Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES pabrėžia prekyba grindžiamo augimo svarbą šiuolaikinio vystymosi darbotvarkėje

2012 m. sausio 27 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija pristato pasiūlymus, kuriais siekiama suderinti prekybos ir vystymosi priemones ir veiksmingai sumažinti skurdą pasaulyje. Siekiama didinti besivystančių šalių prekybos pajėgumą į jų vystymosi strategiją įtraukiant prekybą. Todėl ES šiuo metu svarsto, kaip geriau diferencijuoti besivystančias šalis, kad didžiausią pagalbą gautų neturtingiausios. Pasiūlyme pabrėžiama, kad remiant vystymąsi, skatinant augimą ir suteikiant žmonėms galimybių išbristi iš skurdo, vienas svarbiausių veiksnių yra prekyba. ES taip pat ragina visas išsivysčiusias šalis prekybos rinką besivystančioms šalims atverti tiek, kiek atveria ji.

Kadangi ES jau teikia didesnę prekyba grindžiamo vystymosi paramą nei visos likusios pasaulio šalys kartu, komunikate „Prekyba, augimas ir vystymasis“ įvertinami pagrindiniai tolesni veiksmai. Pavyzdžiui, stiprėjant besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims tradicinės besivystančiųjų šalių grupės sudėtis gerokai pakito. Reikia ne tik mažinti pasienyje renkamų muitų mokesčius (tarifų sumažinimas), bet ir diegti daugiau konkretiems atvejams pritaikytų prekybos ir vystymosi politikos priemonių bei spręsti opiausią problemą – gerinti verslo aplinką.

Pasiūlyme pabrėžta, kad norint pasiekti šį tikslą atsakomybę turi prisiimti ir pirmaujančios besivystančios šalys. Besivystančios šalys turi imtis vidaus reformų ir užtikrinti, kad skurstantiesiems išties būtų naudos iš prekyba grindžiamo augimo.

Už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas De Guchtas sakė: „Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, pavyzdžiui, Indijos, Kinijos ir Brazilijos, stiprėjimas rodo, kad prekyba grindžiamas vystymasis yra įmanomas ir kad esminį vaidmenį skatinant augimą gali atlikti atviros rinkos. Tačiau atsiliekantiesiems vis tiek reikia padėti. Pasaulio muitų tarifai dar niekada nebuvo tokie žemi, be to, ES suteikia itin palankių galimybių neturtingoms šalims patekti į rinką. Lemiamas vaidmuo tenka su muitų tarifais nesusijusiems klausimams – standartams, paslaugoms, intelektinės nuosavybės teisėms, viešajam pirkimui, infrastruktūrai ir pakavimo įrenginiams. Be politinio valdymo nieko nepasieksime.“

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Besivystančių šalių integracija į pasaulinę prekybos sistemą yra galingas augimo ir kovos su skurdu svertas, pastarąjį dešimtmetį padėjęs milijonams žmonių išbristi iš skurdo. Ši integracija ir toliau bus vienas iš pagrindinių mūsų darbo vystymosi srityje ramsčių. He added:Dabar labiau nei kada nors anksčiau turime užtikrinti, kad mūsų teikiama pagalba prekybai visų pirma pasiektų tuos, kuriems to labiausiai reikia, didžiausią paramą turime skirti mažiausiai išsivysčiusioms šalims partnerėms, kad jos galėtų sustiprėti, prisitaikyti ekonomiškai ir tapti pasaulio bei regiono ekonomikos dalimi.“

Komisija siūlo įvairių ES prekybos ir vystymosi veiksmingumo didinimo būdų:

 • pertvarkyti ES lengvatinės prekybos sistemas, kad daugiau dėmesio būtų skiriama neturtingiausioms šalims,

 • paspartinti derybas dėl laisvos prekybos susitarimų su besivystančiomis šalimis ES partnerėmis. Siekiant pašalinti iškilusias prekybos kliūtis būtina imtis daugiau priemonių, ne tik tarifų mažinimo,

 • dažniau naudoti ES priemones tiesioginėms užsienio investicijoms skatinti, įtraukti atitinkamas laisvos prekybos susitarimų nuostatas, kuriomis didinamas teisinis tikrumas, ir derinti ES subsidijas su paskolomis arba rizikos kapitalu, kad būtų palaikomas finansinis strateginių investicijų gyvybingumas,

 • suteikti galimybių besivystančių šalių eksportuotojams, ypač smulkiems verslo subjektams, patekti į ES,

 • padėti besivystančioms šalims pagerinti vidaus verslo aplinką, atitikti tarptautinius kokybės, darbo ir aplinkos apsaugos standartus ir geriau pasinaudoti atvirų ir integruotų rinkų teikiamomis prekybos galimybėmis,

 • naudojantis prekybos priemonėmis padėti sušvelninti gaivalinių nelaimių padarinius ir spręsti problemas, dėl kurių kyla konfliktų, taip pat kasybos srityje.

Be to, Komisija ragina besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis prisiimti daugiau atsakomybės ir, taikant lengvatines priemones, atverti rinkas ne tik mažiausiai išsivysčiusioms šalims, bet, vadovaujantis nediskriminavimo principu, ir kitoms PPO narėms, iš kurių keturi penktadaliai yra besivystančios šalys. ES taip pat siūlo besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims brandesnę partnerystę, kuri apimtų bendradarbiavimą reglamentavimo klausimais ir dalyvavimą sprendžiant visuotinio pobūdžio problemas, itin svarbias vystymuisi. Tos problemos – maisto sauga, tausus gamtos išteklių naudojimas, ekologiškai tvarus augimas ir klimato kaita.

Pagrindiniai faktai

ES rodo pavyzdį teikdama besivystančioms šalims paramą prekybos srityje.

 • ES importuoja daugiau prekių iš besivystančių šalių nei bet kuri kita rinka. ES taip pat yra didžiausia besivystančio pasaulio žemės ūkio produktų eksporto rinka. Beveik 70 proc. visų ES importuojamų žemės ūkio prekių yra iš besivystančių šalių.

 • Pagal bendrąją lengvatų sistemą ES besivystančioms šalims taiko lengvatas – jų prekėms netaikomi muitai arba, jei taikomi, muitų tarifai gerokai sumažinami.

 • Įgyvendinant iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“, mažiausiai išsivysčiusioms šalims suteikiama galimybė patekti į ES rinką be mokesčių ir kvotų. Šios sąlygos taikomos visiems produktams, išskyrus ginklus, – taip sukurta palankiausia pasaulyje lengvatinė importo sistema.

 • ES vadovauja pasaulinėms daugiašalės prekybos deryboms ir siekia, kad būtų priimtas mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirtas teisės aktų rinkinys.

 • ES remia besivystančių šalių vidaus reformas, be kurių prekybos nauda vystymuisi nebūtų tokia didelė.

 • ES ir jos valstybės narės teikia didžiausią pasaulyje pagalbą prekybai ir padeda šalims partnerėms kurti prekybos strategiją, plėtoti su prekyba susijusią infrastruktūrą ir didinti produktyvumą. 2009 m. bendra ES suteikta pagalba prekybai buvo 10,5 mlrd. EUR – išlaikytas ankstesniais metais užregistruotas visų laikų rekordinis lygis.

 • Taip pat gerokai padidėjo bendra su prekyba susijusi ES parama (įtraukta į pagalbos prekybai strategiją; jos objektas – strateginiai prekybos klausimai, pavyzdžiui, politikos krypčių rengimas, jų reglamentavimas ar regionų integracija). Bendra parama sudaro beveik 3 mlrd. EUR, taigi gerokai viršijamas užsibrėžtas tikslas nuo 2010 m. su prekyba susijusiai paramai skirti 2 mlrd. EUR. Pagrindinė bendros su prekyba susijusios ES paramos gavėja – Užsachario Afrika, kuriai suteiktos bendros paramos dalis 2008–2009 m. padidėjo nuo 15 proc. iki 28 proc.

Daugiau informacijos:

Memorandumas su pagrindiniais faktais ir iliustracijomis

Memo/12/48

Komunikatas „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“:

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

Tarnybų darbinis dokumentas:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

EU Trade and Development policy:

ES vystymosi politika

Pranešimas apie pagalbos prekybai strategiją

2011 m. ES vystymosi finansavimo ataskaita (2011 m. ES pagalbos prekybai stebėsenos ataskaitos priedas)

Asmenys ryšiams:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar