Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Rast, ki temelji na trgovini, v središču sodobne razvojne agende EU

Bruselj, 27. januarja 2012 – Evropska komisija je danes predstavila sveženj predlogov za dejansko zmanjšanje revščine z usklajenim delovanjem razvojnih in trgovinskih instrumentov. Namen predlogov je okrepitev trgovinskih zmogljivosti v državah v razvoju z vključitvijo trgovine v njihove razvojne strategije. Evropska unija trenutno išče boljše načine za razlikovanje med državami v razvoju, da se doseže naš glavni cilj in se najrevnejšim državam na svetu zagotovi največja pomoč. V predlogih je poudarjena vloga, ki jo ima trgovina kot ena od ključnih dejavnikov pri podpiranju razvoja, spodbujanju rasti in reševanju ljudi iz primeža revščine. Poleg tega EU danes poziva vse razvite države, da državam v razvoju omogočijo širši dostop do trga.

Kljub temu, da EU že zagotavlja več razvojne pomoči za trgovino kot vse druge države na svetu skupaj, so bili v sporočilu Komisije „Trgovina, rast in razvoj“ preučeni nadaljnji koraki. Tradicionalna razvrstitev „držav v razvoju“ je na primer že zastarela v času rasti gospodarstev v vzponu. Za reševanje glavnega vprašanja izboljšanja „poslovnega okolja“ je treba uvesti več prilagojenih trgovinskih in razvojnih politik, ki sežejo dlje od zmanjšanja carin na mejah (znižanja tarif).

V predlogu je izpostavljeno, da morajo za uresničitev tega cilja vlade držav v razvoju prevzeti svoj del odgovornosti. Na domačih tleh morajo uvesti reforme in tako zagotoviti, da imajo revni dejansko koristi od rasti, ki temelji na trgovini.

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht je povedal: „Rast gospodarstev v vzponu, kot so Indija, Kitajska in Brazilija, kaže, da je razvoj, ki temelji na trgovini, možen ter da ima odprt trg lahko ključno vlogo pri ustvarjanju rasti. Vendar pa tisti, ki zaostajajo, potrebujejo pomoč. Svetovne tarife še nikoli niso bile tako nizke in EU revnim državam že omogoča zelo ugoden dostop na trg. Za resnične spremembe pa je treba ukrepati na področjih, ki niso povezana s tarifami, kot so standardi, storitve, pravice intelektualne lastnine, javno naročanje, infrastruktura in pakiranje. Vsega naštetega pa se ne da uresničiti brez političnega upravljanja.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Vključevanje držav v razvoju v svetovno trgovino je močan vzvod za rast in boj proti revščini. Z njegovo pomočjo se je v zadnjem desetletju več milijonov ljudi rešilo iz primeža revščine in to bo ostal ključni dejavnik pri naših razvojnih prizadevanjih.“ Dodal je še: „Zdaj moramo še zlasti poskrbeti, da je naša pomoč za trgovino usmerjena na tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Našo podporo moramo osredotočiti na najmanj razvite partnerje ter jim pomagati izboljšati zmogljivosti in prilagoditi njihova gospodarstva, da bodo lahko sodelovali v svetovnem in regionalnem gospodarstvu.“

Komisija predlaga več načinov, kako izboljšati učinkovitost trgovinskih in razvojnih politik EU:

 • z reformo preferencialne trgovinske sheme EU, da se osredotoči na najrevnejše države,

 • s pospeševanjem pogajanj z našimi partnerskimi državami v razvoju o sporazumih o prosti trgovini, ki morajo za odpravljanje dejanskih ovir trgovini seči dlje od tarif,

 • s povečanjem uporabe instrumentov EU za spodbujanje neposrednih tujih naložb, vključno z zadevnimi določbami v sporazumih o prosti trgovini za povečanje pravne varnosti in združevanjem subvencij EU s posojili ali tveganim kapitalom, da se podpre finančna sposobnost strateških naložb,

 • z olajšanjem vstopa na trg EU za izvoznike iz držav v razvoju, zlasti za male gospodarske subjekte,

 • z zagotavljanjem pomoči državam v razvoju, da izboljšajo domače poslovno okolje, dosežejo mednarodno kakovost, delovne in okoljske standarde ter bolje izkoristijo trgovinske priložnosti na odprtih in integriranih trgih,

 • z uporabo trgovinskih ukrepov, da pomagajo ublažiti učinke naravnih nesreč in zmanjšajo nevarnost sporov, vključno s tistimi na področju rudarskih dejavnosti.

Gospodarstva v vzponu prav tako poziva, da naredijo več za odpiranje svojih trgov najmanj razvitim državam prek preferencialnih shem in da prav tako ravnajo nediskriminatorno pri poslovanju s preostalimi članicami STO, od katerih so štiri petine države v razvoju. Hkrati pa EU gospodarstvom v vzponu omogoča sklepanje bolj naprednih partnerstev, ki vključujejo regulativno sodelovanje ter zavzemanje za globalna vprašanja, ki so ključna za razvoj prehranske varnosti, trajnostne rabe naravnih virov, zelene rasti in podnebnih sprememb.

Ozadje

EU zagotavlja največ trgovinske pomoči državam v razvoju:

 • EU uvaža več blaga iz držav v razvoju kot kateri koli drugi trg. Prav tako je največji trg za razvijajoči se svetovni kmetijski izvoz. Skoraj 70 % vsega kmetijskega uvoza v EU prihaja iz držav v razvoju;

 • države v razvoju uživajo ugodnosti preferencialov EU brez ali z bistveno zmanjšanimi tarifami za njihovo blago (v okviru „splošnega sistema preferencialov“);

 • pobuda „Vse razen orožja“ omogoča vsem najmanj razvitim državam in vsem njihovim izdelkom, razen orožju, dostop na naše trge brez carin in brez kvot ter je najugodnejši preferencialni uvozni režim na svetu;

 • EU vodi prizadevanja na svetovni ravni za sveženj, namenjen najmanj razvitim državam, v večstranskih trgovinskih pogovorih;

 • EU podpira domače reforme v državah v razvoju, ki so potrebne za optimalen prispevek trgovine k razvoju;

 • EU in države članice zagotavljajo največ pomoči za trgovino, ki pomaga partnerjem, da razvijejo trgovinske strategije, gradijo infrastrukturo, povezano s trgovino, in izboljšajo proizvodno zmogljivost. Skupna letna pomoč EU za trgovino je znašala 10,5 milijarde evrov v letu 2009, s čimer je bila ohranjena rekordno visoka raven iz prejšnjega leta;

 • bistveno so bila povečana tudi sredstva za pomoč EU, povezano s trgovino (podkategorijo pomoči za trgovino, ki se osredotoča na strateška trgovinska vprašanja, kot so razvoj politik, zakonodaja in regionalno vključevanje). Skupaj to znaša skoraj 3 milijarde evrov, kar je občutno nad ciljem iz leta 2010, da se letno pomoči, povezani s trgovino, namenijo sredstva v višini 2 milijard evrov. Podsaharska Afrika je glavna prejemnica pomoči EU, povezane s trgovino. Od celotne pomoči, povezane s trgovino, je njen delež med letom 2008 in 2009 narasel s 15 % na 28 %.

Več informacij:

Obvestilo z ozadjem in številčnimi podatki:

Memo/12/48

Sporočilo „Trgovina, rast in razvoj: Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč“:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

Staff Working Paper:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

Trgovinske in razvojne politike EU:

Razvojna politika EU

Obvestilo o pomoči za trgovino

Poročilo o odgovornosti EU pri razvojnem financiranju za leto 2011 (Priloga o Poročilu o spremljanju pomoči EU za trgovino za leto 2011)

Kontakti:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar