Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 19. července 2012

Rybolov: Komise předkládá nová opatření pro lepší ochranu hlubinných populací a jejich stanovišť

Evropská komise navrhla nová opatření k regulaci rybolovu hlubinných druhů v severovýchodním Atlantiku. Hlubinné ekosystémy a druhy, které v nich žijí, jsou obzvláště citlivé na lidskou činnost. Cílem nového nařízení je zajistit, aby hlubinné druhy byly loveny udržitelným způsobem, aby klesl počet nežádoucích vedlejších úlovků, snížil se dopad na lehce zranitelná hlubinná stanoviště a aby bylo k dispozici více biologických údajů o těchto druzích.

Za tímto účelem Komise navrhuje lepší systém licencí a postupné vyřazování rybolovných zařízení, která jsou pro odlov hlubinných druhů přímo určena, ale provádějí jej méně udržitelným způsobem, a sice vlečné sítě pro lov při dně a tenatové sítě na chytání ryb za žábry. Komise má rovněž v úmyslu stanovit zvláštní požadavky na shromažďování údajů o hlubinném rybolovu. Na úpravy nezbytné k zavedení těchto opatření lze využít finanční podporu z fondů EU.

Při mnoha druzích rybolovu lze hlubinné populace považovat za vedlejší úlovek. Existují však rybářská plavidla, která se na tyto druhy přímo zaměřují. Jedná se o plavidla, která na těchto zdrojích primárně závisejí a která budou provozována i v budoucnu, pouze pokud se jejich činnost podaří provádět udržitelným způsobem. Znamená to, že v první řadě bude třeba postupně přejít na rybolovné techniky, které jsou selektivnější a mají menší dopad na hlubinná stanoviště.

Komise navrhuje, aby licence k rybolovu hlubinných druhů vlečnými sítěmi pro lov při dně a tenatovými sítěmi na chytání ryb za žábry byly postupně zrušeny, neboť tato metoda rybolovu poškozuje zranitelné hlubinné ekosystémy více než metody jiné a vede k vysoké míře nežádoucích vedlejších úlovků (20 až 40 procent hmotnosti, nebo i více). Jiné druhy obchodního rybolovu pomocí vlečných sítí pro lov při dně zasaženy nebudou, neboť navrhovaná opatření se týkají pouze rybolovu zaměřeného na hlubinné druhy ryb.

Rybáři již spolupracují s vědci na získání nových poznatků o převážně neznámých hlubinných ekosystémech. S cílem nalézt způsoby testování méně škodlivého lovného zařízení a přejít na techniky a strategie rybolovu, které mají na křehké ekosystémy menší dopad, se Komise rozhodla financovat v této souvislosti studii ve spolupráci se společnostmi, které se hlubinným rybolovem zabývají.

Souvislosti

Hlubinné druhy jsou loveny v hlubokých vodách Atlantiku mimo hlavní rybářská loviště kontinentálních šelfů, a to v hloubkách dosahujících až 4 000 metrů. Jejich stanoviště a ekosystémy jsou do značné míry neznámé, víme však, že jejich domovem jsou korálové útesy až 8 500 let staré a že mezi ně patří i pravěké druhy, které jsou stále málo prozkoumány. Jedná se o křehké životní prostředí a je pravděpodobné, že pokud bude poškozeno, již nikdy se nevrátí do původního stavu. Hlubinné populace ryb jsou velmi citlivé na rybolov, rychle se vyčerpávají a pomalu obnovují, protože se málo množí.

Mezi vysoce ceněné hlubinné druhy patří tkaničnice tmavá a růžicha šedá, zatímco jiné druhy, např. mník modrý a hlavoun, mají pro rybáře jen hodnotu průměrnou. Některé hlubinné populace, včetně červenice obecné a hlubinných žraloků, jsou značně vyčerpané. Jiné populace (mník modrý, hlavoun tuponosý) je možné lovit, ale jen způsobem šetrným k životnímu prostředí (například zamezováním zbytečným vedlejším úlovkům).

Hlubinný rybolov v severovýchodním Atlantiku je provozován ve vodách EU, včetně nejvzdálenějších regionů Portugalska a Španělska, a ve vodách mezinárodních, na něž se vztahují opatření sloužící k jejich zachování přijatá v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), na jejíž činnosti se podílí EU spolu s ostatními zeměmi, jež v dané oblasti loví.

Na hlubinný rybolov připadá přibližně 1 % ryb vykládaných z plavidel lovících v severovýchodním Atlantiku, přičemž na hlubinném rybolovu do jisté míry závisí i několik místních rybářských komunit. Úlovky – a s nimi související zaměstnanost – se rok od roku snižují, protože populace ryb jsou vyčerpané.

Tento druh rybolovu nebyl v minulosti většinou vůbec regulován, což mělo na dotčené populace jasně negativní dopad. V roce 2003 EU začala v souvislosti s rybolovem těchto druhů zavádět omezení týkající se množství ryb, které lze odlovit, počtu plavidel, která jsou k jejich odlovu oprávněna, i dnů, které tato plavidla mohou strávit na moři (tj. začala určovat intenzitu rybolovu).

Následující graf ukazuje, že intenzita rybolovu se v posledních letech snížila.

Pokles intenzity rybolovu od roku 2000 podle údajů vykázaných příslušnými členskými státy EU

Další informace

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar