Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juli 2012

Fiske: Kommissionen föreslår nya åtgärder för bättre skydd av djuphavsfiskar och deras livsmiljöer

Europeiska kommissionen har föreslagit nya åtgärder för att reglera fisket efter djuphavsarter i nordöstra Atlanten. Djuphavsekosystemen och de arter som lever i dem är särskilt sårbara för mänsklig verksamhet. Den nya förordningen ska säkerställa att djuphavsarter fiskas på ett hållbart sätt, att oönskade bifångster minskar, att påverkan på känsliga djuphavsmiljöer minskar och att man får mer information om dessa arters biologi.

Kommissionen föreslår därför en skärpning av licenssystemet samt en gradvis utfasning av fiskeredskap som är särskilt inriktade på djuphavsarter på ett mindre hållbart sätt, nämligen bottentrålar och bottensatta nät. Kommissionen vill också införa särskilda krav för insamling av uppgifter från djuphavsfiske. De anpassningar som krävs för att genomföra åtgärderna kan delvis finansieras genom EU:s fonder.

Djuphavsfisk kan tas som bifångst i många typer av fisken. Men det finns också fiskefartyg som särskilt inriktar sig på djuphavsarter. Det är dessa fartyg som är mest beroende av djuphavsbestånden och de kommer att ha en framtid bara om verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Det krävs därför en gradvis övergång till fiskemetoder som är mer selektiva och har mindre påverkan på djuphavsmiljöer.

Kommissionen föreslår att licenser för fiske efter djuphavsarter med bottentrålar och bottensatta nät gradvis avvecklas eftersom dessa redskap skadar djuphavens känsliga ekosystem mer än andra fiskemetoder och medför stora oönskade bifångster (20–40 procent av vikten, ibland ännu mer). Annat kommersiellt fiske med bottentrål kommer inte att påverkas eftersom de föreslagna åtgärderna endast gäller fiske som är inriktat på djuphavsfisk.

Det finns redan ett samarbete mellan fiskare och forskare för att få mer kunskap om de ganska okända djuphavsekosystemen. Kommissionen har beslutat att finansiera en undersökning, tillsammans med företag som bedriver djuphavsverksamhet, för att se om man kan få fram mindre skadliga fiskeredskap och övergå till fiskemetoder och strategier som har mindre påverkan på dessa känsliga ekosystem.

Bakgrund

Djuphavsarter fångas på djupt vatten i Atlanten utanför de viktigaste fiskeplatserna på kontinentalsockeln, på ner till 4 000 meters djup. Djuphavens livsmiljöer och ekosystem är i stor utsträckning okända, men vi vet att de hyser upp till 8 500 år gamla korallrev och även unika arter som är dåligt utforskade. Det är en känslig miljö som troligen inte kan återhämta sig om den en gång skadats. Bestånden av djuphavsfiskar är mycket sårbara för fiske, de kollapsar lätt och återhämtningen tar lång tid eftersom deras reproduktion är långsam.

Dolkfisk och fläckpagell är värdefulla djuphavsarter, medan andra som birkelånga och skolästfiskar är av medelstort värde för fiskare. Vissa djuphavsbestånd är kraftigt utfiskade, däribland atlantisk soldatfisk och djuphavshajar. Andra bestånd kan fiskas (birkelånga, skoläst), men detta måste ske på ett hållbart sätt (exempelvis genom att onödiga bifångster undviks).

Djuphavsfiske i Nordostatlanten bedrivs dels i EU:s vatten, bland annat i Portugals och Spaniens yttersta randområden, dels i internationella vatten som omfattas av bevarandeåtgärder som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), där EU deltar tillsammans med övriga länder som fiskar i området.

Djuphavsfisket står för cirka 1 % av den fisk som landas från Nordostatlanten, men vissa lokala fiskesamhällen är delvis beroende av djuphavsfiske. Fångsterna – och därmed arbetstillfällena – har minskat under flera år på grund av utfiskade bestånd.

Tidigare bedrevs detta fiske i stort sett oreglerat, och detta har haft en klart negativ inverkan på de berörda bestånden. Under 2003 började EU införa begränsningar för mängden fisk av dessa arter som får fångas samt för antalet fartyg och antalet dagar till sjöss som de får fiska, dvs. fiskeansträngningen.

Diagrammet visar hur fiskeansträngningen har minskat under de senaste åren.

Minskning av fiskeansträngningen sedan år 2000, enligt de uppgifter som lämnats av EU:s medlemsstater

Mer information:

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar