Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES uzsver, ka mūsdienīgai attīstības programmai ir svarīga tirdzniecības veicināta attīstība

Brisele 2012. gada 27. janvāris. Eiropas Komisija šodien ir iesniegusi vairākus priekšlikumus par to, kā pasākumi tirdzniecības un attīstības jomā var nodrošināt, ka nabadzība pasaulē tiek patiešām mazināta. Priekšlikumu mērķis ir palielināt jaunattīstības valstu tirdzniecības potenciālu, šo valstu attīstības stratēģijā ierādot vietu tirdzniecībai. Lai šo mērķi sasniegtu, ES pašreiz izvērtē, kā labāk grupēt jaunattīstības valstis, lai nodrošinātu, ka lielāko palīdzību saņem pasaules trūcīgākās valstis. Priekšlikumā tiek uzsvērts tas, kāda nozīme ir tirdzniecībai kā vienam no galvenajiem virzītājspēkiem, kas atbalsta attīstību, veicina izaugsmi un palīdz cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Turklāt ES aicina attīstītās valstis nodrošināt jaunattīstības valstīm augsta līmeņa piekļuvi saviem tirgiem, tāpat kā to izdarījusi Eiropas Savienība.

Lai gan ar tirdzniecību saistītās attīstības jomā ES jau sniedz lielāku palīdzību nekā visa pasaule kopā, paziņojumā "Tirdzniecība, izaugsme un attīstība" tiek novērtēti svarīgākie tālākās rīcības aspekti. Piemēram, tradicionālais valstu iedalījums "jaunattīstības valstīs" vairs nav aktuāls, jo uzplaukst jaunietekmes ekonomikas valstis. Ir jāizstrādā pielāgota tirdzniecības un attīstības politika, kas ne vien risinātu jautājumus par muitas nodokļu samazināšanu uz robežas (tarifu pazemināšana), bet pievērstos arī tik būtiskam jautājumam kā uzņēmējdarbības vides uzlabošana.

Priekšlikumā tiek uzsvērts, ka šā mērķa sasniegšanai jaunattīstības valstu vadībai arī jāpilda savas saistības. Lai nodrošinātu, ka trūcīgie iedzīvotāji patiešām izmanto tirdzniecības veicinātās izaugsmes priekšrocības, jaunattīstības valstīs vajadzīgas iekšējās reformas.

Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Gihts sacīja: "Jaunietekmes ekonomikas valstu, piemēram, Indijas, Ķīnas un Brazīlijas, uzplaukums apstiprina to, ka tirdzniecība var veicināt attīstību, un izaugsmes stimulēšanā ļoti svarīgi ir atvērti tirgi. Tomēr valstīm, kas atpaliek, vajadzīgs atbalsts. Pasaulē tarifi vēl nekad nav bijuši tik zemi, un Eiropas Savienība nabadzīgajām valstīm jau piedāvā piekļuvi tirgum ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem. Svarīgi būs ar tarifiem nesaistīti aspekti, piemēram, standarti, pakalpojumi, intelektuālā īpašuma tiesības, publiskais iepirkums, infrastruktūra un iepakošanas iekārtas. Bez politiskas pārvaldības neviens no šiem aspektiem neīstenosies."

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Jaunattīstības valstu iesaistīšana globālajā tirdzniecībā efektīvi veicinās izaugsmi un nabadzības mazināšanu. Pēdējos desmit gados tā miljoniem cilvēku palīdzēja izkļūt no nabadzības, un darbā, ko veltām attīstībai, tā būs svarīga arī turpmāk. Viņš piebilda: "Šobrīd mums jāpārliecinās, ka palīdzību, ko sniedzam tirdzniecības jomā, vēl lielākā mērā saņem tie, kam tā vajadzīga visvairāk; tas nozīmē, ka palīdzību sniegsim vismazāk attīstītajām partnervalstīm, palīdzot tām uzlabot savu potenciālu un pielāgot ekonomiku, lai varētu iekļauties globālajā un reģionālajā ekonomikā."

Komisijai ir vairāki ierosinājumi, kā uzlabot ES tirdzniecības un attīstības politiku, piemēram:

 • reformēt ES preferenciālās tirdzniecības shēmas, lielāku uzmanību pievēršot nabadzīgākajām valstīm;

 • paātrināt sarunas ar jaunattīstības partnervalstīm par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Lai novērstu patiesos tirdzniecības šķēršļus, sarunās uzmanība jāpievērš ne tika tarifu jautājumam;

 • ārvalstu tiešo ieguldījumu piesaistīšanai biežāk izmantot ES pasākumus, to skaitā attiecīgus brīvās tirdzniecības nolīgumu noteikumus tiesiskās noteiktības veicināšanai, un apvienot ES dotācijas ar aizdevumiem vai riska kapitālu, lai atbalstītu stratēģisku ieguldījumu finansiālo dzīvotspēju;

 • atvieglot jaunattīstības valstu eksportētāju, sevišķi mazo uzņēmēju, iekļūšanu ES tirgū;

 • palīdzēt jaunattīstības valstīm uzlabot uzņēmējdarbības vidi savā valstī, izpildīt starptautiskos kvalitātes, darba un vides standartus un prasmīgāk izmantot tirdzniecības iespējas atvērtos un integrētos tirgos;

 • īstenot tirdzniecības pasākumus tā, lai palīdzētu mazināt dabas katastrofu sekas un atrisinātu konfliktsituācijas, arī ieguvē.

Komisija turklāt aicina jaunietekmes ekonomikas valstis būt atbildīgākām un atvērt savus tirgus mazāk attīstītajām valstīm, izveidojot preferenču shēmas, taču nepieļaujot diskrimināciju pret pārējām Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībniecēm, no kurām četras piektdaļas ir jaunattīstības valstis. Tomēr Eiropas Savienība jaunietekmes ekonomikas valstīm piedāvā padziļinātu partnerību, kas ietver arī sadarbību reglamentācijā un iesaistīšanos tādu globālu jautājumu risināšanā, kas ir svarīgi attīstībai, piemēram, uzturdrošība, dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, videi nekaitīga ilgtspējīga izaugsme un klimata pārmaiņas.

Priekšvēsture

Tirdzniecības jomā jaunattīstības valstis visvairāk atbalsta Eiropas Savienība.

 • No jaunattīstības valstu tirgiem Eiropas Savienība importē vairāk preču nekā no jebkura cita tirgus. ES ir arī lielākais jaunattīstības valstu lauksaimniecības produkcijas eksporta tirgus. Gandrīz 70 % no visa lauksaimniecības produkcijas importa uz ES tiek ievesti no jaunattīstības valstīm.

 • Jaunattīstības valstīm ES piešķirtās preferences ir izdevīgas: attiecībā uz šo valstu precēm tarifi saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu ir atcelti vai ievērojami pazemināti.

 • Pateicoties iniciatīvai "Viss, izņemot ieročus" vismazāk attīstītās valstis visus ražojumus, izņemot ieročus, mūsu tirgū var ievest bez nodokļiem un bez kvotām, un tas ir labvēlīgākais preferenciāla importa režīms pasaulē.

 • ES vadībā daudzpusējās tirdzniecības sarunās tiek apspriests pasākumu kopums vismazāk attīstītajām valstīm.

 • ES atbalsta jaunattīstības valstu iekšējās reformas, kas vajadzīgas, lai tirdzniecība pilnā mērā veicinātu attīstību.

 • ES un tās dalībvalstis sniedz pasaulē vislielāko palīdzību tirdzniecībai, atbalstot tirdzniecības stratēģiju, tirdzniecības infrastruktūru izveidi un ražošanas jaudas uzlabošanu partnervalstīs. ES apvienotā ikgadējā palīdzība tirdzniecībai 2009. gadā bija 10,5 miljardi euro, tādējādi saglabājot augstāko rādītāju, kas reģistrēts iepriekšējā gadā.

 • Tika ziņots arī par ievērojumu ar tirdzniecību saistīta ES atbalsta pieaugumu; šis atbalsts ir daļa no palīdzības tirdzniecībai, un tas galveno uzmanību pievērš stratēģiskiem tirdzniecības jautājumiem, piem., politikas izstrādei, reglamentācijai vai reģionālajai integrācijai. Tādējādi kopumā ir izmantoti gandrīz 3 miljardi euro, kas būtiski pārsniedz mērķi — no 2010. gada ar tirdzniecību saistītam atbalstam iztērēt 2 miljardus euro gadā. Vislielāko ar tirdzniecību saistīto ES atbalstu saņēma Subsahāras Āfrika; no 2008. līdz 2009. gadam tai atvēlētā ES kolektīvā ar tirdzniecību saistītā atbalsta daļa palielinājās no 15 % līdz 28 %.

Papildinformācija

Paziņojums ar priekšvēsturi un datiem

Memo/12/48

Paziņojums "Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību":

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

Dienestu darba dokuments:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

EU Trade and Development policy:

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

EU development policy

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Publication on Aid for Trade: Aid for Trade

EU Accountability Report 2011 on Financing for Development (Annex on EU Aid for Trade Monitoring Report 2011)

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar