Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euromüntide võltsimisest 2011. aastal

Brüssel, 27. jaanuar 2012. Ringlusest kõrvaldatud võltsitud euromüntide arv vähenes 2010. aastaga võrreldes 15%, 186 000 mündilt 157 000 mündile. Kõige rohkem võltsitakse 2-euroseid münte ning need moodustavad peaaegu kaks kolmandikku avastatud võltsitud euromüntidest. Võltsitud euromüntide väike arv on liikmesriikide, komisjoni/OLAFi (Euroopa Pettustevastane Amet) ja muude Euroopa institutsioonide ühiste jõupingutuste vili.

Võltsitud müntide arv on väga väike, võrreldes kolme suurima nimiväärtusega (50-sendine, 1-eurone, 2-eurone) ringlusse lastud müntide koguarvuga, mis on ligikaudu 16 miljardit. See vastab ühele võltsitud mündile iga 100 000 ehtsa mündi kohta.

Pettusevastase võitluse eest vastutav volinik Algirdas Šemeta ütles: „Kõige suurem oht saada võltsitud münte ja paberraha on poeomanikel, väikeettevõtjatel ja kodanikel. Võideldes raha võltsimisega me kaitseme maksumaksjaid. Mul on väga hea meel, et euro on tänu OLAFi tööle hästi kaitstud. Jätkame oma jõupingutusi valeraha avastamiseks ning sellise ebaseadusliku tegevuse väljajuurimiseks kogu Euroopas.”

Võitlus euro võltsimise vastu on olnud edukas tänu liikmesriikide ja ELi tasandi ulatuslikele ennetus- ja avastamismeetmetele. Need hõlmavad õigusakte, tehnilist analüüsi ja koostööd, samuti õiguskaitse- ja õigusalast koostööd. Ka nõuetekohaselt seadistatud müügiautomaat või muu müntkäitatav automaat suudab võltsitud mündi tagasi lükata.

Need meetmed kajastavad liikmesriikide ja ELi institutsioonide jõupingutusi ja edusamme, mis on tehtud võltsitud euromüntide avastamiseks ja nende kõrvaldamiseks ringlusest. Nendele jõupingutustele kaasaaitamiseks võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse, mis jõustus 1. jaanuaril 2012 ning millega kehtestatakse finantsasutuste jaoks eeskirjad, millega tagatakse kõigi tagasi ringlusse lastavate euromüntide ehtsus.

Mis puutub võltsitud euro paberrahasse, siis 2011. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 606 000 rahatähte, nagu teatas Euroopa Keskpank, kelle ülesanne on kaitsta paberraha võltsimise eest. 2011. aastal ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede koguarv oli 19,3% väiksem kui 2010. aastal. Kõige rohkem võltsitakse jätkuvalt 20-euroseid ja 50-euroseid rahatähti.

Komisjon rakendab Periklese programmi, mis on vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest. 2011. aastal viis komisjon/OLAF selle programmi alusel läbi 16 projekti euro paberraha ja müntide kaitsmiseks võltsimise eest. Need olid peamiselt liikmesriikide õiguskaitseorganitele, keskpankadele, kommertspankadele, rahavahetuspunktidele ning õigusasutustele suunatud konverentsid ja seminarid. Projektide eesmärk oli pakkuda tehnilist, teaduslikku ja tegevusabi ning vastavat erikoolitust, parandada koostööd pädevate asutuste vahel ja tõsta teadlikkust euro võltsimise kohta. Seda tegevust tuleks jätkata programmiga Perikles 2020, mille komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2011. aasta detsembris.

Taust

ELi õigusaktide (määrus (EÜ) nr 1338/2001) kohaselt vastutab komisjon Euroopa Teadus- ja Tehnikakeskuse eest, kelle ülesanne on uurida ja liigitada uusi euromüntide võltsinguid. Euroopa Teadus- ja Tehnikakeskus on OLAFi halduses ning kasutab Pariisi rahapaja tehnilist varustust ja seadmeid.

Komisjon teeb tihedat koostööd ka Euroopa Keskpanga (EKP), Europoli, Interpoli ja liikmesriikide pädevate asutustega. Euroopa Keskpank uurib võltsitud euro paberraha. Europol ja Interpol toetavad liikmesriikide õiguskaitseasutusi võitluses organiseeritud kuritegevusega, hõlbustades teabevahetust ning pakkudes operatiivset ja strateegilist analüüsi.

Lisateabe saamiseks vt

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_et.html

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar