Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2012

Skandál se sazbou Libor: Komise navrhuje celoevropská opatření proti manipulacím se sazbami

V souvislosti s nedávným skandálem ohledně sazby LIBOR se objevily vážné obavy týkající se nepravdivých hlášení bank o odhadovaných mezibankovních úrokových sazbách. Jakákoli manipulace s takovými klíčovými referenčními hodnotami či jen pokus o ni může mít závažný dopad na integritu trhu a mohla by spotřebitelům a investorům způsobit značné ztráty nebo narušit reálnou ekonomiku. Evropská komise dnes proti tomuto typu manipulace s trhem zakročila a přijala změny návrhů nařízení a směrnice o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem včetně trestněprávního postihu, které původně předložila dne 20. října 2011 (viz IP/11/1217 a IP/11/1218). Dnešní změny jasně zakáží manipulace s referenčními hodnotami včetně sazeb LIBOR a EURIBOR a označí tyto manipulace za trestný čin.

Místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová prohlásila: „Po nejnovějších skandálech týkajících se závažných bankovních manipulací s úrokovými sazbami se důvěra veřejnosti prudce propadla. Evropská unie musí přijmout opatření, která s trestnou činností v bankovním sektoru skoncují, a použití trestních postihů může mít silný odrazující účinek. Proto dnes navrhujeme celoevropská pravidla, která se s tímto typem zneužívání trhu vypořádají a odstraní možné mezery v zákonech. Rychlé dosažení dohody o předložených návrzích napomůže obnovit tolik potřebnou důvěru veřejnosti a investorů v toto významné ekonomické odvětví.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Probíhající mezinárodní vyšetřování manipulace se sazbou LIBOR odhalilo další příklad skandálního jednání, jehož se banky dopouštějí. Chtěl jsem mít jistotu, že naše legislativní návrhy týkající se zneužívání trhu podobným nehoráznostem zcela zamezí. Proto jsem tuto otázku prodiskutoval s Evropským parlamentem a přistoupil jsem k rychlé změně našich návrhů, aby se zajistilo, že manipulace s referenčními hodnotami bude ve všech zemích jednoznačně nezákonná a trestně postižitelná.“

Souvislosti

Referenční hodnota je jakýkoli komerční index nebo zveřejněná číselná hodnota vypočítaná pomocí vzorce, který se použije na hodnotu jednoho či více podkladových aktiv nebo cen včetně odhadovaných cen, úrokových sazeb či jiných hodnot nebo přehledů, přičemž na jejím základě se určuje částka splatná v rámci finančního nástroje. Podkladová aktiva nebo ceny, na něž se v referenčních hodnotách odkazuje, mohou být například úrokové sazby nebo komodity jako ropa, pokud určují částky splatné v rámci finančního nástroje, například derivátu. Komise dnes přijala dva pozměněné návrhy. Prvním z nich je pozměněný návrh, kterým se do návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem přijatého Komisí dne 20. října 2011 zavádějí tyto změny:

  • změna oblasti působnosti navrhovaného nařízení tak, aby zahrnovala referenční hodnoty,

  • změna definic tak, aby zahrnovaly definici referenčních hodnot na základě rozšířené verze definice použité v návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR), včetně referenčních hodnot, jako jsou úrokové sazby a komodity,

  • změna definice trestného činu manipulace s trhem (článek 8) tak, aby se dotýkala i samotné manipulace s referenčními hodnotami a pokusů o ni,

  • změna bodů odůvodnění tak, aby se zdůvodnilo rozšíření obsahu působnosti a rozšíření trestného činu manipulace s trhem i na manipulaci s referenčními hodnotami.

Současně Komise přijala pozměněný návrh, jímž se do návrhu směrnice o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem zavádějí tyto změny:

  • změna definic tak, aby zahrnovaly definici referenčních hodnot,

  • změna trestného činu manipulace s trhem tak, aby se dotýkal i samotné manipulace s referenčními hodnotami,

  • změna trestného činu „návod, pomoc a pokus“ tak, aby zahrnoval tato jednání ve vztahu k manipulaci s referenčními hodnotami.

V této fázi Komise neurčuje minimální druhy a úrovně trestních sankcí, ale hodlá po každém členském státu vyžadovat, aby stanovil trestní sankce za manipulaci s referenčními hodnotami ve svých vnitrostátních právních předpisech. V původním návrhu směrnice navrhla Komise provést přezkum týkající se zejména vhodnosti zavedení společných minimálních pravidel pro druhy a úrovně trestních sankcí, a to do čtyř let od vstupu směrnice v platnost.

Viz též MEMO/12/595.

Další informace

Evropská komise – zneužívání trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(viz IP 11/1049)

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky Michela Barniera, komisaře EU pro vnitřní trh a služby:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Mina Andreeva (+ 32 22991382)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar