Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juli 2012

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: Toldmyndighederne i EU tilbageholder over 100 millioner forfalskede varer ved EU's grænser

I 2011 tilbageholdt toldmyndighederne i EU næsten 115 millioner varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. I 2010 var tallet 103 millioner. Antallet af tilbageholdte varer voksede således med 15 % i forhold til 2010. Værdien af de tilbageholdte varer udgjorde næsten 1,3 mia. EUR sammenlignet med 1,1 mia. EUR i 2010, jf. Kommissionens årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dagens rapport indeholder også statistiske oplysninger om, hvilke typer af varer, der blev tilbageholdt ved EU's ydre grænser, om deres oprindelse og om den måde, de blev transporteret på. Hovedkategorierne af varer, der blev beslaglagt af toldmyndighederne, var medicin (24 %), emballage (21 %) og cigaretter (18 %). Dagligvarer og varer, der kan være farlige for forbrugernes sundhed og sikkerhed, tegnede sig for i alt 28,6 % af det samlede antal tilbageholdte varer, mens de udgjorde 14,5 % i 2010. Stigningen i antallet af tilbageholdte postpakker fortsatte i 2011, og heraf var der 36 %, der indeholdt lægemidler.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte: Toldmyndighederne er EU's første bolværk mod kopivarer, der udgør en trussel mod borgernes sikkerhed og er til skade for lovlige virksomheder. Dagens rapport viser omfanget og betydningen af det arbejde, der udføres af toldmyndighederne på dette område. Jeg vil fortsat skubbe på for at sikre en endnu bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa gennem vores arbejde med internationale partnere, industrien og medlemsstaterne."

Det var fortsat Kina, der var hovedkilde for kopivarer, idet 73 % af alle varer, der krænkede intellektuelle ejendomsrettigheder, kom derfra. For andre varekategoriers vedkommende er andre lande dog fortsat de vigtigste kilder, f.eks. Tyrkiet for fødevarer, Panama for alkoholholdige drikkevarer, Thailand for læskedrikke og Hongkong for mobiltelefoner. Omkring 90 % af alle de tilbageholdte varer blev destrueret, eller der blev indledt en retssag for at fastslå overtrædelsen.

Baggrund

Som det understreges i EU’s 2020-strategi, udgør beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder en hjørnesten i EU's økonomi og en vigtig drivkraft for yderligere vækst på områder som f.eks. forskning, innovation og beskæftigelse. En effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er også afgørende for sundhed og sikkerhed, da visse forfalskede varer (såsom levnedsmidler, kropsplejemidler og legetøj), der er fremstillet under ukontrollerede forhold, kan udgøre en alvorlig trussel for borgerne.

EU's toldmyndigheder spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at forhindre varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, i at komme i EU. Kommissionen har truffet en række foranstaltninger for at styrke toldmyndighederne i kampen mod disse varer. Den 24. maj 2011 vedtog Kommissionen et forslag til en ny forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som led i en omfattende pakke af foranstaltninger på dette område (se IP/11/630, MEMO/11/327).

Et godt samarbejde med handelspartnere kan også kan også yde et væsentligt bidrag til at forhindre, at varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, finder vej til EU. I 2009 underskrev EU sammen med Kina en handlingsplan, som specifikt fokuserer på at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IP/09/193). I 2010 blev denne handlingsplan forlænget indtil udgangen af 2012 (IP/10/1079). Samarbejdet med industrien er ligeledes meget vigtigt for at sikre, at varer, som overtræder intellektuelle ejendomsrettigheder, kan identificeres. Virksomhederne kan anmode om, at der træffes toldforanstaltninger, hvis de har mistanke om, at deres intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes, og oplysninger fra erhvervslivet kan hjælpe toldmyndighederne med at målrette deres kontroller. Kommissionen har udarbejdet en manual for rettighedshavere for at hjælpe dem med indgivelsen af sådanne anmodninger.

Den fuldstændige rapport findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Se også

MEMO/12/592

Stock-shots på EbS: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografier på AV-portal:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktpersoner :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar