Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juli 2012

Miljö: 268 miljoner euro till nya miljöprojekt

EU-kommissionen har godkänt finansiering av 202 nya projekt inom programmet Life+, EU:s miljöfond. Projekten rör områdena naturskydd, miljöpolitik, klimatförändring samt information och kommunikation om miljöfrågor. De innebär en total investering på 516,5 miljoner euro, varav EU kommer att stå för 268,4 miljoner.

–Life-programmet och habitatdirektivet fyller 20 år i år, och jag är glad att kunna meddela att det finns fortsatt stöd för miljöprojekt av hög kvalitet runt om i EU, säger miljökommissionär Janez Potočnik. De senaste projekten inom Life+ bygger vidare på en trend som började för tjugo år sedan med innovativa metoder för att främja naturvård, förbättra miljön och åtgärda klimatförändringen.

EU-kommissionen fick 1 078 ansökningar från de 27 medlemsländerna som svar på den senaste ansökningsomgången som avslutades i juli 2011. Av dessa valdes 202 ut för samfinansiering genom programmets tre delar: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning samt Life+ Information och kommunikation. De utvalda projekten framhålls i bilagan till detta pressmeddelande (se MEMO/12/585).

Projekt inom Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. Av de 268 förslag som EU-kommissionen tog emot valdes 76 projekt ut från partnerskap mellan naturvårdsorgan, statliga myndigheter och andra parter. Projekten finns i 22 medlemsländer och innebär en total investering på 241,8 miljoner euro, varav EU kommer att stå för 136 miljoner. 71 av dem är naturprojekt som bidrar till genomförandet av fågel- och habitatdirektiven samt Natura 2000. De andra fem hanterar bredare frågor om biologisk mångfald.

Projekt inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning är pilotprojekt som bidrar till utvecklingen av innovativa politiska idéer, teknik, metoder och instrument. Av de 607 förslag som EU-kommissionen tog emot, valdes 113 projekt ut från en rad olika organisationer från den offentliga och den privata sektorn. Projekten innebär en total investering på 258,4 miljoner euro, varav EU kommer att stå för omkring 124,4 miljoner.

Inom denna del kommer EU-kommissionen att bidra med mer än 31,4 miljoner euro till 23 projekt som direkt åtgärdar klimatförändringen. Projektens totala budget är 67,8 miljoner euro. Dessutom kommer många andra projekt om andra frågor även att indirekt påverka utsläppen av växthusgaser. Avfall och vatten är två andra fokusområden med 29 respektive 19 utvalda projekt.

Projekt inom Life+ Information och kommunikation sprider information, synliggör miljöfrågor och ger utbildning för att förhindra skogsbränder. Av de 203 förslag som EU-kommissionen tog emot valdes 113 projekt ut bland en rad natur- och/eller miljöorganisationer från den offentliga och den privata sektorn. Projekten finns i nio medlemsländer och motsvarar en total investering på 16,2 miljoner euro, varav EU kommer att stå för omkring 7,2 miljoner.

Bakgrund

Life+ är ett finansiellt instrument för miljön och har en sammanlagd budget på 2 143 miljarder euro för perioden 2007–2013. EU-kommissionen startar en ansökningsomgång för projektförslag inom Life+ per år.

Mer information:

Se bilagan med en sammanfattning och kontaktadress till alla de nya projekten för varje land:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011"

Information om Life+ finns på http://ec.europa.eu/life

Man kan också kontakta de behöriga nationella myndigheterna:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar