Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Ponarejanje evrokovancev v letu 2011

Bruselj, 27. januarja 2012 – Število ponarejenih evrokovancev, umaknjenih iz obtoka, se je zmanjšalo za 15 %, in sicer na 157 000 kovancev v primerjavi s 186 000 kovanci v predhodnem letu. Kovanec za 2 evra ostaja daleč najpogosteje ponarejeni evrokovanec, saj predstavlja skoraj dve tretjini vseh odkritih ponarejenih evrokovancev. Nizko število ponarejenih evrokovancev je posledica skupnih prizadevanj držav članic, Komisije/OLAF (urad EU za boj proti goljufijam) in drugih evropskih institucij.

Skupno število ponarejenih kovancev je zelo nizko v primerjavi s skupnim številom približno 16 milijard pristnih evrokovancev treh najvišjih nominalnih vrednosti (50 centov, 1 evro in 2 evra), ki so dani v obtok. To pomeni en ponaredek na vsakih 100 000 pristnih kovancev.

Evropski komisar za boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dejal: „Trgovci, mala podjetja in državljani so še posebej izpostavljeni tveganju, da prejmejo ponarejene kovance in bankovce. Boj proti ponarejanju denarja je zato ključnega pomena pri zaščiti poštenih davkoplačevalcev. Zelo sem vesel, da je evro zaradi prizadevanj urada OLAF dobro zaščiten. Še naprej si bomo prizadevali odkrivati ponarejeni denar ter izkoreninjati tovrstne nezakonite dejavnosti po Evropi.“

Obsežen sklop ukrepov preprečevanja in odkrivanja na ravni držav članic in Evropske unije je prinesel dobre rezultate v boju proti ponarejanju evra. Mednje spadajo zakonodaja, tehnične analize in sodelovanje, usklajevanje kazenskega pregona ter pravosodno sodelovanje. Ponarejene kovance lahko zavrnejo tudi ustrezno prilagojeni prodajni in drugi avtomati na kovance.

Ti ukrepi odražajo prizadevanja in napredek držav članic in evropskih institucij pri odkrivanju in odstranjevanju ponarejenih evrokovancev iz obtoka. V pomoč tem prizadevanjem sta Evropski parlament in Svet sprejela uredbo, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in v kateri so določena pravila, v skladu s katerimi finančne institucije zagotavljajo, da so vsi evrokovanci, ki so ponovno dani v obtok, pristni.

Po podatkih Evropske centralne banke, ki je pristojna za zaščito pred ponarejanjem bankovcev, je bilo v letu 2011 iz obtoka umaknjenih približno 606 000 ponarejenih evrobankovcev. Skupno število ponarejenih bankovcev, ki so bili v letu 2011 umaknjeni iz obtoka, je bilo za 19,3 % nižje kot v letu 2010. Najpogosteje ponarejena bankovca ostajata bankovca za 20 in 50 evrov.

Komisija vodi program Periklej, tj. program za izmenjavo, pomoč in usposabljanje, ki je posebej namenjen boju proti ponarejanju evra. V letu 2011 je Komisija/OLAF v okviru programa izvedla 16 projektov za zaščito bankovcev in kovancev evra pred ponarejanjem. Pri tem je šlo predvsem za konference in seminarje, namenjene predstavnikom nacionalnih organov pregona, nacionalnih centralnih bank, komercialnih bank, menjalnic ter pravosodnih organov. Cilji projektov so bili zagotavljanje tehnične, znanstvene in operativne pomoči ter specializiranega strokovnega usposabljanja, izboljšanje sodelovanja med pristojnimi organi in izboljšanje ozaveščenosti o ponarejanju evra. Te dejavnosti naj bi se nadaljevale tudi v okviru programa Periklej 2020, ki ga je Komisija decembra 2011 predlagala Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ozadje

Na podlagi predpisov EU (Uredba (ES) št. 1338/2001) je Komisija pristojna za Evropski tehnični in znanstveni center (ETSC). ETSC analizira in razvršča nove ponarejene evrokovance. Deluje v prostorih urada OLAF, uporablja pa tehnično opremo in naprave kovnice Monnaie de Paris.

Poleg tega Komisija tesno sodeluje z Evropsko centralno banko (ECB), Europolom, Interpolom in pristojnimi nacionalnimi organi. Evropska centralna banka je pristojna za analizo ponarejenih evrobankovcev. Europol in Interpol podpirata organe pregona držav članic v boju proti resnemu organiziranemu kriminalu, saj lajšata izmenjavo informacij ter zagotavljata operativne in strateške analize.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_sl.html

Domača spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar