Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 20. jūlijs

Vide: 268,4 miljoni eiro 202 jauniem vides projektiem

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu 202 jauniem projektiem LIFE+ programmā, kas darbojas kā Eiropas Savienības vides fonds. Šo projektu jomas ir dabas saglabāšana, vides politika, klimata pārmaiņas un informācijas un komunikācijas pasākumi par vides jautājumiem. Paredzētais investīciju apjoms ir 516,5 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās 268,4 miljonus.

Vides komisārs Janess Potočniks to komentē šādi: "Šis ir LIFE programmas un Biotopu direktīvas 20. jubilejas gads, un man ir prieks paziņot, ka atbalsts kvalitatīviem vides projektiem visā ES joprojām ir mūsu dienas kārtībā. Jaunākie LIFE+ projekti turpina pirms divām desmitgadēm aizsākto virzību, kuras būtība ir ar novatoriskiem un labākās prakses pasākumiem sekmēt dabas aizsardzību, uzlabot vides kvalitāti un pielāgoties klimata pārmaiņām.”

Jaunākais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus noslēdzās 2011. gada jūlijā, un Komisija saņēma 1078 pieteikumus no visām 27 ES dalībvalstīm. Kopumā 202 no šiem priekšlikumiem tika izvēlēti līdzfinansējumam no LIFE+ programmas, kurai ir trīs daļas, — LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība, LIFE+ vides politika un pārvaldība un LIFE+ informācija un komunikācija. Izvēlētie projekti īsumā aprakstīti šā paziņojuma pielikumā (skat. MEMO/12/585).

LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un biotopu saglabāšanās stāvokli. No 268 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 76 projektus, ko īsteno dabas saglabāšanas organizāciju, valsts iestāžu un citu iesaistīto aprindu partnerībā. Šie projekti tiek organizēti 22 dalībvalstīs, plānoto ieguldījumu kopsumma ir 241,8 miljoni eiro, un ES ieguldījuma daļa šajā summā ir 136 miljoni eiro. No tiem 71 ir dabas projekts, kas palīdz īstenot Putnu un/vai Biotopu direktīvu un papildina Natura 2000 teritoriju tīklu. Pārējie pieci ir par bioloģisko daudzveidību plašākā nozīmē.

LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir novatorisku politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādes pilotprojekti. No 607 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 113 projektus, kas pārstāv plašu publiskā un privātā sektora struktūru iniciatīvu klāstu. Izraudzītajos projektos plānoto ieguldījumu kopsumma ir 258,4 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 124,4 miljonus.

Šajā programmas daļā Komisija vairāk nekā 31,4 miljonus eiro ieguldīs 23 projektos, kuri tiešā veidā risina ar klimata pārmaiņām saistītos problemātiskos jautājumus un kuru kopējais budžets ir 67,8 miljoni eiro. Netiešā veidā siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmēs arī daudzi citi projekti, kuros galvenā uzmanība pievērsta citiem vides aspektiem. Vēl divas svarīgas jomas ir atkritumi un ūdens — tajās izraudzīti attiecīgi 29 un 19 projekti.

LIFE+ informācijas un komunikācijas projekti ir par informācijas izplatīšanu un rosina pievērst lielāku uzmanību ar vidi saistītajiem jautājumiem, organizē mācības un paaugstina informētību meža ugunsgrēku novēršanas jomā. No 203 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 13 projektus no dažādām publiskā un privātā sektora dabas un/vai vides aizsardzības organizācijām. Projekti tiek organizēti 9 dalībvalstīs, plānoto ieguldījumu kopsumma ir 16,2 miljoni eiro, un ES ieguldījuma daļa — aptuveni 7,2 miljoni eiro.

Vispārīga informācija

LIFE+ ir Eiropas līmeņa finanšu instruments vides jautājumos, un tā kopējais budžets 2007.–2013. gadam ir 2143 miljardi eiro. Komisija ik gadu izsludina vienu uzaicinājumu iesniegt LIFE+ projektu priekšlikumus.

Sīkāka informācija

Pielikumā par katru valsti pievienots jauno projektu kopsavilkums un kontaktinformācija:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Informācija par LIFE+ : http://ec.europa.eu/life

Valsts iestāžu kontaktinformācija:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar