Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. liepos 20 d., Briuselis

Aplinka. 202 naujiems aplinkos projektams bus skirta 268,4 mln. eurų

Europos Komisija patvirtino finansavimą, kurį pagal „LIFE+“ programą (Europos Sąjungos aplinkos fondas) skirs 202 projektams. Projektuose numatyti veiksmai, susiję su gamtos apsauga, aplinkos politika, klimato kaita, informacija ir ryšiais aplinkos srityje. Į juos iš viso bus investuota 516,5 mln. eurų, iš kurių 268,4 mln. eurų skirs ES.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „šiais jubiliejiniais dvidešimtaisiais „LIFE“ programos ir Buveinių direktyvos įgyvendinimo metais man labai malonu paskelbti, kad visoje ES aukštos kokybės aplinkos projektai bus toliau remiami. Naujausiais „LIFE+“ projektais tęsiama dviejų dešimtmečių tendencija novatoriškais ir gerosios patirties veiksmais saugoti ir gerinti aplinką bei kovoti su klimato kaita.“

Paskelbusi naują kvietimą teikti paraiškas iki 2011 m. liepos mėn., Komisija gavo 1078 projektų pasiūlymus iš 27 ES valstybių narių. Iš jų atrinkti 202 bendro finansavimo projektai, kuriems lėšos bus skiriamos pagal vieną iš trijų šios programos dalių: „LIFE+“ gamta ir biologinė įvairovė, „LIFE+“ aplinkos politika ir valdymas ir „LIFE“+ informacija ir ryšiai. Atrinkti projektai aprašyti šio pranešimo spaudai priede (žr. MEMO/12/585).

„LIFE+“ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. Iš 268 gautų pasiūlymų Komisija atrinko 76 projektus, kurie bus finansuojami pagal gamtos apsaugos įstaigų, vyriausybės institucijų ir kitų subjektų partnerystes. Projektai bus vykdomi 22 valstybėse narėse. Jiems iš viso numatyta 241,8 mln. eurų, iš kurių 136 mln. eurų skirs ES. 71 projektas yra gamtos srities projektas, kuriuo prisidedama prie Paukščių direktyvos ir (arba) Buveinių direktyvos bei „Natura 2000“ tinklo įgyvendinimo. Kitais penkiais projektais bus sprendžiamos platesnio pobūdžio biologinės įvairovės problemos.

„LIFE+“ aplinkos politikos ir valdymo bandomaisiais projektais padedama plėtoti novatoriškas politikos idėjas, technologijas, metodus ir priemones. Iš 607 gautų pasiūlymų Komisija išrinko 113 projektus, kurie bus finansuojami įvairių viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų lėšomis. Į atrinktus projektus iš viso bus investuota 258,4 mln. eurų, iš kurių 124,4 mln. eurų skirs ES.

Komisija skirs daugiau kaip 31,4 mln. eurų šios srities 23 projektams, kuriais siekiama tiesiogiai spręsti klimato kaitos klausimus. Bendras šių projektų biudžetas sudaro 67,8 mln. eurų. Be to, daug kitų projektų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas kitiems klausimams, turės netiesioginio poveikio sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų klausimą. Atliekos ir vanduo yra kitos dvi svarbios sritys, kuriose atitinkamai atrinkti 29 ir 19 projektų.

„LIFE+“ informacijos ir ryšių projektais numatoma skleisti informaciją ir atkreipti dėmesį į aplinkos problemas; šios dalies projektai taip pat skirti žinioms apie miškų gaisrų prevenciją didinti – rengiami mokymai ir siekiama geriau informuoti visuomenę. Iš 203 gautų pasiūlymų Komisija atrinko 13 projektų, kurie bus finansuojami įvairių viešojo ir privačiojo sektorių gamtos ir (arba) aplinkos organizacijų lėšomis. Projektai bus vykdomi devyniose valstybėse narėse, o bendras jų biudžetas sudarys 16,2 mln. eurų, iš kurių 7,2 mln. eurų skirs ES.

Pagrindiniai faktai

„LIFE+“ yra Europos aplinkos finansinė priemonė, kurios bendras 2007–2013 m. biudžetas – 2 143 mlrd. eurų. Komisija kvietimą teikti „LIFE+“ projektų pasiūlymus skelbia kasmet.

Daugiau informacijos

Priede rasite visų pagal šalis suskirstytų naujų projektų santrauką ir kontaktinį adresą

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Informaciją apie „LIFE+“ rasite http://ec.europa.eu/life

Taip pat galite susisiekti su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Asmenys ryšiams :

Joe Hennon (tel. +32 2 295 35 93)

Monica Westeren (tel. +32 2 299 18 30)


Side Bar