Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juli 2012

Den fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen: Att öka ungdomarnas engagemang i trafiksäkerheten

Trafikolyckor är fortfarande den största döds- och invaliditetsorsaken för unga människor, både i världen och i Europa. 19 % av dödsolyckorna på vägarna i EU 2010 drabbade ungdomar mellan 18 och 25 år (trots att denna åldersgrupp bara utgör 10 % av den totala befolkningen). Ungdomar mellan 18 och 25 år löper nästan dubbelt så hög risk att dö i trafikolyckor som befolkningen i stort. Temat för EU-kommissionens fjärde europeiska trafiksäkerhetsdag är därför ungdomar. Trafiksäkerhetsdagen äger rum den 25 juli i Nicosia och består av en konferens som är gemensamt organiserad tillsammans med Cyperns ordförandeskap. Konferensen sammanför ungdomsgrupper, trafiksäkerhetsorganisationer och trafiksäkerhetsansvariga från alla EU:s medlemsstater och grannländer för en dag av diskussioner, presentationer och seminarier.

- Den tragiska förlusten av unga människors liv på europeiska vägar är oacceptabel. Jag är mest oroad över olyckor på grund av droger eller alkohol, särskilt bland unga män och kvinnor. Eftersom vi har gjort stora framsteg under de senaste tio åren är jag optimistisk om att vi kan göra framsteg mot vår nollvision för EU:s trafiksäkerhet, men vi har fortfarande en lång väg kvar. Det är endast genom att ändra ungdomarnas trafikmentalitet som vi kan fortsätta att rädda liv, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas.

Ungdomar mellan 18 och 25 är överrepresenterade i dödsolyckor i trafiken. Följande uppgifter gäller år 2010:

  • 31 000 dödsolyckor skedde på vägarna

  • 19 % av dessa dödsolyckor drabbade ungdomar mellan 18 och 25 år

  • I 40 % av dödsolyckorna var en ung förare inblandad.

  • 25 % av dödsolyckorna med bilförare är ungdomar – 81 % unga män och 19 % unga kvinnor.

  • Dödsolyckor på vägarna med ungdomar inblandade per transportsätt: 66 % personbilar, 20 % tvåhjuliga motorfordon, 2 % fotgängare, 8 % cyklister, 4 % övriga ( tunga lastbilar, bussar …)

I värdlandet för den fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen är siffrorna än mer oroande. Denna åldersgrupp står för 23 % av alla dödsolyckor på vägarna i Cypern. Fler uppgifter om vägolyckor per åldersgrupp och land finns i Europeiska kommissionens CARE-databas.

Dödsolyckor bland ungdomar på vägarna är inte oundvikliga. För åldersgruppen 18–25 år minskade dessa olyckor med 49 % mellan 2001 och 2010, vilket är mer än den totala minskningen (43 %). Unga bilförare är emellertid särskilt sårbara och antalet dödsolyckor på vägarna minskade med 55 % för denna grupp.

För att nå det ambitiösa målet att minska dödsolyckorna på vägarna i Europa med hälften till 2020 måste ungdomarna bli aktivt involverade. De europeiska ungdomarna måste uppmuntras att bidra till trafiksäkerheten, till exempel genom att dela med sig av sina idéer om hur detta mål ska uppnås.

Bakgrund

Den fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen organiseras gemensamt av Europeiska kommissionen och Cyperns EU-ordförandeskap. Bland frågor på dagordningen kan nämnas skapandet av en trafiksäkerhetskultur hos ungdomar, seminarier om utbildning, efterlevnad och riskbeteende. För det fullständiga programmet hänvisas till evenemangets webbplats.

Den europeiska trafiksäkerhetsdagen syftar till att öka medvetandet om trafiksäkerhet bland beslutsfattare och allmänheten samt att ändra väganvändarnas beteende så att trafiken blir säker och tillgänglig för alla.

Denna händelse innebär en möjlighet att lansera en Facebook-sida för det Europeiska ungdomsforumet för trafiksäkerhet för att fortsätta att främja debatten och medvetandet bland den växande gruppen unga europeiska aktivister som arbetar med trafiksäkerhet. En ny trafiksäkerhetsvideo som riktar sig till unga kommer dessutom att sprida budskapet att 100 000 liv har räddats mellan 2001 och 2010 – och att vi tillsammans kan fortsätta att rädda fler liv till 2020.

Redan 2007 fokuserade den första europeiska trafiksäkerhetsdagen på unga förare. Den andra trafiksäkerhetsdagen 2008 fokuserade på trafiksäkerheten i stadsmiljön. År 2010 uppmärksammade den tredje europeiska trafiksäkerhetsdagen 2010 särskilt betydelsen av den gränsöverskridande kampen mot brott.

Se även EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011-2020 som behandlar frågor som kvaliteten på körkortsutbildningen för unga oerfarna förare och informationskampanjer som riktar sig till unga människor.

För ytterligare information:

Europeiska kommissionens väggplats för trafiksäkerhet

Webbplatsen för EU-kommissionens generaldirektorat för rörlighet och transport

Webbplatsen för Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter Siim Kallas

Webbplatsen för europeiska ungdomsforumet för trafiksäkerhet

Om trafiksäkerhetspolitiken:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar