Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. heinäkuuta 2012

268,4 miljoonaa euroa uusiin ympäristöhankkeisiin

Euroopan komissio on hyväksynyt 202 uuden hankkeen rahoituksen Euroopan unionin ympäristörahastosta, Life+-ohjelmasta. Hankkeet kattavat toimia, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, ympäristöpolitiikkaan, ilmastonmuutokseen sekä ympäristökysymyksiä koskevaan tiedotukseen ja viestintään. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 516,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 268,4 miljoonaa euroa.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi: ”Nyt kun Life-ohjelman perustamisesta ja luontodirektiivin voimaantulosta on kulunut 20 vuotta, voin ilokseni ilmoittaa, että EU jatkaa tukeaan korkealaatuisille ympäristöhankkeille kaikkialla unionissa. Uusimmat Life+-hankkeet jatkavat kaksi vuosikymmentä sitten käynnistettyä strategiaa, jonka mukaan innovatiivisilla ja parhaita käytänteitä ilmentävillä toimilla edistetään luonnonsuojelua, parannetaan ympäristön tilaa ja torjutaan ilmastonmuutosta.”

Komissio sai heinäkuussa 2011 päättyneeseen viimeisimpään tarjouspyyntöönsä 1 078 hakemusta kaikista 27 jäsenvaltiosta. Näistä 202 hanketta saa osarahoitusta ohjelman kolmesta kategoriasta, jotka ovat luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tuki, ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tuki sekä tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki. Valitut hankkeet on lihavoitu tämän lehdistötiedotteen liitteessä (ks. MEMO/12/585).

Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tukea saavilla hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Komissiolle toimitettiin 268 ehdotusta. Se myönsi rahoitusta 76:lle suojelujärjestöjen, viranomaisten ja muiden kumppanien yhteistyöhankkeelle. Hankkeet toteutetaan 22:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 241,8 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 136 miljoonaa euroa. Hankkeista 71 liittyy luonnonsuojeluun. Niillä edistetään lintu- ja/tai luontodirektiivin ja Natura 2000 ‑verkoston täytäntöönpanoa. Muut viisi hanketta liittyvät laajempiin biologista monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin.

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tukea saavat hankkeet ovat pilottihankkeita, joilla edistetään innovatiivisten toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä. Komissiolle toimitettiin 607 ehdotusta. Komissio myönsi rahoitusta 113:lle yksityisen ja julkisen sektorin järjestöjen hankkeelle. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 258,4 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 124,4 miljoonaa euroa.

Komissio rahoittaa tästä kategoriasta 23:a ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta yli 31,4 miljoonalla eurolla, ja hankkeiden kokonaisbudjetti on 67,8 miljoonaa euroa. Lisäksi monilla muita kysymyksiä koskevilla hankkeilla on välillistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Jäte- ja vesihuolto ovat myös keskeisiä aloja, joista edelliseen liittyy 29 hanketta ja jälkimmäiseen 19 hanketta.

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tukea saavien hankkeiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ympäristökysymysten näkyvyyttä. Lisäksi toteutetaan metsäpalojen ehkäisyyn liittyviä koulutus- ja tiedotushankkeita. Komissiolle toimitettiin 203 ehdotusta, ja se päätti myöntää rahoitusta 13:lle yksityisen ja julkisen sektorin luonnonsuojelu- ja/tai ympäristöjärjestöjen hankkeelle. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan yhdeksässä jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 16,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 7,2 miljoonaa euroa.

Tausta

Life+ on Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusväline. Sen kokonaistalousarvio on 2,143 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Tänä aikana komissio järjestää vuosittain yhden Life+-hankkeiden ehdotuspyyntökierroksen.

Lisätietoja:

Liitteessä esitellään lyhyesti maittain kaikki uudet hankkeet ja niiden yhteystiedot:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Lisätietoja Life+-ohjelmasta on osoitteessa http://ec.europa.eu/life

Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar