Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„Еразъм“ променя съдби, разкрепостява духа вече 25 години

Брюксел, 30 януари 2012 г. — „Еразъм, най-успешната програма за обмен на студенти в света, тази година отбелязва 25-ата си годишнина. От създаването на програмата „Еразъм“ през 1987 г. близо 3 милиона студенти са се възползвали от възможността да преминат обучение или стаж в чужбина. Под мотото „Еразъм“ променя съдби, разкрепостява духа вече 25 години“ Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, езиковото многообразие и младежта, ще открие днес честванията на сребърния юбилей на програмата. Мобилността в рамките на „Еразъм“ заема централно място в стратегията на Комисията за борба с безработицата сред младежта, като съсредоточава усилията предимно върху развиването на умения — въпрос, който ще бъде обсъден от държавните и правителствените ръководители на провеждащия се днес извънреден Европейски съвет.

Интервю с посланици на „Еразъм“

„Въздействието на „Еразъм“ беше изключително голямо не само за отделните студенти, но и за европейската икономика като цяло. Като оказва подкрепа за постигане на високо качество на преподаването и на модерно висше образование, поддържащо по-тесни връзки между академичната общност и работодателите, програмата допринася за придобиването на нужните умения. Чрез нея младите хора придобиват също така увереност в себе си и получават възможност да работят в други страни, където биха могли да намерят съответстващи на квалификацията им работни места и по този начин да не страдат от съществуващите географски дисбаланси“, заяви председателят Барозу.

От своя страна комисар Василиу заяви: „Програма „Еразъм“ е едно от най-успешните постижения на Европейския съюз: тя е нашата най-добре позната и най‑популярна програма. Обменът по „Еразъмдава възможност на студентите да подобрят познанията си по чужди езици и да развият умения, като приспособимост, които подобряват перспективите им за намиране на работа. Той също предоставя на преподавателите и другите членове на персонала благоприятни възможности да се запознаят с начина на функциониране на висшето образование в други държави и да пренесат най-добрите идеи в родните си страни. Търсенето на места силно надвишава наличните ресурси в много страни — това е една от причините, поради които планираме да увеличим възможностите за учене и обучение в чужбина в рамките на предложената от нас нова програма за образование, обучение и младежта „Еразъм за всички“.

През академичната 2011/2012 година повече от 250 000 студенти ще вземат участие в програмата „Еразъм“. Очаква се студентите да проявят най-голям интерес към учене в Испания, Франция, Обединеното кралство, Германия и Италия, а страните, които ще изпратят най-много студенти в чужбина се очаква да бъдат Испания, Франция, Германия, Италия и Полша. За периода 2007—2013 г. ЕС е определил около 3 млрд. евро за „Еразъм“.

„Еразъм за всички“ ще обедини всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като ще замени седем настоящи програми с една1. Това ще доведе до по-голяма ефективност, ще улесни кандидатстването за стипендии, като същевременно ще намали припокриването и разпокъсаността. Целта на новата програма е да се даде възможност на 5 милиона души — почти двойно повече, отколкото сега — да учат, да се обучават или да преподават в чужбина. Предложението на Комисията сега се обсъжда от държавите‑членки и Европейския парламент, които вземат решения за бъдещия бюджет.

Прояви, с които ще бъде тържествено отбелязана годишнината

Честванията на 25-та годишнина на програмата „Еразъм“ ще започнат днес в Брюксел с конференция, на която ще бъде оценено въздействието на програмата и ще се обсъди нейното бъдеще. Дания, която председателства ЕС през първата половина на 2012 г., съвместно с Европейската комисия ще организира последваща конференция на 9 май в Копенхаген. Годишнината ще бъде чествана и в рамките на прояви, организирани от държавите-членки.

На много от проявите ще присъстват така наречените „посланици на Еразъм“ от 33-те държави, участващи в програмата. Посланиците — по един студент и един член на персонала — са били избрани да представят всяка държава, с оглед на въздействието, което програмата „Еразъм“ е оказала върху професионалното и личното им развитие; те имат за задача да окуражат други студенти и членове на персонала да се възползват от предлаганите от нея възможности, позволяващи промяна на жизнения път и разкрепостяване на духа. На конференцията през май в Копенхаген те ще представят „Манифест на Еразъм“, в който ще е изложено тяхното виждане за развитието на схемата в бъдеще.

Контекст

Началото на програмата „Еразъм“ беше поставено през 1987 г., когато 3244 смели млади студенти взеха участие в обучения в някоя от 11-те държави, които първоначално се включиха в програмата. В наши дни 33 държави участват в схемата — 27-те държави‑членки, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария.

През изминалите 25 години беше наблюдавано постоянно увеличаване на броя на участващите студенти и подобряване на качеството и разнообразието на предлаганите дейности в рамките на програмата. Преподаватели и други членове на персонала, като например отговарящи за международните връзки служители в университетите, които често са първите, към които се обръщат студентите – потенциални участници в „Еразъм“, също могат да се възползват от подкрепата на ЕС, за да преподават или да се обучават в чужбина — близо 40 000 души са предприели тази стъпка през 2010/2011 г.

Професионалните стажове във фирми в чужбина се подкрепят от програма „Еразъм“ от 2007 г. насам и стават все по-популярни. За тази цел досега са били отпуснати стипендии на близо 150 000 студенти. През 2009/2010 г. 35 000 студенти (един на всеки шест) е избрал професионален стаж, което е увеличение от 17 % спрямо предходната година.

За повече информация:

Вж. също информационния материал с често задавани въпроси: Програма „Еразъм“(MEMO/11/54)

Повече информация за програмата „Еразъм“ можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Видео интервюта с посланици на „Еразъм“:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (главен системен инженер в EADS);

Piroska Bakos (новинар в унгарска телевизия);

Maurizio Oliviero (професор в Университета в Перуджа, член на групата, подготвяща конституцията на Палестина; експерт, подпомагащ работата по реформата на съдебната система на Афганистан)

Elena Luptak (преподавател по модерен балет и координатор по „Еразъм“ в Konservatorium Wien Privatuniversität)

За контакти :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализираните страни.


Side Bar