Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU považuje růst založený na obchodu za ústřední bod moderní rozvojové agendy

Brusel 27. ledna 2012 – Evropská komise dnes předkládá řadu návrhů, které mají zajistit, aby obchodní a rozvojové nástroje fungovaly součinně, což povede ke skutečnému snížení chudoby na celém světě. Návrhy se soustředí na posílení obchodních kapacit rozvojových zemí prostřednictvím začlenění obchodu do jejich rozvojových strategií. EU se nyní ve snaze zaručit dosažení tohoto cíle zabývá tím, jak od sebe jednotlivé rozvojové země lépe odlišovat tak, aby se zajistilo, že největší pomoc obdrží nejchudší země na světě. Úloha obchodu je v návrhu zdůrazněna jako jedna z hlavních hnacích sil podpory rozvoje, podnícení růstu a vyzdvižení lidí z chudoby. EU dnes rovněž vyzývá všechny rozvinuté země k tomu, aby umožnily rozvojovým zemím přístup na své trhy ve stejně vysoké míře jako je tomu v případě EU.

Protože EU již nyní poskytuje více rozvojové pomoci související s obchodem než zbytek světa dohromady, hodnotí sdělení nazvané „Obchod, růst a rozvoj“ hlavní budoucí kroky. Například: tradiční skupinové označení „rozvojové země“ je v kontextu vzestupu rozvíjejících se ekonomik zastaralé. Je zapotřebí více obchodních a rozvojových politik navržených na míru, které by nezůstaly u pouhého snížení cel na hranicích, ale které by řešily zásadní problém zlepšení „podnikatelského prostředí“.

V návrhu je proto zdůrazněno, že v zájmu dosažení tohoto cíle se také vedoucí činitelé rozvojových zemí musí vypořádat se svými závazky. Rozvojové země musí provést domácí reformy, aby se zajistilo, že obyvatelé žijící v chudobě budou mít z růstu založeného na obchodu skutečně prospěch.

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht uvedl: „Růst hospodářství rozvíjejících se zemí, jako je Indie, Čína a Brazílie, ukazuje, že rozvoj založený na obchodu je možný a že otevřený trh může hrát při vytváření růstu zásadní úlohu. Přesto však země, které v tomto ohledu zaostávají, potřebují pomoc. Světová cla nebyla nikdy předtím tak nízká a EU již nyní chudým zemím poskytuje velice příznivé podmínky pro přístup na trh. Změnu představují témata, která s celními sazbami nesouvisejí – například normy, služby, práva duševního vlastnictví, veřejné zakázky, infrastruktura a investice do balících zařízení. Nic z toho nemůže fungovat bez politického řízení.“

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Integrace rozvojových zemí do světového obchodu je silným impulzem pro růst a boj proti chudobě. V posledních deseti letech pomohla vyzdvihnout z chudoby miliony lidí a bude pro naše rozvojové úsilí i nadále klíčová. Komisař dále uvedl, že „nyní musíme zajistit, aby se naše pomoc v oblasti obchodu ještě více zaměřila na nejpotřebnější země, abychom naši podporu soustředili na nejméně rozvinuté partnery, pomohli jim posílit jejich kapacity a adaptovat jejich hospodářství tak, aby byli schopni zapojit se do globální a regionální ekonomiky.“

Komise navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit účinnost obchodní a rozvojové politiky EU. Patří mezi ně mimo jiné:

 • reforma preferenčních obchodních systému EU, aby se více soustředily na nejchudší země,

 • zintenzívnění jednání o dohodách o volném obchodu s našimi partnery z rozvojových zemí. Tyto dohody musí přesáhnout téma celních sazeb a řešit skutečné překážky obchodu,

 • zvýšení využití nástrojů EU na podporu přímých zahraničních investic, včetně příslušných ustanovení v dohodách o volném obchodu, aby se posílila právní jistota a aby se pomocí spojení dotací EU a půjček nebo rizikového kapitálu podpořila finanční životaschopnosti strategických investic,

 • usnadnění vstupu do EU vývozcům z rozvojových zemí, a zejména malým podnikům,

 • pomoc rozvojovým zemím zaměřená na zlepšování jejich domácího podnikatelského prostředí, splňování mezinárodních norem v oblasti kvality, práce a životního prostředí a na lepší využívání obchodních příležitostí, které nabízejí otevřené a integrované trhy,

 • využití obchodních opatření ke zmírnění následků přírodních katastrof a k odstraňování katalyzátorů konfliktů, mimo jiné při těžební činnosti.

Návrh vyzývá nově se rozvíjející země, aby převzaly větší odpovědnost za otevření svých trhů nejméně rozvinutým zemím prostřednictvím preferenčních režimů, ale současně na takovém základě, který nebude diskriminační pro ostatní členy WTO, z nichž čtyři pětiny jsou rozvojovými zeměmi. EU současně nabízí rozvíjejícím se ekonomikám zralejší partnerství, jehož součástí je spolupráce při regulaci a zapojení do řešení celosvětových problémů, které jsou podstatné pro rozvoj, jako je zabezpečení potravin, udržitelné využívání přírodních zdrojů, růst šetrný k životnímu prostředí a změna klimatu.

Souvislosti

EU je průkopníkem v poskytování obchodní podpory rozvojovým zemím:

 • EU je největším dovozcem zboží z rozvojových zemí. Je rovněž největším trhem pro vývoz zemědělských produktů rozvojových zemí. Takřka 70 % zemědělských produktů dovezených do EU pochází z rozvojových zemí;

 • rozvojové země využívají preferencí EU v podobě odstranění nebo výrazného snížení celních sazeb na své zboží (v rámci „všeobecného systému preferencí“);

 • iniciativa „Vše kromě zbraní“ poskytuje všem nejméně rozvinutým zemím bezcelní a bezkvótový přístup na naše trhy, a to pro veškeré zboží kromě zbraní, a představuje tak nejštědřejší preferenční dovozní režim na světě;

 • v rámci mnohostranných obchodních rozhovorů stojí EU v čele celosvětového úsilí o vytvoření balíčku předpisů pro nejméně rozvinuté země;

 • EU podporuje domácí reformy v rozvojových zemích nezbytné k tomu, aby obchod plně přispíval k rozvoji;

 • EU a členské státy jsou největšími světovými poskytovateli pomoci na podporu obchodu, která partnerům napomáhá vyvíjet obchodní strategie, vytvářet infrastrukturu související s obchodem a zlepšovat výrobní kapacity. Společná pomoc EU na podporu obchodu činila v roce 2009 10,5 miliard EUR, čímž dosáhla stejně jako v předchozím roce rekordní výše.

 • Významné zvýšení bylo zaznamenáno rovněž v oblasti pomoci EU související s obchodem (dílčí kategorie pomoci na podporu obchodu soustřeďující se na strategické obchodní otázky, jako je vypracovávání politik, regulace nebo regionální integrace). Celková částka tak dosahuje takřka 3 miliard EUR, což výrazně překračuje záměr vynakládat od roku 2010 na pomoc související s obchodem 2 miliardy EUR ročně. Hlavním příjemcem pomoci EU související s obchodem jsou země subsaharské Afriky, přičemž jejich podíl na prostředcích vynaložených EU na tuto pomoc se mezi roky zvýšil 2008 a 2009 z 15 % na 28 %.

Podrobnější informace:

Poznámka obsahující souvislosti a číselné údaje

Memo/12/48

Sdělení „Obchod, růst a rozvoj: uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují“

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

Staff Working Paper:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

EU Trade and Development policy:

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

Rozvojová politika EU

Tisková zpráva o pomoci na podporu obchodu

Zpráva o odpovědnosti EU při financování rozvoje za rok 2011 (příloha Monitorovací zprávy o pomoci EU na podporu obchodu za rok 2011)

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar