Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2012

4. Evropský den bezpečnosti silničního provozu: za větší angažovanost mládeže v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Silniční nehody jsou stále nejčastější příčinou úmrtí a zdravotního postižení mladých lidí, a to jak ve světě, tak v Evropě. V roce 2010 se 19 % úmrtí na silnicích v EU týkalo mladých lidí ve věku 18 až 25 let (i když tato věková skupina zahrnuje pouze 10 % celkové populace). To znamená, že mladí ve věku mezi 18 a 25 lety čelí téměř dvojnásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravních nehodách. Evropská komise proto věnovala svůj čtvrtý Evropský den bezpečnosti silničního provozu mladým lidem. Tento den si připomeneme konferencí, na jejímž uspořádání se spolupodílí kyperské předsednictví a která se bude konat 25. července v Nikósii. Na této konferenci se setkají skupiny mládeže, organizace zabývající se bezpečností silničního provozu a úředníci, do jejichž pravomoci bezpečnost silničního provozu spadá, ze všech členských států EU, jakož i sousedních zemí, a po jeden den povedou jednání, přednášky a semináře.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, který zodpovídá za dopravu, k tomu uvedl: „Tragické ztráty mladých životů na evropských silnicích jsou nepřijatelné. Zvláště mi na srdci leží nehody způsobené pod vlivem drog a alkoholu, zejména u mladých mužů a žen. Věřím, že můžeme postupovat směrem k „naprosté” bezpečnosti silničního provozu v EU, neboť v uplynulých deseti letech jsme dosáhli značného pokroku. Před námi je však ještě dlouhá cesta. Jediný prostředek, jak dále zachraňovat životy, spočívá ve změně chování mladých lidí při řízení."

Mladí lidé ve věku mezi 18 a 25 lety jsou v nadměrné míře oběťmi dopravních nehod na silnicích. V roce 2010:

  • 31 000 lidí zemřelo při dopravních nehodách.

  • V 19 % se jedná o mladé lidi ve věku 18 až 25 let.

  • Ve 40 % smrtelných úrazů byli oběťmi mladí řidiči.

  • 25 % usmrcených řidičů automobilů jsou mladí lidé – 81 % chlapců a 19 % dívek.

  • Počet úmrtí mladých lidí při silničních nehodách podle druhu dopravy: 66 % osobní automobily, 20 % jednostopá motorová vozidla, 2 % chodci, 8 % cyklisti, 4 % ostatní (těžká nákladní vozidla, autobusy...).

V hostitelské zemi čtvrtého Evropského dne bezpečnosti silničního provozu jsou tyto údaje ještě více znepokojivé. Na Kypru tato věková skupina představuje 23 % všech úmrtí na silnicích. Více údajů o dopravních nehodách podle věkové skupiny a země lze nalézt v databázi Evropské komise CARE.

Úmrtím mladých lidí při silničních nehodách se lze vyhnout. Počet smrtelných nehod na silnicích ve věkové skupině 18 – 25 let se v období od roku 2001 do roku 2010 snížil o 49 %, což je více než celkový pokles (43 %). Zvláště zranitelní jsou mladí řidiči automobilů, ale i u této skupiny se během stejného období snížil počet úmrtí na silnicích o 55 %.

Aby bylo dosaženo ambiciózního cíle snížit počet úmrtí na silnicích v Evropě do roku 2020 na polovinu, je třeba mladé lidi aktivně zapojit. Evropskou mládež je třeba vybízet, aby přispívala k bezpečnosti silničního provozu, např. prostřednictvím sdílení jejích vlastních nápadů týkajících se nových směrů v této oblasti.

Souvislosti

Čtvrtý ročník Evropského dne bezpečnosti silničního provozu společně pořádá Evropská komise a kyperské předsednictví EU. Na programu jsou takové otázky, jako je vytvoření kultury bezpečnosti silničního provozu mezi mladými lidmi, pracovní semináře o vzdělávání, prosazování dopravních předpisů a rizikovém chování. Úplný program lze shlédnout na internetových stránkách projektu.

Cílem evropského dne bezpečnosti silničního provozu je na jedné straně informovat odpovědné činitele i veřejné mínění o úkolech spjatých s bezpečností silničního provozu a na druhé straně změnit chování účastníků silničního provozu tak, aby byla doprava bezpečná a přístupná všem.

Událost je příležitostí pro spuštění nové stránky na facebooku týkající se Evropského fóra mládeže zabývajícího se bezpečností silničního provozu, která i nadále umožní podporu dialogu a povědomí mezi rostoucím společenstvím mladých evropských aktivistů, kteří se podílejí na bezpečnosti silničního provozu. Kromě toho nová videosekvence o bezpečnosti na silnicích zaměřená na mladé lidi bude šířit informaci, že mezi roky 2001 a 2010 bylo zachráněno 100 000 lidských životů a že do roku 2020 můžeme společně zachránit životů ještě více.

Již v roce 2007 byli tématem prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu mladí řidiči. Druhý ročník se v roce 2008 zaměřil na bezpečnost silničního provozu v městském prostředí. V roce 2010 byl třetí Evropský den bezpečnosti silničního provozu zaměřen na přeshraniční boj proti trestným činům v dopravě.

Viz rovněž akční plán EU pro bezpečnost silničního provozu na období let 2011–2020, který zahrnuje otázky, jako je např. kvalita výcviku mladých začínajících řidičů a osvětové kampaně zaměřené na mladé lidi.

Další informace:

Internetové stránky Evropské komise věnované bezpečnosti silničního provozu

Internetové stránky Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu

Internetové stránky místopředsedy Evropské komise Siima Kallase odpovědného za dopravu

Internetové stránky Evropského fóra mládeže zabývajícího se bezpečností silničního provozu

Politika v oblasti bezpečnosti silničního provozu:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktní osoby:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461


Side Bar