Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiro monētu viltošana 2011. gadā

Brisele, 2012. gada 27. janvāris. Šogad no apgrozības izņemto viltoto eiro monētu skaits ir samazinājies par 15 % līdz 157 000 monētām salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad no apgrozības tika izņemti 186 000 viltotu eiro monētu. Monēta ar 2 eiro nominālvērtību joprojām ir visbiežāk viltotā eiro monēta, veidojot vismaz divas trešdaļas no visām viltotajām eiro monētām, kas ir atklātas. Kopumā viltoto eiro monētu proporcija ir ļoti maza; tas galvenokārt ir dalībvalstu, Komisijas/ OLAF (ES krāpšanas apkarošanas biroja) un citu Eiropas iestāžu kopīgā darba nopelns.

Kopējais viltoto monētu skaits ir ļoti mazs salīdzinājumā ar apgrozībā laisto īsto eiro monētu kopskaitu, kas ir aptuveni 16 miljardi (trīs lielākajām — 50 centu, 1 eiro un 2 eiro — nominālvērtībām). Šāda proporcija atbilst 1 viltotai monētai uz 100 000 īstu monētu.

Par krāpšanas apkarošanas jautājumiem atbildīgais ES komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: „Riskam saņemt viltotas monētas un banknotes īpaši pakļauti ir veikalu īpašnieki, mazie uzņēmumi un iedzīvotāji. Tālab cīņai pret viltotām naudaszīmēm ir izšķiroša nozīme godīgu nodokļu maksātāju aizsardzībā. Man ir liels gandarījums par to, ka eiro monēta, pateicoties OLAF darbam, ir tik labi aizsargāta. Mēs turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai konstatētu viltotas naudaszīmes un izskaustu šāda veida nelikumības Eiropā.”

Gan dalībvalstu, gan ES līmenī īstenojot visaptverošu preventīvu un atklāšanas pasākumu kopumu, cīņā pret eiro viltošanu ir izdevies sasniegt nozīmīgus rezultātus. Šo pasākumu vidū ir, piemēram, tiesību akti, tehniska analīze un sadarbība, tiesībaizsardzības koordinācija, kā arī tiesu sadarbība. Ja tirdzniecības automāti vai citi automāti, kas darbojas ar monētām, ir atbilstīgi noregulēti, tie viltotas monētas nepieņem.

Šie pasākumi atspoguļo dalībvalstu un ES iestāžu ieguldītos centienus un progresu, kas sasniegts, nolūkā atklāt un izņemt no apgrozības viltotas eiro monētas. Lai atbalstītu šos centienus, Eiropas Parlaments un Padome pieņēma regulu, kura stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī un kas paredz noteikumus, ar kuriem saskaņā finanšu iestādēm ir jāpārbauda, vai visas atpakaļ apgrozībā laistās monētas ir īstas.

Ciktāl ir runa par viltotām eiro banknotēm, saskaņā ar ziņām, ko sniegusi par banknošu aizsardzību pret viltošanu atbildīgā Eiropas Centrālās banka, 2011. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 606 000 monētu. Kopumā to viltoto banknošu skaits, kas tika izņemtas no apgrozības 2011. gadā, bija par 19,3 % zemāks nekā 2010. gadā. Visbiežāk viltotās naudaszīmes joprojām ir naudaszīmes ar 20 eiro un 50 eiro nominālvērtību.

Komisija vada tā saukto „Perikla” programmu — apmaiņas, palīdzības un apmācības programmu, kas ir izveidota tieši eiro viltošanas apkarošanai. Šīs programmas satvarā Komisija/ OLAF 2011. gadā īstenoja 16 projektus eiro banknošu un monētu aizsardzībai pret viltošanu. Šie projekti galvenokārt izpaudās kā konferences un semināri, kuru mērķauditorija bija valstu tiesībsargājošo iestāžu, valstu centrālo banku, komercbanku, valūtas maiņas iestāžu un tiesu iestāžu pārstāvji. Šo projektu nolūks galvenokārt bija sniegt tehnisko, zinātnisko un operatīvo palīdzību, nodrošināt specializētu profesionālo apmācību, uzlabot kompetento iestāžu sadarbību un padziļināt izpratni par eiro viltošanu. Šīs darbības ir paredzēts turpināt programmas „Perikls 2020” satvarā, kuru Komisija ierosināja Eiropas Parlamentam un Padomei 2011. gada decembrī.

Pamatinformācija

Atbilstīgi ES noteikumiem (Regulai (EK) Nr. 1338/2001) Komisija ir atbildīga par Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC). ETZC analizē un klasificē jaunās viltotās eiro monētas, kas tikušas atklātas. Šis centrs ir izveidots OLAF (Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai) paspārnē, un tajā tiek izmantots monētu kaltuves Monnaie de Paris tehniskais aprīkojums un iekārtas.

Komisija izvērš ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropolu (Europol), Interpolu (Interpol), kā arī ar valstu kompetentajām iestādēm. Eiropas Centrālā banka atbild par viltoto eiro banknošu analīzi. Eiropols un Interpols, atvieglinot informācijas apmaiņu un sniedzot operatīvo un stratēģisko analīzi, atbalsta dalībvalstu tiesībaizsardzības dienestus cīņā pret organizēto noziedzību.

Plašākai informācijai sk.

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_lv.html

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar