Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Erasmus již 25 let mění životy a rozšiřuje obzory

Brusel 30. ledna 2012 – Program Erasmus, nejúspěšnější studentský výměnný program, slaví letos své 25. výročí. Od zahájení v roce 1987 jej za účelem studijní nebo pracovní stáže využily téměř tři miliony studentů. Oslavy stříbrného výročí, jejichž motto vyzdvihuje, že Erasmus již 25 let mění životy a rozšiřuje obzory, zahájí dnes Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. Mobilita poskytovaná Erasmem je jádrem strategie Komise pro boj s nezaměstnaností mládeže. Strategie klade větší důraz právě na rozvoj dovedností, což je téma, o němž dnes budou diskutovat hlavy států a předsedové vlád na neformální Evropské radě.

Rozhovor s ambasadory programu Erasmus

„Účinek programu Erasmus byl obrovský, a to nejen pro jednotlivé studenty, ale i pro celé evropské hospodářství. Podporou kvalitní výuky a moderního systému vysokoškolského vzdělávání s úzkými vztahy mezi akademickou půdou a zaměstnavateli Erasmus pomáhá vyrovnat nesoulad v nabídce a poptávce po dovednostech. Mladým lidem dává rovněž možnost pracovat v jiných zemích, kde lze najít odpovídající uplatnění, a podněcuje je k tomu, aby nezůstávali v místech, kde není poptávka po dané kvalifikaci“, řekl předseda Barroso.

Komisařka Vassiliou doplnila: „Erasmus je jedním z velkých úspěchů Evropské unie – je jejím nejznámějším a nejoblíbenějším programem. Výměnné pobyty v rámci tohoto programu dávají studentům možnost, aby si zlepšili znalost cizích jazyků a rozvíjeli dovednosti, jako je přizpůsobivost, které zlepší jejich vyhlídky na zaměstnání. Učitelům a jiným pracovníkům též umožňuje zjistit, jak funguje vysokoškolské vzdělávání v zahraničí, a přinášet domů cenné zkušenosti. Poptávka po stážích v mnoha zemích výrazně přesahuje dostupné zdroje. To je jedním z důvodů, proč chceme možnosti studijních a vzdělávacích příležitostí v zahraničí rozšířit v rámci nově navrženého programu pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež – Erasmus pro všechny.“

V akademickém roce 2011/12 program využije více než 250 000 studentů. Očekává se, že nejpopulárnějšími destinacemi studentů by měly být Španělsko, Francie, Spojené království, Německo a Itálie. Zeměmi, které do zahraničí vyšlou nejvíce studentů, by měly být Španělsko, Francie, Německo, Itálie a Polsko. V období 2007–2013 EU na program Erasmus vyčlenila přibližně 3 miliardy EUR.

Erasmus pro všechny by současné programy EU a mezinárodní programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu sjednotil, a nahradil tak sedm stávajících programů1 jediným. To povede ke zvýšení efektivity, snazšímu podávání žádostí o granty a také k odstranění roztříštěnosti a překrývání programů. V rámci nového programu by mělo dostat šanci studovat, zúčastnit se stáže nebo vyučovat v zahraničí až 5 milionů osob, tedy téměř dvakrát více než doposud. Návrh Komise v současné době projednávají členské státy a Evropský parlament, které rozhodnou o budoucím rozpočtu.

Akce organizované při příležitosti oslav

Oslavy 25. výročí programu Erasmus budou dnes v Bruselu zahájeny konferencí, na níž bude vyhodnocen dopad programu a kde se bude diskutovat o jeho budoucnosti. Dánsko, které v první polovině roku 2012 předsedá EU, pak společně s Evropskou komisí uspořádá 9. května v Kodani navazující konferenci. Další oslavy proběhnou v rámci akcí organizovaných členskými státy.

Řady těchto akcí se zúčastní tzv. ambasadoři programu ze 33 zemí, které jsou do něj zapojeny. Ambasadoři, vždy jeden student a jeden zaměstnanec, byli vybráni, aby zastupovali jednotlivé země, podle toho, jak Erasmus ovlivnil jejich profesní a soukromý život. Jejich úkolem je přesvědčit ostatní studenty a zaměstnance, aby využili nabízené příležitosti, které jim mohou změnit život a rozšířit obzory. Na konferenci pořádané v květnu v Kodani představí tzv. manifest programu Erasmus, ve kterém nastíní své představy o tom, jakým směrem by se program mohl do budoucna ubírat.

Souvislosti

Program Erasmus byl zahájen v roce 1987, kdy 3 244 mladých odvážných studentů vyjelo na stáž do jedné z 11 zemí, které se původně programu účastnily. Nyní je zapojeno 33 zemí – 27 členských států EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

V uplynulých 25 letech docházelo k neustálému růstu co do počtu studentů a kvality a různorodosti nabízených aktivit. Učitelé a jiní zaměstnanci, jako úředníci na univerzitách zabývající se mezinárodními vztahy, kteří jsou často první kontaktní osobou zájemců o účast v programu Erasmus, mohou rovněž využívat podpory EU k výuce nebo stáži v zahraničí. V akademickém roce 2010/11 jich tuto možnost využilo téměř 40 000.

Pracovní stáže v zahraničních podnicích podporuje Erasmus od roku 2007 a jejich oblíbenost stále roste. Za tímto účelem byly dosud poskytnuty granty téměř 150 000 studentů. V roce 2009/10 se pro stáž rozhodlo 35 000 studentů (tedy každý šestý), což představuje 17% navýšení oproti předchozímu roku.

Více informací:

Viz MEMO nazvané Často kladené otázky: Program Erasmus (MEMO/11/54)

Další informace o programu Erasmus naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videozáznamy rozhovorů s ambasadory programu:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (vedoucí systémový inženýr, EADS)

Piroska Bakos (moderátor zpravodajského pořadu maďarské televize)

Maurizio Oliviero (profesor na univerzitě v Perugii, člen skupiny zabývající se přípravou palestinské ústavy; podílel se ne reformě afghánského soudního systému)

Elena Luptak (učitelka moderního tance a koordinátorka programu Erasmus na vídeňské konzervatoři)

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a programy dvoustranné spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi.


Side Bar