Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. juli 2012

Miljø: 268,4 mio. EUR til 202 nye miljøprojekter

Europa-Kommissionen har godkendt støtte til 202 nye projekter under miljøprogrammet LIFE+. Der er tale om projekter inden for naturbeskyttelse, miljøpolitik, klimaforandring og information og kommunikation om miljøspørgsmål. De repræsenterer en samlet investering på omkring 516,5 mio. EUR, hvoraf EU stiller de 268,4 mio. EUR.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler ved denne lejlighed: "Her 20 år efter vedtagelsen af LIFE-programmet og habitatdirektivet glæder det mig at kunne meddele, at der fortsat vil blive ydet støtte til kvalitetsprojekter på miljøområdet i hele EU. De seneste projekter under LIFE+ ligger i forlængelse af en udvikling, der startede for tyve år siden, og som går ud på at satse på innovation og bedste praksis for at beskytte naturen, forbedre miljøet og bekæmpe klimaforandringer."

Kommissionen modtog 1 078 ansøgninger fra EU's 27 medlemsstater i forbindelse med den seneste indkaldelse af forslag, der blev afsluttet i juli 2011. 202 af disse blev udvalgt med henblik på samfinansiering via programmets tre komponenter: Life+ natur og biodiversitet, LIFE+ miljøpolitik og forvaltning og Life+ information og kommunikation. De udvalgte projekter er beskrevet i bilaget til denne pressemeddelelse (se MEMO/12/585).

Projekter inden for LIFE+ natur og biodiversitet tjener til at forbedre beskyttelsen af truede arter og naturtyper. Blandt de 268 indsendte forslag udvalgte Kommissionen 76 projekter fra partnerskaber mellem miljøbeskyttelsesorganisationer, offentlige myndigheder og andre parter med henblik på finansiering. Projekterne skal gennemføres i 22 medlemsstater og repræsenterer en samlet investering på 241,8 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 136 mio. EUR. 71 er naturprojekter, der bidrager til gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet og/eller habitatdirektivet og Natura 2000. De andre fem tjener til at tackle bredere biodiversitetsproblemer.

Projekter inden for LIFE+ miljøpolitik og forvaltning er pilotprojekter, der bidrager til at udvikle innovative idéer til politikker, teknologier, metoder og instrumenter. Blandt de 607 indsendte forslag udvalgte Kommissionen 113 projekter fra en bred vifte af organisationer fra den offentlige og private sektor med henblik på finansiering. Vinderprojekterne repræsenterer en samlet investering på 258,4 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med omkring 124,4 mio. EUR.

Under denne komponent vil Kommissionen bidrage med mere end 31,4 mio. EUR til 23 projekter til direkte bekæmpelse af klimaforandringer. Det samlede budget er på 67,8 mio. EUR. Foruden disse er der mange andre projekter, som fokuserer på andre problemer, der også får indirekte indvirkning på drivhusgasemissionerne. Affald og vand er to andre vigtige fokusområder med henholdsvis 29 og 19 udvalgte projekter.

Projekterne inden for LIFE+ information og kommunikation formidler information og skaber opmærksomhed omkring miljøspørgsmål, og samtidig tilvejebringes der uddannelse og øget bevågenhed med hensyn til forebyggelse af skovbrande. Blandt de 203 indsendte forslag udvalgte Kommissionen 13 projekter fra en bred vifte af natur- og/eller miljøorganisationer inden for den offentlige og private sektor. Projekterne skal gennemføres i ni medlemsstater og repræsenterer en samlet investering på 16,2 mio. EUR, hvoraf EU vil dække omkring 7,2 mio. EUR.

Baggrund:

LIFE+ er EU’s finansielle instrument for miljøet og har et samlet budget på 2,143 mia. EUR for perioden 2007-2013. Kommissionen indkalder forslag til projekter under LIFE+ en gang om året.

Yderligere oplysninger:

Se bilaget for et resumé af og kontaktadressen for hvert af de nye projekter fordelt på de forskellige lande:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

For oplysninger om LIFE+ se: http://ec.europa.eu/life

Der kan også rettes henvendelse til de relevante nationale myndigheder:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar