Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 lipca 2012 r.

Środowisko: 268,4 mln euro na 202 nowe projekty związane z ochroną środowiska

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 202 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Projekty te obejmują działania w dziedzinie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz informacje i komunikację w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Stanowią one inwestycję sięgającą łącznie 516,5 mln euro, z czego UE zapewni 268,4 mln euro.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik: „W tym roku, gdy obchodzimy 20-lecie istnienia programu LIFE i dyrektywy siedliskowej, z ogromną radością informuję, że nadal będziemy wspierać wysokiej jakości projekty w dziedzinie ochrony środowiska w całej UE. Najnowsze projekty LIFE+ podtrzymują rozpoczęte przed dwudziestu laty dążenie do realizacji innowacyjnych i opartych na dobrych praktykach działań na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianie klimatu".

W ostatnim naborze wniosków, który zakończył się w lipcu 2011 r., Komisja otrzymała 1 078 wniosków z 27 państw członkowskich UE. 202 spośród nich zakwalifikowały się do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja. Wybrane projekty przedstawiono w załączniku do tego komunikatu prasowego (zob. MEMO/12/585)

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 268 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 76 projektów zgłoszonych przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 22 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 241,8 mln euro, z czego 136 mln euro zapewni UE. Ochrony przyrody dotyczy 71 projektów, które przyczyniają się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz funkcjonowania sieci Natura 2000. Pozostałe pięć projektów dotyczy szerszej problematyki różnorodności biologicznej.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologii, metod i instrumentów. Spośród 607 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 113 projektów zgłoszonych przez wiele różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 258,4 mln euro, z czego UE zapewni 124,4 mln euro.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 31,4 mln euro na 23 projekty bezpośrednio dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 67,8 mln euro. Ponadto wiele innych projektów, które dotyczą głównie innych kwestii, będzie również pośrednio wpływać na emisje gazów cieplarnianych. Odpady i gospodarka wodna to dwa ważne obszary, których dotyczy odpowiednio 29 i 19 wybranych projektów.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i popularyzacji zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnianiu szkoleń i poszerzaniu wiedzy na temat zapobiegania pożarom lasów. Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 13 projektów zgłoszonych przez różne organizacje z sektora publicznego i prywatnego, zajmujące się ochroną przyrody lub środowiska. Wybrane projekty, realizowane w dziewięciu państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 16,2 mln euro, z czego około 7,2 mln euro zapewni UE.

Kontekst

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2 143 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+.

Dodatkowe informacje:

Zob. załącznik zawierający opisy i adresy kontaktowe każdego z nowych projektów w podziale na poszczególne państwa:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Informacje na temat LIFE+ można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/life

Istnieje również możliwość kontaktu z właściwymi organami krajowymi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar