Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Erasmus: už 25 rokov mení životy a rozširuje obzory

Brusel 30. januára 2012 – Program Erasmus, najúspešnejší študentský výmenný program, oslavuje tento rok svoje 25. výročie. Takmer tri milióny študentov absolvovali od vytvorenia programu Erasmus v roku 1987 študijný pobyt alebo stáž v zahraničí. Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou otvára dnes oslavy strieborného výročia pod heslom „Erasmus: už 25 rokov mení životy a rozširuje obzory.“ Mobilita, ktorú prináša Erasmus, je jadrom stratégie Komisie na boj proti nezamestnanosti mladých, a to tým že pozornosť viac zameriava na rozvoj zručností, čo je tematika, o ktorej budú diskutovať hlavy štátov a vlád na dnešnom neformálnom zasadnutí Európskej rady.

Rozhovor s veľvyslancami programu Erasmus

Vplyv programu Erasmus je obrovský, nielen na jednotlivých študentov, ale aj na európske hospodárstvo ako celok. Podporou vysokokvalitnej výučby a moderných systémov vysokoškolského vzdelávania a vďaka úzkym väzbám medzi akademickou obcou a zamestnávateľmi Erasmus pomáha vyrovnať nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po nich. Zároveň mladým ľuďom dodáva dôveru vo svoje schopnosti pracovať v iných krajinách, kde môžu nájsť zodpovedajúce pracovné miesta, namiesto toho, aby zotrvávali v mieste, kde nie sú pracovné príležitosti, ktoré by zodpovedali ich zručnostiam,“ uviedol predseda Barroso.

Komisárka Vassiliou doplnila: „Erasmus je jedným z veľkých úspechov Európskej únie: je naším najznámejším a najpopulárnejším programom. Výmeny v rámci programu Erasmus umožňujú študentom, učiteľom a iným zamestnancom zlepšiť si znalosti cudzích jazykov a rozvíjať si zručnosti, ako napríklad prispôsobivosť, čím sa zlepšujú ich pracovné vyhliadky. Učiteľom a iným pracovníkom tiež umožňuje zistiť, ako funguje vysokoškolské vzdelávanie v iných krajinách, a priniesť najlepšie nápady do svojej krajiny. Dopyt po miestach v programe ďaleko presahuje dostupné možnosti v mnohých krajinách – to je jedným z dôvodov, prečo plánujeme rozšíriť príležitosti vzdelávania sa a odbornej prípravy v zahraničí prostredníctvom nášho nového navrhovaného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež – Erasmus pre všetkých.“

V akademickom roku 2011/2012 sa na programe Erasmus zúčastní viac ako 250 000 študentov. Očakáva sa, že najobľúbenejšie destinácie študentov budú Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Taliansko, zatiaľ čo krajinami, ktoré do zahraničia vyšlú najviac študentov, budú Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko. EÚ vyčlenila na program Erasmus na obdobie rokov 2007 – 2013 približne 3 miliardy EUR.

Program Erasmus pre všetkých by spojil všetky súčasné európske a medzinárodné systémy zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a nahradil by sedem existujúcich programov1. Zvýšila by sa tak efektívnosť, zjednodušilo by sa predkladanie žiadostí o štipendiá a zároveň by sa obmedzila duplicita a rozdrobenie v rámci jednotlivých programov. Cieľom v rámci nového programu je zapojiť takmer 5 miliónov osôb, skoro dvakrát toľko ako teraz, aby mali možnosť vzdelávať sa, odborne sa pripravovať alebo vyučovať v zahraničí. O návrhu Komisie sa v súčasnosti diskutuje v členských štátoch a v Európskom parlamente, ktorí rozhodnú o budúcom rozpočte.

Podujatia organizované pri príležitosti oslavy

Oslavy 25. výročia programu Erasmus začnú dnes v Bruseli konferenciou, na ktorej sa zhodnotí vplyv programu a bude sa diskutovať o jeho budúcnosti. Dánsko, ktoré predsedá EÚ v prvej polovici roku 2012, potom spolu s Európskou komisiou zorganizuje pokračovanie konferencie 9. mája v Kodani. Výročie sa bude takisto oslavovať na rôznych podujatiach organizovaných členskými štátmi.

„Veľvyslanci programu Erasmus“ z 33 krajín zapojených do programu budú prítomní na mnohých týchto podujatiach. Títo veľvyslanci, jeden študent a jeden zamestnanec, ktorí zastupujú jednotlivé krajiny, boli vybraní na základe vplyvu, aký mal Erasmus na ich pracovné a súkromné životy. Ich úlohou je povzbudiť ostatných študentov a zamestnancov, aby využili ponúkané možnosti, ktoré im môžu zmeniť život a rozšíriť obzory. Na konferencii v Kodani v máji predstavia Manifest programu Erasmus, v ktorom objasnia svoje predstavy o tom, ako by sa program mohol v budúcnosti vyvíjať.

Súvislosti

Program Erasmus sa začal v roku 1987, pričom sa 3 244 mladých, odvážnych študentov zúčastnilo vzdelávacích skúseností v jednej z 11 krajín, ktoré sa pôvodne zapojili do programu. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje 33 krajín – 27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

Program počas predchádzajúcich 25 rokov neustále rástol vzhľadom na počet študentov a kvalitu a rôznorodosť navrhnutých aktivít. Učitelia a iní zamestnanci, ako napr. pracovníci univerzít zodpovední za medzinárodné vzťahy, ktorí sú často prvou kontaktnou osobou pre potencionálneho študenta programu Erasmus, môžu tiež využiť podporu EÚ a môžu vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí – v akademickom roku 2010/2011 túto možnosť využilo takmer 40 000 osôb.

Pracovné stáže v spoločnostiach v zahraničí sa v rámci programu Erasmus podporujú od roku 2007 a ich obľúbenosť narastá. Na tento účel sa granty doposiaľ udelili už takmer 150 000 študentom. V akademickom roku 2009/2010 si stáž vybralo 35 000 študentov (t. j. každý šiesty z celkového počtu záujemcov), čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o 17 %.

Viac informácií:

Pozri tiež MEMO o často kladených otázkach: Program Erasmus (MEMO/11/54)

Viac informácií o programe Erasmus http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videozáznamy rozhovorov s veľvyslancami programu Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (vedúci systémový inžinier EADS)

Piroska Bakos (moderátor spravodajského programu maďarskej televízie)

Maurizio Oliviero (profesor na univerzite v Perugii, člen skupiny zaoberajúcej sa prípravou palestínskej ústavy; podieľal sa na reforme afganského súdneho systému)

Elena Luptak (učiteľka moderného tanca a koordinátorka programu Erasmus na viedenskom konzervatóriu)

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy spolupráce s priemyselne rozvinutými krajinami.


Side Bar