Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2012

Libor-skandalen: Kommissionen foreslår indgreb mod rentemanipulation i hele EU

I forbindelse med den nylige Libor-skandale er der opstået alvorlig betænkelighed ved falske opgivelser af bankernes anslåede indbyrdes lånesatser. Enhver manipulation af disse vigtige benchmarks eller forsøg herpå kan få alvorlige følger for markedets integritet og kan give forbrugere og investorer betydelige tab eller fordreje realøkonomien. Kommissionen er i dag grebet ind over for denne form for kursmanipulation ved at vedtage ændringer til forslagene til forordning og direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation, der oprindelig blev fremsat den 20. oktober 2011 (se IP/11/1217 og IP/11/1218). Dagens ændringer vil klart forbyde manipulation af benchmarks, herunder Libor og Euribor, og gøre denne form for manipulation til en strafbar handling.

EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, der også er næstformand i Kommissionen, udtalte: "Befolkningens tillid er styrtdykket efter de seneste skandaler om alvorlig manipulation af bankernes udlånsrenter. EU er nødt til at gribe ind og gøre en ende på de kriminelle aktiviteter i banksektoren. Strafferetlige sanktioner kan have en kraftig afskrækkende virkning. Derfor foreslår vi i dag fælles EU-regler for at bekæmpe denne form for markedsmisbrug og lukke eventuelle huller i lovgivningen. En hurtig aftale om disse forslag vil medvirke til at genskabe den meget påkrævede tillid til denne så vigtige økonomiske sektor blandt befolkningen og investorerne."

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, sagde: "De internationale undersøgelser af manipulationen af Libor har afsløret endnu et eksempel på, at bankerne har opført sig skandaløst. Jeg ville sikre mig, at vores lovforslag om markedsmisbrug klart forbyder sådanne uhyrligheder. Derfor har jeg drøftet sagen med Europa-Parlamentet og hurtigt ændret vores forslag for at fjerne enhver tvivl om, at manipulation af benchmarks er klart ulovlig og vil føre til strafferetlige sanktioner i alle landene."

Baggrund

Et benchmark er et kommercielt indeks eller offentliggjort tal, der beregnes ved anvendelse af en formel ud fra værdien af et eller flere underliggende aktiver eller priser, herunder anslåede priser, rentesatser eller andre værdier, eller undersøgelser, som ligger til grund for fastsættelsen af det beløb, der skal betales under et finansielt instrument. Underliggende aktiver eller priser, der henvises til i benchmarks, kan omfatte rentesatser eller varer som f.eks. olie, under forsætning af, at de fastsætter det beløb, der skal betales under et finansielt instrument, f.eks. et derivat. Kommissionen vedtog i dag to ændrede forslag. Det første er et ændret forslag, der indfører følgende ændringer i det forslag til en forordning om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation, som Kommissionen vedtog den 20. oktober 2011:

  • Ændring af omfanget af forslaget til forordning til at omfatte benchmarks.

  • Ændring af definitionerne, så de nu omfatter en definition af benchmarks, der er baseret på en udvidet udgave af den definition, der bruges i forslaget til forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Benchmarks som rentesatser og varepriser medtages.

  • Ændring af definitionen af kursmanipulation (artikel 8) til at omfatte manipulation af selve benchmarks og forsøg på denne form for manipulation.

  • Ændringer af betragtningerne for at begrunde udvidelsen af omfanget og af den strafbare handling kursmanipulation til at omfatte benchmarks.

Kommissionen vedtog samtidig et ændret forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation med indførelse af følgende ændringer:

  • Ændring af definitionerne, så de nu omfatter en definition af benchmarks.

  • Ændring af den strafbare handling kursmanipulation, så den nu omfatter manipulation af selve benchmarks.

  • Ændring af den strafbare handling "anstiftelse, medvirken og tilskyndelse og forsøg", så den nu omfatter denne adfærd i forbindelse med manipulation af benchmarks.

Kommissionen foreslår ikke på nuværende tidspunkt mindstestraffe, men vil kræve, at de enkelte medlemsstater indfører strafferetlige sanktioner for manipulation af benchmarks i deres nationale lovgivning. I sit oprindelige direktivforslag foreslog Kommissionen senest fire år efter direktivets ikrafttrædelse en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre fælles minimumsregler for de strafferetlige sanktioners typer og niveauer.

Se også MEMO/12/595 .

Læs mere

Europa-Kommissionen - Markedsmisbrug

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europa-Kommissionen – strafferetlig politik:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(se IP 11/1049)

Hjemmeside for EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, der også er næstformand i Kommissionen:

http://ec.europa.eu/reding

Hjemmeside for EU's kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar