Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. července 2012

Ochrana práv duševního vlastnictví: celní orgány EU zadrží na hranicích EU více než 100 milionů padělaného zboží

V roce 2011 zadržely celní orgány EU téměř 115 milionů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví (PDV), v roce 2010 to bylo 103 milionů. Množství zadrženého zboží se v porovnání s rokem 2010 zvýšilo o 15 %. Hodnota zadrženého zboží podle výroční zprávy Komise o celních opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví dosahuje výše téměř 1,3 miliardy EUR, přičemž v roce 2010 to bylo 1,1 miliardy EUR. Dnes zveřejněná zpráva také obsahuje statistické údaje o druhu, původu a způsobu dopravy výrobků porušujících práva duševního vlastnictví zadržených na vnějších hranicích EU. Nejvyšší podíl zboží zadrženého celními orgány připadá na léčiva (24 %), obalový materiál (21 %) a cigarety (18 %). Výrobky denní potřeby a výrobky, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, představovaly celkem 28,6 % celkového množství zadržených výrobků oproti 14,5 % v roce 2010. Nárůst počtu zadržených poštovních balíků pokračoval i v roce 2011, přičemž v 36 % byla zadržena léčiva.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl: „Celní orgány EU jsou první obrannou linií v boji proti padělkům, jež ohrožují bezpečnost našich občanů a podrývají zákonné podnikání. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje míru a význam práce, kterou v této oblasti vykonávají celní orgány. Budu i nadále usilovat o ještě větší ochranu práv duševního vlastnictví v Evropě, a to prostřednictvím naší práce s mezinárodními partnery, průmyslem a se členskými státy.”

Pokud jde o původ padělaného zboží, i nadále je hlavním zdrojem Čína, ze které pochází 73 % veškerého zboží porušujícího tato práva. U některých kategorií výrobků zůstávají zdrojem jiné země, a to Turecko v případě potravin, Panama v případě alkoholických nápojů, Thajsko s nealkoholickými nápoji a Hongkong, pokud jde o mobilní telefony. Zhruba 90 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo bylo zahájeno soudní řízení, které by mělo určit, zda v jejich případě došlo k porušení práva.

Souvislosti

Jak zdůrazňuje strategie EU 2020, ochrana práv duševního vlastnictví je základem hospodářství EU a hlavním hnacím motorem dalšího růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost. Účinné prosazování práv duševního vlastnictví má rovněž zásadní význam pro zdraví a bezpečnost vzhledem k tomu, že některé padělané výrobky (např. potraviny, kosmetické přípravky a hračky pro děti) vyráběné v neregulovaném prostředí mohou pro občany představovat vážnou hrozbu.

Celní orgány EU jsou nejdůležitějším článkem, který zabraňuje vstupu výrobků porušujících práva duševního vlastnictví do EU. Komise provádí řadu opatření na posílení schopnosti celních orgánů bojovat s tímto druhem obchodování. Dne 24. května 2011 Komise přijala návrh nového nařízení o prosazování práv duševního vlastnictví v oblasti celnictví jako součást souhrnného balíčku opatření týkajících se práv duševního vlastnictví (viz IP/11/ 630, MEMO/11/327).

Dobrá spolupráce s obchodními partnery může rovněž významně pomoci při prevenci vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví do EU. V roce 2009 podepsala EU akční plán s Čínou, který se zaměřuje zejména na posílení spolupráce v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví v celnictví (IP/09/193). V roce 2010 byl tento akční plán prodloužen do konce roku 2012 (IP/10/1079). Pro řádnou identifikaci zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, je velmi důležitá rovněž spolupráce s výrobci. Jestliže podniky mají podezření, že jsou porušována jejich práva duševního vlastnictví, mohou požádat celní orgány o opatření. Informace poskytnuté výrobci také pomáhají celním orgánům lépe zaměřit své kontroly. Komise vypracovala příručku pro držitele práv, aby jim pomohla s podáváním těchto žádostí.

Celá zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Viz také MEMO/12/592

Archivní záběry jsou k zhlédnutí na internetových stránkách služby Europe By Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografie si lze stále prohlédnout na audiovizuálním portálu:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktní osoby:

Emer Traynor +32 22921548

Natasja Bohez Rubiano +32 22966470


Side Bar