Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ zdôrazňuje ústredný význam rastu založeného na obchode v rámci modernej rozvojovej agendy

Brusel 27. januára 2012 – Európska komisia dnes predstavila súbor návrhov, ktorými sa má dosiahnuť skutočné zníženie chudoby na celom svete vďaka súčinnosti obchodných a rozvojových nástrojov. Cieľom návrhov je posilniť obchodné kapacity rozvojových krajín tým, že obchod pojmú za súčasť svojej rozvojovej stratégie. Aby sme zabezpečili dosiahnutie nášho cieľa, EÚ v súčasnosti skúma lepšie spôsoby, ako rozlišovať medzi rozvojovými krajinami tak, aby sa zabezpečilo, že najväčšiu pomoc od nás dostanú najchudobnejšie krajiny. Úloha obchodu sa v návrhu zdôrazňuje ako jedna z kľúčových hnacích síl na podporu rozvoja, stimuláciu rastu a vymanenie ľudí z chudoby. Okrem toho EÚ dnes vyzýva všetky rozvinuté ekonomiky, aby vzhľadom na významnú mieru ich prístupu na trhy rozvojových krajín v rovnakej miere otvorili svoje trhy pre tieto krajiny.

Hoci EÚ už poskytuje rozvojovú pomoc zameranú na obchod vo väčšej miere než zvyšok sveta spolu, v oznámení „Obchod, rast a rozvoj“ sa posudzujú najbližšie hlavné kroky. Napríklad skupina krajín tradične označovaných za „rozvojové krajiny“ už nie je vzhľadom na nástup rozvíjajúcich sa ekonomík aktuálna. Potrebujeme obchodné a rozvojové politiky viac prispôsobené požiadavkám, ktoré idú nad rámec zníženia ciel na hraniciach a ktoré riešia základný problém, ktorým je snaha o zlepšenie „obchodného prostredia“.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa v návrhu zdôrazňuje, že vedúci predstavitelia rozvojových krajín si musia byť tiež vedomí svojej zodpovednosti. Rozvojové krajiny potrebujú vykonať domáce reformy, aby zabezpečili, že chudobní budú mať skutočne prínos z rastu založeného na obchode.

Európsky komisár pre obchod Karel de Gucht uviedol: „Nástup rozvíjajúcich sa ekonomík ako India, Čína a Brazília ukazuje, že rozvoj založený na obchode je možný a že otvorené trhy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri tvorbe rastu. Krajiny, ktoré zaostávajú, však potrebujú pomoc. Svetové clá nikdy neboli také nízke a EÚ už chudobným krajinám poskytuje veľmi výhodné podmienky prístupu na svoj trh. To, čo zaváži, budú necolné aspekty ako napr. normy, služby, práva duševného vlastníctva, verejné obstarávanie, infraštruktúra a kvalita baliacich zariadení. Žiaden z uvedených aspektov nemôže fungovať bez politického riadenia.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Integrácia rozvojových krajín do celosvetového obchodu je silným nástrojom rastu a boja proti chudobe. V poslednom desaťročí pomohla miliónom ľudí vymaniť sa z chudoby a aj naďalej bude mať kľúčový význam pre našu prácu v oblasti rozvoja.“ Dodal: „Teraz sa potrebujeme ubezpečiť, že naša pomoc pre oblasť obchodu sa ešte väčšmi zameria na krajiny, ktoré to najviac potrebujú, pričom našu podporu sústredíme na našich najmenej rozvinutých partnerov v snahe pomôcť im zvýšiť ich potenciál a prispôsobiť ich hospodárstva tak, aby sa mohli zapojiť do celosvetovej a regionálnej ekonomiky.“

Komisia navrhuje niekoľko spôsobov na zlepšenie účinnosti politiky EÚ v oblasti obchodu a rozvoja vrátane týchto opatrení:

 • reforma preferenčných obchodných režimov EÚ s cieľom zamerať sa viac na najchudobnejšie krajiny,

 • zintenzívnenie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s našimi rozvíjajúcimi sa partnermi. Tieto dohody musia ísť nad rámec colných opatrení s cieľom odstrániť skutočné prekážky obchodu,

 • intenzívnejšie využívanie nástrojov EÚ na podporu priamych zahraničných investícií vrátane príslušných ustanovení dohôd o voľnom obchode v záujme zvýšenia právnej jasnosti a prepojenia dotácií EÚ s úvermi alebo rizikovým kapitálom na podporu finančnej životaschopnosti strategických investícií,

 • uľahčenie prístupu vývozcom z rozvojových krajín, najmä malým hospodárskym subjektom, do EÚ,

 • pomoc rozvojovým krajinám pri zlepšovaní ich domáceho obchodného prostredia, dosahovaní súladu s medzinárodnými normami v oblasti kvality, práce a životného prostredia a pri efektívnejšom využívaní obchodných príležitostí, ktoré im prinášajú otvorené a integrované trhy,

 • využívanie obchodných opatrení s cieľom pomôcť pri zmierňovaní účinkov prírodných katastrof a riešiť katalyzátory konfliktov, najmä pri ťažobných činnostiach.

Komisia tiež vyzýva rastúce ekonomiky, aby prevzali viac zodpovednosti a otvorili svoje trhy prostredníctvom preferenčných režimov pre najmenej rozvinuté krajiny a na nediskriminačnom základe pre ostatné členské krajiny WTO, z ktorých štyri pätiny sú rozvojovými krajinami. EÚ zároveň ponúka rastúcim ekonomikám zrelšie partnerstvo, ktoré zahŕňa spoluprácu v oblasti regulačného rámca a zapojenie sa do riešenia celosvetových problémov, ktoré sú zásadné pre rozvoj, ako sú bezpečnosť potravín, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ekologický rast a zmena klímy.

Kontext

EÚ je lídrom v poskytovaní obchodnej podpory rozvojovým krajinám:

 • EÚ dováža z rozvojových krajín viac tovaru než akýkoľvek iný trh. Zároveň je najväčším trhom pre vývoz poľnohospodárskych produktov z rozvojových krajín; takmer 70 % všetkého dovozu poľnohospodárskych produktov do EÚ pochádza z rozvojových krajín;

 • rozvojové krajiny sú zvýhodňované preferenciami EÚ vo forme zrušených alebo výrazne znížených colných sadzieb na ich tovar (v rámci všeobecného systému preferencií);

 • iniciatíva „Všetko okrem zbraní“ poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na naše trhy pre všetky najmenej rozvinuté krajiny a a pre všetky produkty okrem zbraní a predstavuje najústretovejší dovozný režim na svete;

 • EÚ je jedným z vedúcich aktérov v celosvetových snahách o prijatie balíka opatrení pre najmenej rozvinuté krajiny v rámci viacstranných obchodných rokovaní;

 • EÚ podporuje domáce reformy v rozvojových krajinách, ktoré sú potrebné na to, aby obchod mohol plne prispievať k rozvoju;

 • EÚ a jej členské štáty sú najväčším svetovým poskytovateľom pomoci pre obchod, ktorá pomáha partnerom rozvíjať obchodné stratégie, budovať infraštruktúru súvisiacu s obchodom a zlepšovať produkčné kapacity. Spoločná suma, ktorú EÚ vyčlenila na pomoc pre obchod v roku 2009 bola 10,5 miliárd EUR, a udržala si tak historicky najvyššiu hodnotu z predchádzajúceho roku;

 • tiež bol zaznamenaný významný nárast pomoci EÚ súvisiacej s obchodom (ktorá predstavuje podkategóriu pomoci pre obchod zameranú na strategické obchodné otázky ako napr. rozvoj politík, regulačné opatrenia alebo regionálna integrácia). Spoločná suma tak dosahuje úroveň takmer 3 miliárd EUR, čo je vysoko nad cieľom vynakladať od roku 2010 2 miliardy EUR ročne na pomoc súvisiacu s obchodom. Hlavným príjemcom pomoci EÚ súvisiacej s obchodom je subsaharská Afrika, ktorej podiel na spoločnej pomoci EÚ súvisiacej s obchodom stúpol z 15 % na 28 % v rokoch 2008 až 2009.

Viac informácií nájdete na:

Memo s podkladovými informáciami a údajmi

Memo/12/48

Oznámenie „Obchod, rast a rozvoj: Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi“

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

Pracovný dokument útvarov Komisie

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

Obchodná a rozvojová politiky EÚ

Rozvojová politika EÚ

Publikácia o pomoci pre obchod

Správa o zodpovednosti EÚ v oblasti financovania rozvoja za rok 2011 (príloha k správe EÚ o monitorovaní pomoci pre obchod za rok 2011)

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar