Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. juuli 2012

Intellektuaalomandiõiguste kaitsmine: ELi toll pidas ELi piiridel kinni üle 100 miljoni võltstoote

ELi toll pidas 2011. aastal kinni peaaegu 115 miljonit intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega toodet (2010. aastal oli see arv 103 miljonit). Kinnipidamisi oli võrreldes 2010. aastaga 15% rohkem. Vastavalt komisjoni iga-aastasele aruandele intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetud tollimeetmete kohta oli kinnipeetud kaupade väärtus peaaegu 1,3 miljardit eurot (1,1 miljardit eurot 2010. aastal). Aruandes on antud ka statistiline ülevaade intellektuaalomandiõiguste rikkumise pärast ELi välispiiridel kinni peetud toodete liikidest, päritolust ja nende transportimise viisidest. Tollis kõige sagedamini kinnipeetud toodete hulka kuulusid ravimid (24%), pakkematerjal (21%) ja sigaretid (18%). Kõigist kinnipeetud toodetest 28,6% (14,5% 2010. aastal) moodustasid esmatarbekaubad ning tarbijate tervist ja ohutust mõjutada võivad tooted. 2011. aastal suurenes jätkuvalt kinnipeetud postipakkide arv, kusjuures 36% kinnipidamistest oli seotud ravimitega.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Toll on ELi esimene kaitseliin võitluses võltstoodete vastu, mis ohustavad meie kodanikke ja kahjustavad seaduslike ettevõtete tegevust. Tänasest aruandest on näha, kui pingelist tööd toll selles vallas teeb ja kui oluline see töö on. Jätkan ka edaspidi pingutusi selle nimel, et tagada rahvusvaheliste partnerite, tööstussektori ja liikmesriikidega koostööd tehes Euroopas veelgi parem intellektuaaolmandiõiguste kaitse.”

Nagu varemgi, pärines enamik võltstooteid Hiinast (73% kõigist piraattoodetest). Teatavad tooteliigid on põhiliselt pärit muudest riikidest, nt toiduained Türgist, alkohoolsed joogid Panamast, karastusjoogid Taist ja mobiiltelefonid Hongkongist. Ligikaudu 90% juhtudel kinnipeetud tooted kas hävitati või algatati kohtumenetlus rikkumise kindlakstegemiseks.

Taust

ELi 2020. aasta strateegias on rõhutatud, et intellektuaalomandiõiguste kaitse on ELi majanduse nurgakivi ja oluline edasiseks majanduskasvuks sellistes valdkondades nagu teadusuuringud, innovatsioon ja tööhõive. Intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamine on oluline ka tervisekaitse ja ohutuse seisukohast, kuna teatavad võltstooted (nt toiduained, kehahooldusvahendid ja laste mänguasjad), mida valmistatakse kontrollimata keskkonnas, võivad kujutada kodanikele tõsist ohtu.

ELi tollil on intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete ELi sattumise peatamisel otsustav roll. Komisjon on võtnud mitmeid meetmeid, et tugevdada tolli suutlikkust võidelda sellise kaubandusega. Komisjon võttis 24. mail 2011 ühtse intellektuaalomandiõigusega seotud meetmete paketi osana vastu intellektuaalomandiõiguste kaitse tagamist käsitleva uue määruse ettepaneku (vt IP/11/ 630, MEMO/11/327).

Kaubanduspartneritega tehtav koostöö võib samuti olla suureks abiks intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade ELi sissetoomise vältimisel. EL ja Hiina kirjutasid 2009. aastal alla tegevuskavale, milles keskendutakse koostöö tõhustamisele tolliga, et tagada intellektuaalomandiõiguste kaitse (IP/09/193). Seda tegevuskava pikendati 2010. aastal kuni aastani 2012 (IP/10/1079). Samuti on väga oluline koostöö tööstussektoriga, et oleks võimalik välja selgitada tooted, mille puhul on intellektuaalomandiõigusi rikutud. Kui ettevõte kahtlustab, et tema intellektuaalomandiõigusi rikutakse, võib ta nõuda tollilt meetmete võtmist. Ettevõtetelt saadav teave aitab tollil sihipärasemalt kontrolle teha. Komisjon on koostanud juhendi intellektuaalomandiõiguste omajatele, et aidata neil selliseid taotlusi esitada.

Aruande täisversioon on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Vt ka MEMO/12/592

Arhiiviülesvõtetega saab tutvuda EbS-is:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051.

Fotodega saab tutvuda audiovisuaalportaalis:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar