Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25.7.2012

Komissiolta Suomen, Kreikan ja Irlannin ilmailualaa koskevat valtiontukipäätökset

Euroopan komissio on tullut siihen tulokseen, että Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja Ryanairin väliset rahoitusjärjestelyt ovat markkinaehtojen ja siten EU:n valtiontukisääntöjen mukaiset eikä niitä ole syytä pitää valtiontukena. Lisäksi komissio totesi investointituen Kreikan Hanian lentokentälle EU:n sääntöjen mukaiseksi, koska se oli tarkkaan kohdennettua ja oikeasuhteista tavoitteeseen nähden. Sen sijaan komissio määräsi Irlannin perimään takaisin lentoyhtiöiden välistä kilpailua vääristävän valtiontuen, jossa lyhyillä reiteillä sovellettiin alennettuja lentokenttäveroja.

Tavoitteenamme on tarjota tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille lentoyhtiöille ja lentokentille riippumatta niiden liiketoimintamallista. Tämänpäiväisissä päätöksissä selvennetään entisestään EU:n valtiontukien valvontaperiaatteiden soveltamista ilmailualaan. Tarkastelemme tulevina kuukausina samalla tavalla muihinkin lentoasemiin ja lentoyhtiöihin liittyviä tukia”, totesi kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Tampere-Pirkkalan lentoasema ja Ryanair

Komissio totesi, että Tampere-Pirkkalan lentoaseman halpalentostrategiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt ja etenkin sen sopimus Ryanairin kanssa perustuvat sellaisiin ehtoihin, että markkinaehdoin toimiva yksityinen sijoittaja olisi voinut ne hyväksyä. Sopimuksiin sisältyy etukäteen laadittu liiketoimintasuunnitelma kannattavuusennusteineen eikä Ryanairille koidu taloudellista etua. Lentoaseman tulokset ovatkin olleet ennusteiden mukaisia (ks. myös MEMO/12/xx).

Hanian lentoasema

Komissio totesi, että 77,7 miljoonan euron investointituki Hanian lentokentälle Kreikassa oli niin pieni kuin mahdollista. Komissio otti myös huomioon lentokentän merkityksen Kreetan liikenneyhteyksille ja paikalliselle kehitykselle sekä ratkaisun tasapuolisuuden yhtäältä ilmailualan reilun kilpailun ja toisaalta kuljetustarpeiden välillä.

Irlannin lentoliikennevero

Irlanti otti vuonna 2009 käyttöön Irlannin lentokentiltä lähtevistä lennoista kannettavan lentoliikenneveron. Veron määrä oli 2 euroa enintään 300 kilometrin päässä Dublinista sijaitsevilta kohteilta ja 10 euroa muiden osalta. Komissio totesi, että alempi vero suosi lentoja Irlannin sisällä ja lähikohteisiin Britanniassa, jolloin näihin kohteisiin lentävät yhtiöt saivat taloudellista etua kilpailijoihinsa nähden ja kilpailu vääristyi unionin sisämarkkinoilla. Tasapuolisten kilpailuedellytysten palauttamiseksi komissio määräsi Irlannin perimään tämän tuen takaisin kaikilta niiltä lentoyhtiöiltä, jotka olivat hyötyneet siitä. Merkittävimpiä edunsaajia olivat Ryanair, Aer Lingus ja Aer Arann.

Tausta

Ilmailualan valtiontukien valvonnalla pyritään sopivaan tasapainoon alan kilpailuedellytysten ja asiakkaiden kuljetustarpeiden välillä.

Ilmailuala on ollut perinteisesti voimakkaasti säänneltyä, ja alaa ovat hallinneet kansalliset lentoyhtiöt ja valtioiden omistamat lentoasemat. Lentoliikenteen vapauttaminen on poistanut EU:ssa toimivilta lentoyhtiöiltä rajoituksia, joita on ollut esimerkiksi tiettyjen reittien, lentomäärien tai hintojen suhteen. Tämä on johtanut alan ennennäkemättömään kasvuun edistäen talouskasvua ja luoden työpaikkoja. Samalla se on johtanut lentoyhtiöiden ja lentoasemien liiketoimintamallien erilaistumiseen.

Euroopassa on tällä hetkellä 130 reittilentoyhtiötä, 450 lentoaseman verkosto ja 60 lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa, joten lentoliikenteellä on merkittävä vaikutus Euroopan talouteen. Ala työllistää EU:ssa yli 3 miljoonaa ihmistä. Pelkästään lentoyhtiöiden ja lentoasemien osuus EU:n BKT:stä on yli 120 miljardia euroa. Ihmisiä ja alueita yhdistävällä lentoliikenteellä on tärkeä rooli Euroopan yhdentymisessä ja kilpailukyvyssä sekä Euroopan yhteyksissä muuhun maailmaan.

Komissio käynnisti vuonna 2011 ilmailualan valtiontukisuuntaviivojensa tarkastelun julkisella kuulemisella (ks. IP/11/445). Se pyrkii mukauttamaan suuntaviivoja markkinoiden kehitykseen ja kaikkiin alan vapauttamisen jälkeen käyttöön tulleisiin liiketoimintamalleihin (kansalliset lentoyhtiöt, halpalentoyhtiöt). Uusissa suuntaviivoissa on otettava paremmin huomioon alueellisten lentoasemien merkitys talouskasvulle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle. Päällekkäisiä infrastruktuureja sekä vähälle käytölle jäävien lentokenttien perustamista tulee välttää. Komissio pyrkii saamaan sekä lentoyhtiöitä että lentoasemainfrastruktuureja koskevat uudet suuntaviivat valmiiksi vuoden 2013 aikana. Syksyn aikana käynnistetään uusi kuulemiskierros.

Tämänpäiväiset päätökset ovat osa käsiteltävänä olevaa ilmailualan pakettia, johon kuuluu 60 tapausta. Niistä 34 edellyttää perusteellista tutkimusta.

Päätösten julkiset versiot julkaistaan numeroilla SA.23324, SA.29064 ja SA.34586 valtiontukirekisterissä kilpailun pääosaston internetsivulla, kunhan niistä on karsittu luottamukselliset tiedot. Sivulla State Aid Weekly e-News julkaistaan luettelo uusista internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista valtiontukipäätöksistä.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar