Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Förfalskning av euromynt 2011

Bryssel den 27 januari 2012 – Antalet förfalskade euromynt som tagits ur omlopp minskade med 15 procent och minskade till 157 000 från 186 000 föregående år. Valören två euro är fortfarande det mest förfalskade myntet och utgör nästan två tredjedelar av alla förfalskade mynt som upptäcks. De låga nivåerna av förfalskade euromynt är resultatet av medlemsstaternas kommissionens/Olafs [EU:s byrå för bedrägeribekämpning] och övriga institutioners kombinerade ansträngningar.

Det sammanlagda antalet förfalskade mynt är mycket litet jämfört med det totala antalet av ungefär 16 miljarder äkta euromynt av de tre största valörerna (50 cent, 1 och 2 euro) som finns i omlopp, vilket motsvarar ett förfalskat mynt per 100 000 mynt.

… ”Affärsägare, små företag och medborgare är den största riskgruppen för att ta emot förfalskade mynt och sedlar. Bekämpningen av penningförfalskning är därför av största vikt för att ärliga skattebetalare ska kunna skyddas. ”Jag är väldigt glad för att euron får ett gott skydd tack vare Olafs insatser. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att upptäcka förfalskade pengar och utrota dylik illegal verksamhet i hela Europa”, säger Algirdas Šemeta kommissionsledamot med ansvar för bedrägeribekämpning.

De omfattande åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägeri som införts av medlemsstaterna och på EU-nivå har gett goda resultat i kampen mot förfalskning av euron. Åtgärderna omfattar bl.a. lagstiftning, teknisk analys och samarbete, samordning av brottsbekämpningen och rättsligt samarbete. Förfalskade mynt kan inte heller användas i anpassade spelautomater eller andra myntapparater.

Dessa åtgärder är resultatet av de ansträngningar och framsteg som gjorts av medlemsstaterna och EU-institutionerna för att upptäcka och ta förfalskade euromynt ur omlopp. För att underlätta dessa ansträngningar antog Europaparlamentet och rådet en förordning som trädde i kraft den 1 januari 2012, i vilken man fastställde bestämmelser för finansiella institut för att se till att alla euromynt som sätts tillbaks i omlopp är äkta.

När det gäller förfalskade eurosedlar så togs ungefär 606 000 sedlar ur omlopp 2011 enligt Europeiska centralbanken som ansvarar för bekämpningen av sedelförfalskning. Det sammanlagda antalet av förfalskade sedlar som togs ur omlopp 2011 var 19,3 procent lägre än under 2010. De vanligaste förfalskade sedelvalörerna fortsätter att vara 20 och 50 euro.

Kommissionen förvaltar Perikles-programmet som är ett utbytes-, bistånds- och utbildningsprogram som utarbetats särskilt med tanke på bekämpning av förfalskningen av eurosedlar och -mynt. Inom ramen för detta program genomförde kommissionen/Olaf 2011 16 projekt för att skydda eurosedlarna och –mynten mot förfalskning. Det rörde sig främst om konferenser och seminarier som riktades till företrädarna för nationella brottsbekämpande organ, de nationella centralbankernas myndigheter, valutaväxlingskontor och rättsliga myndigheter. Projekten syftade till att ge tekniskt, vetenskapligt och driftsmässigt stöd i form av specialiserad vidareutbildning, ett förbättrat samarbete mellan de behöriga myndigheterna och en ökad medvetenhet när det gäller förfalskning av eurosedlar och -mynt. Denna verksamhet bör fortsättas inom ramen för Perikles-programmet 2020 som kommissionen föreslog för Europaparlamentet och rådet i december 2011.

Bakgrund

Enligt EU-bestämmelserna (förordning EG 1338/2001) ansvarar kommissionen för Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet (ETSC). Centrumet analyserar och klassificerar nypräglade förfalskade mynt. Det är inrättat inom ramen för Olaf och använder Monnaie de Paris tekniska utrustning och anläggningar.

Kommissionen samarbetar även flitigt med Europeiska centralbanken (ECB), Europol, Interpol och de behöriga nationella myndigheterna Europeiska centralbanken ansvarar för analysen av förfalskade eurosedlar. Europol och Interpol bistår medlemsstaternas brottsbekämpande tjänster i kampen mot allvarlig organiserad brottslighet genom att underlätta informationsutbytet och tillhandahålla operationell och strategisk analys.

Ytterligare uppgifter finns på

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_sv.html

Kommissionär Algirdas Šemetas webbplats finns på

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano +32 2 296 64 70


Side Bar