Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Falšovanie euromincí v roku 2011

Brusel 27. januára 2012 – počet falšovaných euromincí stiahnutých z obehu sa znížil o 15 %, a to na 157 000 mincí v porovnaní so 186 000 mincami v predchádzajúcom roku. Ďaleko najčastejšie falšovanou euromincou, a to až v dvoch tretinách prípadov všetkých odhalených falšovaných euromincí, zostáva minca v nominálnej hodnote 2 EUR. Nízky počet falšovaných euromincí je výsledkom spoločného úsilia členských štátov, Komisie/OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) a ostatných európskych inštitúcií.

V porovnaní s celkovým počtom približne 16 miliárd pravých euromincí v troch najvyšších nominálnych hodnotách uvedených do obehu (50 centov, 1 euro, 2 eurá) je celkový počet falšovaných mincí veľmi malý. Zodpovedá 1 falšovanej minci na každých 100 000 pravých mincí.

Algirdas Šemeta, komisár EÚ zodpovedný za boj proti podvodom, k tomu povedal: „Najviac sú tým, že dostanú falošné mince a bankovky, ohrození maloobchodníci, malé podniky a občania. Na ochranu poctivých platcov daní je preto kľúčový boj proti falšovaniu peňazí. Som veľmi rád, že vďaka práci OLAF je euro dobre chránené. Budeme pokračovať v úsilí odhaľovať nezákonné peniaze a skoncovať s týmito nezákonnými aktivitami v celej Európe.“

Komplexný súbor opatrení v oblasti prevencie a odhaľovania v členských štátoch a na úrovni EÚ priniesol v boji proti falšovaniu eura dobré výsledky. Ide o právne predpisy, technickú analýzu a spoluprácu, koordináciu pri presadzovaní práva, ako aj o justičnú spoluprácu. Falšované mince môžu odmietnuť aj riadne nastavené predajné a iné automaty na mince.

Do týchto opatrení sa premieta úsilie a pokrok, ktorý dosiahli členské štáty a inštitúcie EÚ pri odhaľovaní falšovaných euromincí a pri ich odstraňovaní z obehu. Na pomoc v tomto úsilí Európsky parlament a Rada prijali nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2012 a ktorým sa pre finančné inštitúcie stanovujú pravidlá s cieľom zaistiť, že všetky euromince, ktoré sa vrátia do obehu, sú pravé.

Pokiaľ ide o falšované bankovky, podľa oznámenia Európskej centrálnej banky, ktorá je zodpovedná za ochranu bankoviek pred falšovaním, bolo ich v roku 2011 stiahnutých z obehu približne 606 000 kusov. Celkový počet falšovaných bankoviek stiahnutých z obehu v roku 2011 bol v porovnaní s rokom 2010 o 19,3 % nižší. Aj naďalej sa najviac falšujú bankovky v nominálnej hodnote 20 EUR a 50 EUR.

Komisia spravuje program Pericles, ktorý je navrhnutý špeciálne na účel riešenia problému falšovania eura a ktorý slúži na výmenu informácií, pomoc a výcvik. V rámci tohto programu Komisia a OLAF v roku 2011 uskutočnili 16 projektov na ochranu eurobankoviek a euromincí pred falšovaním. Boli to hlavne konferencie a semináre zamerané na zástupcov národných agentúr na presadzovanie práva, orgány národných centrálnych bánk, komerčné banky, zmenárne a justičné orgány. Projekty mali za cieľ poskytovať technickú, vedeckú a operačnú pomoc, zabezpečovať špecializovaný odborný výcvik, zlepšovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a zvyšovať povedomie o falšovaní eura. Tieto aktivity by mali pokračovať v rámci programu Pericles 2020, ktorý v decembri 2011 navrhla Komisia Európskemu parlamentu a Rade.

Súvislosti

Podľa predpisov EÚ (nariadenie ES č. 1338/2001) je za Európske technické & vedecké stredisko (ETSC) zodpovedná Komisia. V ETSC sa analyzujú a klasifikujú novo vyrazené falšované euromince. Toto stredisko je zriadené v rámci OLAF a využíva technické vybavenie a zariadenia mincovne Monnaie de Paris.

Komisia úzko spolupracuje aj s Európskou centrálnou bankou (ECB), Europolom, Interpolom a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Európska centrálna banka je zodpovedná za analyzovanie falšovaných eurobankoviek. Europol a Interpol podporujú orgány na presadzovanie práva členských štátov v boji so závažným organizovaným zločinom prostredníctvom uľahčovania výmeny informácií a poskytovania operačných a strategických analýz.

Ďalšie informácie pozri na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_sk.html

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar