Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. heinäkuuta 2012

Kalastus: Komissio parantaa syvänmeren kalakantojen ja niiden elinympäristöjen suojelua

Euroopan komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla säännellään syvänmeren lajien kalastusta Koillis-Atlantilla. Syvänmeren ekosysteemit ja niissä elävät lajit ovat erityisen herkkiä ihmisen toiminnalle. Uudella asetuksella pyritään varmistamaan, että syvänmeren kaloja kalastetaan kestävästi, että niitä jää sivusaaliiksi aiempaa vähemmän, että kalastuksella on vähemmän vaikutusta herkkiin syvänmeren elinympäristöihin ja että näiden lajien biologiasta saadaan lisää tietoa.

Tämän vuoksi komissio esittää, että kalastuslupajärjestelmää tiukennetaan ja että pyydykset, joilla pyydetään kestämättömällä tavalla nimenomaan syvänmeren lajeja, poistetaan vähitellen käytöstä. Tällaisia pyydyksiä ovat erityisesti pohjatroolit sekä pohjaverkot. Komissio suunnittelee myös tarkkoja vaatimuksia syvänmeren kalastusta koskevan tiedon keräämiseksi. Näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin muutostoimiin voi saada tukea EU:n rahastoista.

Syvänmeren kaloja jää usein kalastusalusten sivusaaliiksi. On kuitenkin myös aluksia, jotka pyytävät erityisesti näitä lajeja. Nämä alukset ovat kaikkein riippuvaisimpia syvänmeren kalakannoista ja niiden elinehtona on, että niiden kalastustoiminta saadaan sääntelyn avulla kestäväksi. Ensin on siirryttävä vähitellen valikoivampiin kalastustekniikoihin, joilla on vähäisempi vaikutus syvänmeren lajien elinympäristöihin.

Komissio ehdottaa, että syvänmeren lajien kalastukseen pohjatrooleilla ja ‑verkoilla myönnettävät luvat poistetaan vaiheittain käytöstä. Ne aiheuttavat herkille syvänmeren ekosysteemeille enemmän vahinkoa kuin muut kalastustavat, ja niihin joutuvasta saaliista huomattava osa (20–40 painoprosenttia, joskus enemmänkin) on tahatonta sivusaalista. Ehdotetuilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta muihin kaupallisessa kalastuksessa käytettäviin pohjatrooleihin, sillä toimenpiteet koskevat vain syvänmeren lajien kalastusta.

Kalastajat tekevät jo nyt yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jotka pyrkivät saamaan lisää tietoa suurilta osin tuntemattomista syvänmeren ekosysteemeistä. Komissio on päättänyt rahoittaa tutkimuksen, jossa testataan pyydyksiä sekä kalastusmenetelmiä ja ‑strategioita, joista aiheutuisi nykyistä vähemmän vahinkoa herkille ekosysteemeille. Tutkimus rahoitetaan yhteistyössä syvänmeren toimintaa harjoittavien yritysten kanssa.

Tausta

Syvänmeren lajeja pyydetään Atlantin syvillä vesillä jopa 4 000 metrin syvyydessä mannerjalustoilla sijaitsevien pääkalastusalueiden ulkopuolella. Näiden syvien vesien luontotyypeistä ja ekosysteemeistä tiedetään vain vähän, mutta niissä tiedetään elävän jopa 8 500 vuoden ikäisiä koralliriuttoja sekä muinaisia lajeja, joita ei ole vielä juurikaan tutkittu. Merenpohja on haavoittuva ympäristö joka voi helposti vaurioitua niin, ettei se enää palaudu ennalleen. Kalastuksen kannalta syvänmeren kannat ovat haavoittuvaisia. Ne romahtavat nopeasti ja niiden palautuminen kestää kauan, koska lajien lisääntyminen on hidasta.

Mustahuotrakala ja pilkkupagelli ovat arvokkaita syvänmeren kaloja, mutta myös esimerkiksi tylppäpyrstömolva ja lestikalat kelpaavat kalastajan saaliiksi. Jotkin syvänmeren kannat, kuten keltaroussi ja syvänmeren hait, ovat pahasti ehtyneet. Muut kannat kestävät yhä kalastusta (tylppäpyrstömolva, lestikala) mutta niitä on pyydettävä ympäristöä säästäen siten, että vältetään tahattomat sivusaaliit.

Koillis-Atlantilla tapahtuvaa syvänmeren kalastusta harjoitetaan EU:n vesillä, joihin kuuluvat Portugalin ja Espanjan uloimmat merialueet, sekä kansainvälisillä vesillä, joita suojellaan Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) vahvistamin toimin. EU osallistuu muiden tällä alueella kalastavien maiden tavoin NEAFC:n toimintaan.

Noin prosentti Koillis-Atlantilta saadusta kokonaissaaliista on peräisin syvänmeren kannoista, mutta jotkin paikalliset kalastajayhteisöt ovat tietyssä määrin riippuvaisia syvänmeren kalakannoista. Saaliit ovat pienentyneet viime vuosina kantojen ehtyessä, ja samalla katoaa myös kalastukseen liittyviä työpaikkoja.

Menneinä vuosina syvänmeren kalastusta ei juuri säännelty, mistä johtuen kyseiset kannat ovat selvästi ehtyneet. Vuonna 2003 EU ryhtyi rajoittamaan näiden lajien sallittuja pyyntimääriä, kalastusluvan saavien alusten määriä ja aikaa, jonka alukset saavat viettää merellä eli pyyntiponnistusta.

Taulukossa esitetään pyyntiponnistuksen pieneneminen viime vuosina.

Pyyntiponnistuksen pieneneminen vuodesta 2000 lähtien asianomaisten EU:n jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella.

Lisätietoa

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32 2) 296 05 67


Side Bar