Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU satsar på handel och tillväxt för utveckling

Bryssel den 27 januari 2012 - EU-kommissionen lägger i dag fram en rad förslag för att få handelspolitiken och utvecklingspolitiken att samverka och minska fattigdomen i världen. Förslagen ska stärka utvecklingsländernas förmåga till handel genom att inarbeta handeln i deras utvecklingsstrategier. Och för att nå detta mål tittar EU på nya sätt att dela in utvecklingsländerna så att de fattigaste länderna får mest bistånd. Handeln lyfts fram i förslaget som en central drivkraft för utveckling, tillväxt och fattigdomsminskning. EU manar också i dag alla industriländer att leva upp till EU:s åtaganden i fråga om utvecklingsländernas tillträde till marknaderna.

EU ger redan i dag mer handelsrelaterat utvecklingsbistånd än övriga världen tillsammans, och i meddelandet Handel, tillväxt och utveckling skisseras nästa steg. Exempelvis är det traditionella begreppet utvecklingsländer föråldrat i och med de framväxande ekonomiernas inträde på världsmarknaden. En mer anpassad handels- och utvecklingspolitik krävs som inte bara omfattar lägre tullar vid gränserna utan också inriktas på det stora problemet att förbättra affärsklimatet.

Därför framhävs i förslaget att utvecklingsländernas ledare också måste ta sitt ansvar. Utvecklingsländerna måste genomföra reformer på hemmaplan så att de fattiga verkligen gynnas av handelsledd tillväxt.

– De framväxande ekonomierna som Indien, Kina och Brasilien visar att handelsledd utveckling är möjlig och att öppna marknader kan bidra stort till tillväxten. Men de som släpar efter behöver hjälp. Tullarna i världen har aldrig varit så här låga, och EU erbjuder redan nu de fattiga länderna mycket förmånliga villkor för tillträde till marknaden i EU. Det som är viktigt nu är andra frågor än tullar, t.ex. standarder, tjänstehandel, immaterialrätt, offentlig upphandling, infrastruktur och emballageanläggningar. Inget av detta kan fungera utan politisk styrning, säger handelskommissionär Karel De Gucht.

– Utvecklingsländernas integration i världshandeln är ett kraftfullt verktyg för tillväxt och fattigdomsbekämpning. Den har det senaste decenniet hjälpt till att lyfta miljontals människor ur fattigdomen och kommer även framöver att vara central i utvecklingspolitiken. Vi måste nu se till att vårt stöd till handeln inriktas på dem som behöver det mest, så vi koncentrerar oss på de minst utvecklade länderna för att hjälpa dem stärka sin kapacitet och anpassa sina ekonomier så att de kan delta i den globala och regionala ekonomin, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs.

Kommissionen vill förbättra EU:s handels- och utvecklingspolitik på bland annat följande sätt:

 • Se över EU:s system med förmånshandel och inrikta dem mer på de fattigaste länderna.

 • Intensifiera förhandlingarna om frihandelsavtal med utvecklingsländerna, inte bara i fråga om tullar utan även i fråga om de verkliga handelshindren.

 • Öka EU:s användning av instrument för att främja utländska direktinvesteringar, bl.a. ta med klausuler i frihandelsavtalet för att öka rättssäkerheten och kombinera EU-stöd med lån eller riskkapital för att stärka de strategiska investeringarnas långsiktighet.

 • Underlätta för exportföretag, särskilt småföretag, i utvecklingsländerna att komma in i EU.

 • Hjälpa utvecklingsländerna att förbättra sitt inhemska affärsklimat, följa internationella krav på kvalitet, arbetsmarknad och miljö och bättre ta vara på de handelsmöjligheter som öppna, integrerade marknader erbjuder.

 • Använda handelspolitiska åtgärder för att lindra följderna av naturkatastrofer och ta itu med faktorer som kan utlösa konflikter, såsom gruvdrift.

Vidare vill kommissionen att de framväxande ekonomierna ska ta större ansvar för att öppna sina marknader för de minst utvecklade länderna både genom system med förmånshandel och genom icke-diskriminerande behandling av övriga medlemmar i Världshandelsorganisationen, av vilka fyra femtedelar är utvecklingsländer. Samtidigt erbjuder EU de framväxande ekonomierna ett utvecklat partnerskap som omfattar regelsamarbete och samverkan i globala frågor av stor betydelse för utveckling såsom livsmedelssäkerhet, hållbar naturresursanvändning, miljövänlig tillväxt och klimatförändringar.

Bakgrund

EU är världsledande med att stödja utvecklingsländernas handel:

 • EU importerar mer varor från utvecklingsländerna än någon annan, och är också den största marknaden för utvecklingsländernas jordbruksexport. Nästan 70 % av alla importerade jordbruksprodukter till EU kommer från utvecklingsländerna.

 • Utvecklingsländerna gynnas av EU:s system med förmåner, bl.a. tullfrihet eller nedsatt tull på varor (inom det s.k. allmänna preferenssystemet).

 • Initiativet Allt utom vapen erbjuder tullfri tillgång utan kvoter till EU-marknaden för alla minst utvecklade länder för alla varor utom vapen. Det är det frikostigaste systemet för förmånsimport i världen.

 • EU leder det internationella arbetet på ett åtgärdspaket för de minst utvecklade länderna i de multilaterala handelsförhandlingarna.

 • EU stöder utvecklingsländernas inhemska reformer så att handeln kan bidra fullt ut till utvecklingen.

 • EU och EU-länderna är världens största tillhandahållare av handelsbistånd, som hjälper partnerländerna att utveckla handelsstrategier, handelsinfrastruktur och produktionskapacitet. EU:s sammanlagda handelsbistånd uppgick 2009 till 10,5 miljarder euro, lika mycket som den rekordhöga omfattningen året innan.

 • EU:s handelsrelaterade bistånd (en del av handelsbiståndet som inriktas på strategiska handelsfrågor såsom politikutveckling, lagstiftning och regional integration) ökade avsevärt. Sammanlagt blir det nästan 3 miljarder euro, gott och väl över målet på minst 2 miljarder euro per år i handelsrelaterat bistånd från och med 2010. Länderna i Afrika söder om Sahara tar emot mest handelsrelaterat bistånd, och deras andel av EU:s totala handelsrelaterade bistånd ökade från 15 % under 2008 till 28% under 2009.

Mer information

Memo med bakgrund och statistik:

Memo/12/48

Meddelandet Handel, tillväxt och utveckling – Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

Staff Working Paper:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

EU:s handels- och utvecklingspolitik

EU:s utvecklingspolitik

Handelsbistånd

EU:s rapport 2011 om finansiering av utvecklingspolitiken (bilaga till rapporten om handelsbistånd 2011)

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar