Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 19. júla 2012

Rybné hospodárstvo: Komisia navrhuje nové opatrenia na lepšiu ochranu hlbokomorských populácií a ich biotopov

Európska komisia navrhuje nové opatrenia na reguláciu lovu hlbokomorských druhov v severovýchodnom Atlantiku. Hlbokomorské ekosystémy a v nich žijúce druhy sú mimoriadne citlivé na ľudskú aktivitu. Cieľom nového nariadenia je zaistiť, aby sa hlbokomorské druhy lovili udržateľným spôsobom, aby sa znížilo množstvo nechcených vedľajších úlovkov, aby sa zmenšil vplyv na citlivé hlbokomorské biotopy a aby sa získalo viac biologických údajov o týchto druhoch.

Komisia na tento účel navrhuje posilnenie systému licencií a postupné vyraďovanie takého rybárskeho zariadenia, ktoré sa používa hlavne na menej udržateľný lov hlbokomorských druhov. Konkrétne ide o vlečnú sieť na lov pri dne a nastavovaciu žiabrovku ukotvovanú o dno. Komisia takisto počíta s osobitnými pravidlami zhromažďovania údajov pochádzajúcich z hlbokomorského rybolovu. Na nutné úpravy potrebné na zavedenie týchto opatrení sa môže poskytnúť finančná podpora z fondov EÚ.

Hlbokomorské populácie môžu predstavovať vedľajší úlovok pri mnohých druhoch rybolovu. Existujú však aj rybárske plavidlá, ktoré sú osobitne zamerané na lov týchto druhov. Ide o plavidlá, ktoré sú na týchto zdrojoch závislé najviac, ale ich činnosti sa budú môcť zachovať aj v budúcnosti, len ak sa budú vykonávať udržateľným spôsobom. Znamená to, že v prvom rade treba začať postupne prechádzať na selektívnejšie techniky rybolovu s menším vplyvom na hlbokomorské biotopy.

Komisia navrhuje postupné zrušenie povolení na lov hlbokomorských druhov vlečnou sieťou na lov pri dne a nastavovacou žiabrovkou, pretože tento rybolov poškodzuje citlivé hlbokomorské ekosystémy viac ako iné metódy a má za následok vysoké množstvá nechcených vedľajších úlovkov (20 až 40 percent hmotnosti, alebo aj viac). Iných druhov komerčného rybolovu, pri ktorých sa požívajú vlečné siete na lov pri dne, sa to nedotkne, pretože navrhované opatrenia sa  týkajú len tých druhov rybolovu, ktoré sa zameriavajú na hlbokomorské ryby.

Rybári už spolupracujú s vedcami na získavaní nových poznatkov o všeobecne neznámych hlbokomorských ekosystémoch. Na objavenie spôsobov testovania menej škodlivého výstroja a prechod na rybárske techniky a stratégie s menším vplyvom na tieto zraniteľné ekosystémy sa Komisia rozhodla, že bude v spolupráci s podnikmi zapojenými do hlbokomorského rybolovu financovať štúdiu na túto tému.

Súvislosti

Hlbokomorské druhy sa lovia v hlbokých vodách Atlantického oceánu za hlavnými rybolovnými oblasťami na kontinentálnych šelfoch v hĺbke dosahujúcej až 4000 metrov. Biotopy a ekosystémy sú tu vo veľkej miere neznáme, vieme však, že sa tu nachádzajú korálové útesy staré až 8500 rokov a žijú tu starodávne, ešte stále málo preskúmané druhy. Ide o krehké prostredie, ktoré sa po poškodení pravdepodobne nedokáže obnoviť. Hlbokomorské populácie rýb sú nesmierne citlivé na rybolov, vyčerpávajú sa rýchlo a obnovujú sa pomaly z dôvodu nízkej miery reprodukcie.

Stuhochvost čierny a pagel bledý sú hlbokomorské druhy s vysokou hodnotou, zatiaľ čo iné druhy, ako mieň modrý a dlhochvosty majú pre rybárov priemernú hodnotu. Niektoré hlbokomorské populácie sú vážne ohrozené, a to aj hoplostet oranžový a hlbokomorské žraloky. Iné populácie možno loviť (mieň modrý, dlhochvost tuponosý), ale spôsobom šetrným voči životnému prostrediu (napríklad zamedzovaním zbytočným vedľajším úlovkom).

Hlbokomorský rybolov v severovýchodnom Atlantiku sa realizuje vo vodách EÚ vrátane najvzdialenejších regiónov Portugalska a Španielska a v medzinárodných vodách, v ktorých sa uplatňujú ochranné opatrenia prijaté v rámci Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), na ktorej činnosti sa EÚ zúčastňuje spolu s ostatnými krajinami loviacimi v tejto oblasti.

Podiel hlbokomorského rybolovu na vylodených úlovkoch rýb zo severovýchodného Atlantiku predstavuje asi 1 %, niektoré miestne rybárske spoločenstvá sú však do určitej miery na hlbokomorský rybolov odkázané. Úlovky a súvisiaca zamestnanosť sa už roky znižujú z dôvodu vyčerpaných populácií rýb.

V minulosti nebol tento rybolov z veľkej časti regulovaný a určite to malo negatívny dosah na príslušné populácie. V roku 2003 EÚ začala zavádzať obmedzenia týkajúce sa množstva rýb, ktoré možno uloviť, počtu oprávnených plavidiel a dní, ktoré môžu stráviť na mori (t. j. rybolovné úsilie) na lov týchto druhov.

Graf znázorňuje postupné znižovanie rybolovného úsilia za posledné roky.

Znižovanie rybolovného úsilia od roku 2000 na základe informácií od príslušných členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar