Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юли 2012 г.

Рибарство: Комисията предлага нови мерки за по-добра защита на дълбоководните рибни запаси и техните местообитания

Европейската комисия предложи нови мерки за регулиране на риболова на дълбоководни видове в североизточната част на Атлантическия океан. Дълбочинните морски екосистеми и видовете, които живеят в тях, са особено уязвими от човешки дейности. Новият регламент има за цел да гарантира, че дълбоководните видове се ловят устойчиво, че нежеланият прилов спада, че въздействието върху уязвимите дълбоководни местообитания намалява и има повече данни за биологичните характеристики на тези видове.

За тази цел Комисията предлага засилена лицензионна система и постепенно прекратяване на употребата на риболовните уреди, насочени специално към улова на дълбоководни видове по неустойчив начин, а именно дънни тралове и дънни хрилни мрежи. Комисията също така предвижда специфични изисквания за събирането на данни от дълбоководните риболовни дейности. Необходимите промени за прилагането на тези мерки могат да се ползват от финансова подкрепа от фондовете на ЕС.

Дълбоководните запаси могат да бъдат уловени като прилов при много видове риболов. Има обаче и риболовни кораби, които се насочват именно към тези видове. Това са корабите, които разчитат най-много на тези ресурси и те ще имат бъдеще единствено ако дейността им се управлява устойчиво. Това означава на първо място, че трябва постепенно да се премине към по-избирателни риболовни техники с по-ограничено въздействие върху дълбоководните местообитания.

Комисията предлага постепенно да се прекрати издаването на лицензи за риболов на дълбоководни морски видове с дънни тралове и дънни хрилни мрежи, защото те причиняват повече вреди на уязвимите дълбоководни екосистеми от други риболовни методи, и предполагат високи нива на нежелан съпътстващ улов (20 до 40 % в тегловно отношение, или дори повече). Другият стопански риболов с дънни тралове няма да бъде засегнат, тъй като предложените мерки се отнасят само до риболова на дълбоководни видове.

Рибарите вече си сътрудничат с учени, за да научат повече за досега непознатите дълбочинни морски екосистеми. За да намери начини за изпитване на по-малко вредни риболовни уреди и да премине към риболовни техники и стратегии, които имат по-малко въздействие върху тези уязвими екосистеми, Комисията реши да финансира проучване по тази тема в сътрудничество с предприятията, които участват в дейностите по дълбоководния риболов.

Контекст

Дълбоководните видове се ловят в дълбоки води в Атлантическия океан извън основните риболовни зони на континенталния шелф, на дълбочина до 4000 m. Техните местообитания и екосистеми са до голяма степен непознати, но ние знаем, че те подслоняват коралови рифове на възраст до 8 500 години и древни видове, които са все още малко изследвани. Това е уязвима природна среда, която, веднъж увредена, е малко вероятно да се възстанови. Дълбоководните рибни запаси са силно уязвими от риболова, те се сриват бързо и се възстановяват бавно, тъй като възпроизводството им е ниско.

Афанопусът и северният пагел са дълбоководни видове с висока стойност, докато други като синята молва и макрурусът са със средна стойност за рибарите. Някои дълбоководни видове са застрашително изчерпани, включително атлантическият големоглав и дълбоководните акули. Други запаси могат да бъдат улавяни (синя молва, гренадир), но това трябва да се прави по екологосъобразен начин (например като се избягва ненужен прилов).

Дълбоководният риболов в североизточната част на Атлантическия океан се извършва във води на ЕС, включително най-отдалечените региони на Португалия и Испания, и в международни води, където се прилагат мерките за опазване, приети в рамките на Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), в която ЕС участва заедно с други държави, извършващи риболов в района.

Само около 1 % от разтоварената риба от североизточната част на Атлантическия океан е от дълбоководен риболов, но някои местни риболовни общности зависят до известна степен от него. Уловът и свързаните с него работни места намаляват от години насам поради изчерпване на запасите.

В миналото този риболов в голямата си част е бил нерегулиран, и това е оказало отчетливо отрицателно въздействие върху съответните запаси. През 2003 г. ЕС започна да налага ограничения на количеството риба, което може да бъде уловено, на броя кораби, получили разрешение за риболов, и на дните в морето (т.е. риболовното усилие) за улов на тези видове.

Диаграмата показва как риболовното усилие е намаляло през последните години.

Спад на риболовното усилие от 2000 г. насам, съгласно докладваната информация от съответните държави членки на ЕС

За повече информация:

За контакти :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar