Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Κίβδηλα κέρματα ευρώ το 2011

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2012 – Ο αριθμός των κίβδηλων κερμάτων ευρώ που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία μειώθηκε κατά 15% σε 157.000 κέρματα, σε σύγκριση με τα 186.000 κέρματα που αποσύρθηκαν το προηγούμενο έτος. Το κέρμα των δύο (2) ευρώ παραμένει με μεγάλη διαφορά το πλέον παραποιημένο κέρμα ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των εντοπισθέντων κίβδηλων κερμάτων ευρώ. Τα χαμηλά επίπεδα κίβδηλων κερμάτων ευρώ είναι αποτέλεσμα των συνδυασμένων προσπαθειών των κρατών μελών, της Επιτροπής/ OLAF (Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ) και των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο συνολικός αριθμός κίβδηλων κερμάτων ευρώ είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των περίπου 16 δισεκατομμυρίων γνήσιων κερμάτων ευρώ που τέθηκαν σε κυκλοφορία για τις τρεις υψηλότερες ονομαστικές αξίες (50c, 1€, 2€). Αυτό αντιστοιχεί σε 1 κίβδηλο κέρμα ανά 100.000 γνήσια.

Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης Επίτροπος της ΕΕ Algirdas Šemeta δήλωσε: «Οι καταστηματάρχες, οι μικρές επιχειρήσεις και οι πολίτες κινδυνεύουν ιδιαίτερα να γίνουν αποδέκτες πλαστών κερμάτων και τραπεζογραμματίων. Η καταπολέμηση της παραχάραξης νομισμάτων έχει συνεπώς ζωτική σημασία για την προστασία των τίμιων φορολογουμένων. Είμαι ευτυχής που το ευρώ προστατεύεται καλά χάρη στο έργο της OLAF. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τον εντοπισμό παράνομου χρήματος και την εξάλειψη των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη.

Μια περιεκτική δέσμη μέτρων πρόληψης και εντοπισμού στα κράτη μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο έφερε καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους τομείς της νομοθεσίας, της τεχνικής ανάλυσης και συνεργασίας, της συντονισμένης επιβολής του νόμου, καθώς και της δικαστικής συνεργασίας. Τα κίβδηλα κέρματα μπορούν επίσης να απορρίπτονται από κατάλληλα προσαρμοσμένους αυτόματους πωλητές και άλλου είδους μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα.

Τα εν λόγω μέτρα διερμηνεύουν τις προσπάθειες και την πρόοδο που συντελέσθηκε από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στον εντοπισμό και την αφαίρεση κίβδηλων κερμάτων ευρώ από την κυκλοφορία. Για να συνδράμουν στις προσπάθειες αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θέτει κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα κέρματα ευρώ που επανακυκλοφορούν είναι γνήσια.

Όσον αφορά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ, το 2011 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 606.000 νομίσματα, όπως ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία και είναι αρμόδια για την προστασία των τραπεζογραμματίων από την παραχάραξη. Ο συνολικός αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2011 ήταν κατά 19,3% χαμηλότερος σε σύγκριση με το 2010. Τα περισσότερα κρούσματα παραχάραξης εξακολουθούν να σημειώνονται στα χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 20 ευρώ και 50 ευρώ.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Περικλής, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, συνδρομής και εκπαίδευσης ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπισης της παραχάραξης του ευρώ. Το 2011, η Επιτροπή/ OLAF υλοποίησε 16 δράσεις για την προστασία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Οι δράσεις συνίσταντο κυρίως σε διασκέψεις και σεμινάρια με αποδέκτες εκπροσώπους εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, αρχών εθνικών κεντρικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και δικαστικών αρχών. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούσαν στην προσφορά τεχνικής, επιστημονικής και επιχειρησιακής συνδρομής, στην παροχή ειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την παραχάραξη του ευρώ. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Περικλής 2020 που προτάθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2011.

Πλαίσιο

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001), η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (European Technical & Scientific Centre - ETSC). Το ETSC ασχολείται με την ανάλυση και κατάταξη παραχαραγμένων κερμάτων ευρώ που έχουν κοπεί πρόσφατα. Λειτουργεί στο πλαίσιο της OLAF και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του Monnaie de Paris (γαλλικού νομισματοκοπείου).

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Europol, την Interpol και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ. Οι Europol και Interpol υποστηρίζουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών στην καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και παρέχοντας επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_el.html

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar