Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η οικονομική μεγέθυνση που στηρίζεται στο εμπόριο είναι ο πυρήνας του σύγχρονου αναπτυξιακού θεματολογίου, τονίζει η ΕΕ

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2012 – Υποβάλλεται σήμερα σειρά προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη συνδυασμένη εφαρμογή των εμπορικών και των αναπτυξιακών μέσων για την πραγματική μείωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Οι προτάσεις αποσκοπούν να ενισχύσουν τις εμπορικές ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών εντάσσοντας το εμπόριο στην αναπτυξιακή τους στρατηγική. Για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας, η ΕΕ διερευνά τρόπους διαφοροποίησης των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να εξασφαλίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειάς μας το λαμβάνουν οι φτωχότερες χώρες. Στην πρόταση υπογραμμίζεται ο ρόλος του εμπορίου ως βασικού μοχλού για τη στήριξη της ανάπτυξης, την ώθηση της μεγέθυνσης και την έξοδο των ανθρώπων από τη φτώχεια. Επιπλέον, σήμερα, η ΕΕ καλεί όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες να παραχωρήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες επίπεδα πρόσβασης στην αγορά αντίστοιχα με τα δικά της.

Ενώ η ΕΕ παρέχει ήδη περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια συνδεόμενη με το εμπόριο απ’ ό,τι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου μαζί, η ανακοίνωση με τίτλο «Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη» εκτιμά ποια θα είναι τα βασικά επόμενα βήματα. Για παράδειγμα, η παραδοσιακή ομάδα των «αναπτυσσόμενων χωρών» αποτελεί παρωχημένο σχήμα, λόγω της ανόδου των χωρών με ανερχόμενη οικονομία. Απαιτείται καταλληλότερα προσαρμοσμένη εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική, που να μην αρκείται στη μείωση των τελωνειακών δασμών στα σύνορα (δασμολογικές μειώσεις) και να αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα, που είναι η βελτίωση του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Για να επιτύχει αυτό τον στόχο η πρόταση υπογραμμίζει ότι οι ηγεσίες των αναπτυσσόμενων χωρών οφείλουν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζεται να προβούν σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για εξασφαλίσουν ότι οι φτωχοί πράγματι επωφελούνται από τη μεγέθυνση που στηρίζεται στο εμπόριο.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα εμπορίου, κ. Karel De Gucht, δήλωσε: «Η άνοδος χωρών με ανερχόμενες οικονομίες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη που στηρίζεται στο εμπόριο και ότι οι ανοιχτές αγορές μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτοί που μένουν πίσω χρειάζονται βοήθεια. Οι παγκόσμιοι δασμοί ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλοί και η ΕΕ προσφέρει ήδη στις φτωχές χώρες πολύ ευνοϊκή πρόσβαση στην αγορά. Εκείνο που έχει σημασία είναι τα μη δασμολογικά θέματα – όπως τα πρότυπα, οι υπηρεσίες, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δημόσιες συμβάσεις, η υποδομή και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας. Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πολιτική διακυβέρνηση.»

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης, κ. Andris Piebalgs, δήλωσε: «Η ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο εμπόριο αποτελεί ισχυρό μοχλό μεγέθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας. Βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια την τελευταία δεκαετία και θα παραμείνει βασικό στοιχείο του αναπτυξιακού μας έργου.» Πρόσθεσε δε: «Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθειά μας για το εμπόριο απευθύνεται σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας – και να συγκεντρώσουμε την υποστήριξή μας στους λιγότερο ανεπτυγμένους εταίρους μας, βοηθώντας τους να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να προσαρμόσουν τις οικονομίες τους, ώστε να κατορθώσουν να ενταχθούν στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία.»

Η Επιτροπή προτείνει διάφορους τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ άλλων:

 • την αναμόρφωση των προτιμησιακών εμπορικών συστημάτων της ΕΕ, ώστε να επικεντρώνονται στις φτωχότερες χώρες,

 • την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες-εταίρους μας. Πρέπει να μην περιορίζονται στους δασμούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τους πραγματικούς φραγμούς στο εμπόριο,

 • την αύξηση της χρήσης των μέσων της ΕΕ για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διατάξεων στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τον συνδυασμό των επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια ή κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα των στρατηγικών επενδύσεων,

 • τη διευκόλυνση των εξαγωγέων από αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως των μικρών οικονομικών φορέων, να εισέλθουν στην ΕΕ,

 • τη βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν το εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να ανταποκριθούν σε διεθνή ποιοτικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να αξιοποιήσουν περισσότερο τις εμπορικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι ανοιχτές και ολοκληρωμένες αγορές,

 • τη χρησιμοποίηση εμπορικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση καταστάσεων που οδηγούν με τρόπο καταλυτικό σε συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Καλεί επίσης τις χώρες με ανερχόμενη οικονομία να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για το άνοιγμα των αγορών τους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) μέσω προτιμησιακών συστημάτων αλλά επίσης να μην εφαρμόσουν διακρίσεις έναντι των υπολοίπων μελών του ΠΟΕ, από τα οποία τα τέσσερα πέμπτα είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτοχρόνως, η ΕΕ προσφέρει στις ανερχόμενες οικονομίες μια πιο ώριμη εταιρική σχέση, που περιλαμβάνει ρυθμιστική συνεργασία και συμμετοχή σε παγκόσμια θέματα που έχουν ουσιώδη σημασία για την ανάπτυξη, όπως η διατροφική ασφάλεια η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η πράσινη ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος.

Ιστορικό

Η ΕΕ είναι πρώτη στην παροχή εμπορικής υποστήριξης σε αναπτυσσόμενες χώρες:

 • Η ΕΕ εισάγει περισσότερα προϊόντα από αναπτυσσόμενες χώρες από οποιαδήποτε άλλη αγορά. Είναι επίσης η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων του αναπτυσσόμενου κόσμου. Περίπου το 70% του συνόλου των γεωργικών εισαγωγών στην ΕΕ προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες·

 • οι αναπτυσσόμενες χώρες επωφελούνται από τις ενωσιακές προτιμήσεις υπό μορφήν μηδενικών ή αισθητά μειωμένων δασμών για τα εμπορεύματά τους (βάσει του «συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων»)·

 • η πρωτοβουλία «τα πάντα εκτός από όπλα» προσφέρει πρόσβαση στις αγορές μας χωρίς κανέναν δασμό ή ποσόστωση για όλες τις ΛΑΧ (λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες) και για όλα τα προϊόντα εκτός από τα όπλα και αποτελεί το πιο γενναιόδωρο προτιμησιακό σύστημα εισαγωγών στον κόσμο·

 • η ΕΕ ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών με σκοπό τη θέσπιση δέσμης μέτρων για τις ΛΑΧ στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών συνομιλιών·

 • η ΕΕ υποστηρίζει τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το εμπόριο να συμβάλει πλήρως στην ανάπτυξη·

 • η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι πρώτοι παγκοσμίως στην παροχή «βοήθειας για το εμπόριο», γεγονός που βοηθά τους εταίρους να αναπτύξουν εμπορικές στρατηγικές, να δημιουργήσουν υποδομή συνδεόμενη με το εμπόριο και να βελτιώσουν την παραγωγικής τους ικανότητα. Η συνδυασμένη ετήσια βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο έφτασε τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, ποσό που επέτρεψε να διατηρηθεί το υψηλότερο στα χρονικά επίπεδο που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος·

 • σημαντική αύξηση αναφέρθηκε επίσης για τη συνδεόμενη με το εμπόριο βοήθεια της ΕΕ (υποκατηγορία της «βοήθειας για το εμπόριο», που παρέχεται για στρατηγικά εμπορικά θέματα, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, οι ρυθμιστικοί κανόνες ή η περιφερειακή ολοκλήρωση). Έτσι, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο δαπάνης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη «συνδεόμενη με το εμπόριο βοήθεια», που είχε τεθεί το 2010. Η υποσαχάρια Αφρική είναι ο βασικός δικαιούχος της «συνδεόμενης με το εμπόριο βοήθειας», αφού το μερίδιό της στη «συνδεόμενη με το εμπόριο βοήθεια» της ΕΕ αυξήθηκε από 15% σε 28% μεταξύ 2008 και 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σημείωμα με το ιστορικό και αριθμητικά στοιχεία

Memo/12/48

Ανακοίνωση με τίτλο: «Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη: η προσαρμογή της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας».

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

Staff Working Paper:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

EU Trade and Development policy

Πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη

Publication on Aid for Trade

EU Accountability Report 2011 on Financing for Development (Annex on EU Aid for Trade Monitoring Report 2011)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar