Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. heinäkuuta 2012

268,4 miljoonaa euroa uusiin ympäristöhankkeisiin

Euroopan komissio on hyväksynyt 202 uuden hankkeen rahoituksen Euroopan unionin ympäristörahastosta, Life+-ohjelmasta. Hankkeet kattavat toimia, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, ympäristöpolitiikkaan, ilmastonmuutokseen sekä ympäristökysymyksiä koskevaan tiedotukseen ja viestintään. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 516,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 268,4 miljoonaa euroa.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi: ”Nyt kun Life-ohjelman perustamisesta ja luontodirektiivin voimaantulosta on kulunut 20 vuotta, voin ilokseni ilmoittaa, että EU jatkaa tukeaan korkealaatuisille ympäristöhankkeille kaikkialla unionissa. Uusimmat Life+-hankkeet jatkavat kaksi vuosikymmentä sitten käynnistettyä strategiaa, jonka mukaan innovatiivisilla ja parhaita käytänteitä ilmentävillä toimilla edistetään luonnonsuojelua, parannetaan ympäristön tilaa ja torjutaan ilmastonmuutosta.”

Komissio sai heinäkuussa 2011 päättyneeseen viimeisimpään tarjouspyyntöönsä 1 078 hakemusta kaikista 27 jäsenvaltiosta. Näistä 202 hanketta saa osarahoitusta ohjelman kolmesta kategoriasta, jotka ovat luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tuki, ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tuki sekä tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki. Valitut hankkeet on lihavoitu tämän lehdistötiedotteen liitteessä (ks. MEMO/12/585).

Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tukea saavilla hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Komissiolle toimitettiin 268 ehdotusta. Se myönsi rahoitusta 76:lle suojelujärjestöjen, viranomaisten ja muiden kumppanien yhteistyöhankkeelle. Hankkeet toteutetaan 22:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 241,8 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 136 miljoonaa euroa. Hankkeista 71 liittyy luonnonsuojeluun. Niillä edistetään lintu- ja/tai luontodirektiivin ja Natura 2000 ‑verkoston täytäntöönpanoa. Muut viisi hanketta liittyvät laajempiin biologista monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin.

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tukea saavat hankkeet ovat pilottihankkeita, joilla edistetään innovatiivisten toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä. Komissiolle toimitettiin 607 ehdotusta. Komissio myönsi rahoitusta 113:lle yksityisen ja julkisen sektorin järjestöjen hankkeelle. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 258,4 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 124,4 miljoonaa euroa.

Komissio rahoittaa tästä kategoriasta 23:a ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta yli 31,4 miljoonalla eurolla, ja hankkeiden kokonaisbudjetti on 67,8 miljoonaa euroa. Lisäksi monilla muita kysymyksiä koskevilla hankkeilla on välillistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Jäte- ja vesihuolto ovat myös keskeisiä aloja, joista edelliseen liittyy 29 hanketta ja jälkimmäiseen 19 hanketta.

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tukea saavien hankkeiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ympäristökysymysten näkyvyyttä. Lisäksi toteutetaan metsäpalojen ehkäisyyn liittyviä koulutus- ja tiedotushankkeita. Komissiolle toimitettiin 203 ehdotusta, ja se päätti myöntää rahoitusta 13:lle yksityisen ja julkisen sektorin luonnonsuojelu- ja/tai ympäristöjärjestöjen hankkeelle. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan yhdeksässä jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 16,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 7,2 miljoonaa euroa.

Tausta

Life+ on Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusväline. Sen kokonaistalousarvio on 2,143 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Tänä aikana komissio järjestää vuosittain yhden Life+-hankkeiden ehdotuspyyntökierroksen.

Lisätietoja:

Liitteessä esitellään lyhyesti maittain kaikki uudet hankkeet ja niiden yhteystiedot:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Lisätietoja Life+-ohjelmasta on osoitteessa http://ec.europa.eu/life

Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar