindeksitega manipuleerimist.

Komisjon et tee praeguses etapis ettepanekuid kriminaalkaristuste liikide ja miinimummäärade kohta, kuid soovitab, et iga liikmesriik kehtestaks oma siseriiklikus õiguses kriminaalkaristused võrdlusindeksitega manipuleerimise eest. Direktiivi algses ettepanekus tegi komisjon ettepaneku vaadata kriminaalkaristuste liike ja määrasid hõlmavate ühiste miinimumeeskirjade kehtestamise asjakohasus üle nelja aasta jooksul alates direktiivi jõustumisest.

Vt ka MEMO/12/595.

Lisateave

Euroopa Komisjon – turu kuritarvitamine:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Euroopa Komisjon – kriminaalõiguspoliitika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(vt IP 11/1049)

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier’ koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar