Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Padělání euromincí v roce 2011

Brusel 27. ledna 2012 – Počet padělaných euromincí, které byly staženy z oběhu, se snížil o 15 %, z loňských 186 000 na 157 000 mincí. Nejčastěji padělanými euromincemi nadále zůstávají mince o nominální hodnotě 2 EUR, přičemž se jedná o téměř dvě třetiny všech odhalených padělaných euromincí. Nízký počet padělaných euromincí je výsledkem společného úsilí členských států, Komise/OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) a dalších evropských institucí.

Ve srovnání s celkovým počtem asi 16 miliard pravých euromincí o třech nejvyšších nominálních hodnotách (50 centů, 1 EUR, 2 EUR) uvedených do oběhu je celkové množství padělaných mincí velmi nízké. Odpovídá jedné padělané minci na každých 100 000 pravých.

Algirdas Šemeta, komisař EU odpovědný za boj proti podvodům, prohlásil: „Majitelé obchodů, malé podniky a občané jsou nejvíce vystaveni riziku, že obdrží falešné mince a bankovky. Boj proti padělání peněz je proto k ochraně poctivých daňových poplatníků zásadní. Jsem velmi rád, že euro je díky práci úřadu OLAF dobře chráněno. I nadále se budeme snažit odhalovat nelegální peníze a pokusíme se skoncovat s těmito nelegálními činnostmi v celé Evropě.“

Komplexní soubor opatření k prevenci a odhalování padělků přijatý v členských státech a na úrovni EU přinesl dobré výsledky v boji proti padělání eura. Tato opatření zahrnují právní předpisy, technickou analýzu a spolupráci, koordinaci při prosazování práva a také justiční spolupráci. Padělané mince také mohou být odmítnuty správně nastavenými prodejními automaty či jinými automaty na mince.

Provedená opatření odrážejí úsilí a pokrok dosažený členskými státy a institucemi EU při odhalování padělaných euromincí a jejich odstraňování z oběhu. Aby těmto snahám napomohly, Evropský parlament a Rada přijaly nařízení, kterým se pro finanční instituce stanovují pravidla, jež zajistí, že všechny euromince, které se vrací do oběhu, jsou pravé. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2012.

Pokud jde o padělání eurobankovek, Evropská centrální banka, která má na starost jejich ochranu proti padělání, oznámila, že v roce 2011 bylo staženo z oběhu přibližně 606 000 kusů. Celkový počet padělaných bankovek stažených z oběhu v roce 2011 byl ve srovnání s rokem 2010 nižší o 19,3 %. Nečastěji padělanými bankovkami zůstávají bankovky o nominální hodnotě 20 a 50 EUR.

Komise řídí program Pericles pro odborné vzdělávání, výměnu a pomoc, jenž byl vytvořen speciálně pro účely ochrany proti padělání eura. V rámci tohoto programu uskutečnila Komise/OLAF v roce 2011 šestnáct projektů na ochranu eurobankovek a euromincí. Jednalo se zejména o konference a semináře určené pro zástupce vnitrostátních donucovacích orgánů, orgány národních centrálních bank, komerční banky, směnárenské služby a soudní orgány. Projekty se zaměřily na poskytnutí technické, vědecké a operativní pomoci, pořádání specializovaných odborných školení, vylepšení spolupráce mezi příslušnými orgány a zvyšování povědomí o padělání eura. Tyto činnosti by měly pokračovat v rámci programu Pericles 2020, který Komise navrhla Evropskému parlamentu a Radě v prosinci 2011.

Souvislosti

Podle pravidel EU (nařízení (ES) č. 1338/2001) Komise odpovídá za Evropské technické a vědecké středisko (ETVS). Středisko ETVS analyzuje a klasifikuje nové padělané euromince, je zřízené v rámci úřadu OLAF a využívá technického vybavení a zařízení mincovny Monnaie de Paris.

Komise rovněž úzce spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB), Europolem, Interpolem a příslušnými vnitrostátními orgány. Evropská centrální banka odpovídá za analýzu padělaných eurobankovek. Europol a Interpol podporují donucovací orgány členských států v boji proti závažnému organizovanému zločinu usnadňováním výměny informací a poskytováním operačních a strategických analýz.

Bližší informace jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_cs.html

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar