Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 юли 2012 г.

Околна среда: 268,4 милиона евро за 202 нови екологични проекта

Европейската комисия одобри финансирането за 202 нови проекта по програмата LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в областта на околната среда, изменението на климата и информацията и комуникацията по екологични въпроси. Проектите представляват обща инвестиция в размер на близо 516,5 милиона евро, от които ЕС ще предостави 268,4 милиона евро.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Отбелязвайки двайсетгодишнината на програмата LIFE и Директивата за местообитанията, имам удоволствието да обявя продължаването на подкрепата за добрите екологични проекти в ЕС. Тези последни проекти по LIFE+ продължават тенденция, започнала преди две десетилетия, на иновативни и основани на най-добрите практики дейности, които допринасят за опазване на природата, за подобряване на състоянието на околната среда и за борба с изменението на климата.

Комисията получи 1078 заявления от 27-те държави — членки на ЕС, в отговор на последната си покана за представяне на предложения с краен срок през юли 2011 г. От тези заявления бяха избрани 202 за съфинансиране по трите компонента на Програмата: LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“, LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ и LIFE+ „Информация и комуникация“. Избраните проекти са описани накратко в приложението към настоящото съобщение за медиите (вж. MEMO/12/585).

С проектите по LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“ се подобрява степента на опазване на застрашените видове и местообитания. От 268 получени предложения Комисията избра за финансиране 76 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други субекти. Проектите ще се реализират в 22 държави членки и представляват обща инвестиция от 241,8 милиона евро, от които ЕС ще предостави 136 милиона евро. 71 са проектите в областта на природата, с които се допринася за прилагането на директивите за птиците и/или местообитанията и се подпомага мрежата „Натура 2000“. Другите пет проекта са насочени към по-широкообхватни въпроси на биологичното разнообразие.

Проектите по LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ са пилотни проекти, които спомагат за разработване на новаторски политически идеи, технологии, методи и инструменти. От 607-те получени предложения Комисията избра за финансиране 113 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти представляват обща инвестиция от 258,4 милиона евро, от които ЕС ще предостави около 124,4 милиона евро.

По този компонент на Програмата (с общ бюджет от 67,8 милиона евро) Комисията ще предостави над 31,4 милиона евро за 23 проекта, които са пряко насочени към борбата с изменението на климата. Освен това много други проекти, които са посветени на други аспекти, също ще окажат непряко отражение върху емисиите на парникови газове. Отпадъците и водите са други две важни сфери със съответно 29 и 19 избрани проекта.

С проектите по LIFE+ „Информация и комуникация“ се разпространява информация, популяризират се различни екологични въпроси, осигурява се обучение и се привлича вниманието върху предотвратяването на горските пожари. От 203-те получени предложения Комисията избра за финансиране 13 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор и/или екологични организации. Проектите ще се реализират в девет държави членки и представляват обща инвестиция от 16,2 милиона евро, от които ЕС ще предостави около 7,2 милиона евро.

Контекст

LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,143 милиарда евро за периода 2007—2013 г. Всяка година Комисията публикува по една покана за представяне на предложения за проекти по LIFE+.

За повече информация:

Направете справка с приложението за обобщена информация и адрес за връзка относно всеки от новите проекти, посочени по страни:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011.

Информация за LIFE+ е публикувана на: http://ec.europa.eu/life.

Възможно е също така да се осъществи връзка със съответните национални органи:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

За връзка:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar