Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012

Σκάνδαλο Libor: Η Επιτροπή προτείνει δράση σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των επιτοκίων

Το πρόσφατο σκάνδαλο LIBOR προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τα ψευδή στοιχεία που υπέβαλαν οι τράπεζες σχετικά με τα εκτιμώμενα επιτόκια διατραπεζικού δανεισμού. Κάθε πραγματική ή επιχειρούμενη χειραγώγηση ανάλογων καθοριστικής σημασίας στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην ακεραιότητα της αγοράς και θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές ζημίες στους καταναλωτές και στους επενδυτές ή στρεβλώσεις της πραγματικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε σήμερα δράση για να καταπολεμήσει αυτό το είδος των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, εγκρίνοντας τροποποιήσεις των αρχικών προτάσεων κανονισμού και οδηγίας σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και ποινικών κυρώσεων, οι οποίες είχαν κατατεθεί στις 20 Οκτωβρίου 2011 (βλ. IP/11/1217 και IP/11/1218). Οι σημερινές τροποποιήσεις θα απαγορεύουν ρητά τη χειραγώγηση των στοιχείων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των LIBOR και EURIBOR, ενώ παράλληλα θα καθιστούν κάθε ανάλογη χειραγώγηση ποινικό αδίκημα.

Η αντιπρόεδρος κ Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ δήλωσε: "Η εμπιστοσύνη του κοινού καταβαραθρώθηκε με τα τελευταία σκάνδαλα σχετικά με τη σοβαρότατη χειραγώγηση των επιτοκίων διατραπεζικού δανεισμού από τις τράπεζες. Επιβάλλεται να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ για να τεθεί τέρμα σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα στον τραπεζικό τομέα .Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι κανόνες του ποινικού δικαίου μπορούν να αποτελέσουν σοβαρότατο αποτρεπτικό παράγοντα. Αυτός είναι ο λόγος που προτείνουμε σήμερα κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση ανάλογων καταχρήσεων στην αγορά και κάλυψη όλων των κενών των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ταχεία έγκριση των εν λόγω προτάσεων θα συμβάλει στην αποκατάσταση της λίαν αναγκαίας εμπιστοσύνης του κοινού και των επενδυτών στον συγκεκριμένο καθοριστικής σημασίας οικονομικό τομέα."

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών κος Michel Barnier δήλωσε: "Οι διεθνείς έρευνες που διεξάγονται με αντικείμενο τη χειραγώγηση του LIBOR απεκάλυψαν μία επιπλέον περίπτωση σκανδαλώδους συμπεριφοράς των τραπεζών. Ήθελα να είμαι βέβαιος ότι οι νομοθετικές μας προτάσεις σχετικά με την κατάχρηση απαγορεύουν αυστηρά αυτά τα έκτροπα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζήτησα το εν λόγω θέμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενήργησα γρήγορα για την τροποποίηση των προτάσεων μας ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε χειραγώγηση των στοιχείων αναφοράς θα αποτελεί σαφώς παράνομη πράξη και ότι θα υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις σε όλες τις χώρες."

Ιστορικό

Ως στοιχείο αναφοράς λογίζεται κάθε εμπορικός δείκτης ή δημοσιευόμενο αριθμητικό στοιχείο που υπολογίζεται με την εφαρμογή μαθηματικού τύπου στην αξία ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων ή τιμών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων τιμών, των επιτοκίων ή των άλλων αξιών ή των στοιχείων ερευνών βάσει των οποίων καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται βάσει ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου. Τα περιουσιακά στοιχεία (τα στοιχεία του ενεργητικού) ή οι τιμές που διαμορφώνουν το εκάστοτε στοιχείο αναφοράς περιλαμβάνουν τα επιτόκια ή βασικά εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι καθορίζουν το ποσό που καταβάλλεται βάσει ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου, π.χ ενός παραγώγου. Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο τροποποιημένες προτάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις της πρότασης κανονισμού για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η οποία είχε εγκριθεί από την Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου 2011:

  • Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει και τα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης.

  • Τροποποίηση των ορισμών ώστε να συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός των στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης, που βασίζεται σε μια διευρυμένη διατύπωση του ορισμού που χρησιμοποιείται στην πρόταση κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών τίτλων,· ο οποίος περιλαμβάνει και συγκριτικά στοιχεία αναφοράς, όπως π.χ επιτόκια και εμπορεύματα.

  • Τροποποίηση του ορισμού του αδικήματος της χειραγώγησης της αγοράς (άρθρο 8) ώστε να καλύπτει και την χειραγώγηση των συγκριτικών στοιχείων αναφοράς καθώς και κάθε ανάλογη προσπάθεια χειραγώγησης και

  • Τροποποίηση των αιτιολογικών σκέψεων ώστε να αιτιολογείται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και του αδικήματος της χειραγώγησης της αγοράς κατά τρόπο που να καλύπτονται και τα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης.

Παράλληλα η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση η οποία περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις της πρότασης οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για πράξεις διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς:

  • Τροποποίηση των ορισμών ώστε να συμπεριλάβουν και τον ορισμό των στοιχείων συγκριτικής αξιολόγησης,

  • Τροποποίηση της έννοιας του ποινικού αδικήματος της χειραγώγησης της αγοράς ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις χειραγώγησης συγκριτικών στοιχείων αξιολόγησης και

  • Τροποποίηση του ορισμού του ποινικού αδικήματος της «ηθικής αυτουργίας, συνεργείας και απόπειρας» ώστε να καλύπτει ανάλογες συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χειραγώγηση των συγκριτικών στοιχείων αναφοράς.

Η Επιτροπή δεν προτείνει τον καθορισμό ελάχιστων τύπων και επιπέδων ποινικών κυρώσεων κατά το παρόν στάδιο, θέλει εν τούτοις να υποχρεωθεί κάθε κράτος μέλος να προβλέπει η εθνική του νομοθεσία την επιβολή ποινικών κυρώσεων για τη χειραγώγηση αναλόγων συγκριτικών στοιχείων αξιολόγησης. Η αρχική πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προβλέπει την αναθεώρησή της, ιδίως σε σχέση με τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης κοινών ελάχιστων κανόνων για τους τύπους και τα επίπεδα των επιβαλλόμενων ποινικών κυρώσεων, εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη της ισχύος της.

Βλ. επίσης MEMO/12/595.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κατάχρηση Αγοράς

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πολιτική ποινικού δικαίου:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(βλ. IP 11/1049)

Ιστοσελίδα της κας Viviane Reding, αντιπροέδρου και Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Ιστοσελίδα του κ. Michel Barnier, Επιτρόπου εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών της ΕΕ

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar