Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juli 2012

Bedrägeribekämpning: Antalet misstänkta bedrägerier mot EU-medel har minskat

Bedrägerier som påverkar EU-budgeten minskade med 35 % år 2011, enligt kommissionens årliga rapport om ”Skydd av EU:s ekonomiska intressen”. Inom sammanhållningspolitiken hade antalet misstänka fall av bedrägeri minskat med 41 % från 2010, och inom jordbrukssektorn med 66 % från samma år. Kraftfullare åtgärder och bättre övervakning av EU-medlen står bakom minskningen, liksom några tekniska förklaringar. Dessutom har avslutandet av sammanhållningspolitikens programperiod och en mer stabiliserad rapportering i det nya kontrollsystemet för jordbruk bidragit till att färre bedrägerier rapporterades 2011 än 2010. Totalt utsattes EU-medel för 295 miljoner euro, eller 0,2 % av budgeten, för bedrägerier och medlen måste återkrävas enligt EU:s regler. I rapporten understryker kommissionen behovet av att ytterligare minska bedrägerierna mot EU-budgeten, och ger ett antal rekommendationer till medlemsländerna för att uppnå detta mål.

– Att bedrägerier mot EU-budgeten har minskat visar att våra målmedvetna insatser för att lösa problemet har börjat löna sig. Men kampen är inte över än, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Kommissionen håller fast vid sin nolltoleranspolitik mot bedrägerier, och inte ett öre av skattebetalarnas pengar ska försvinna till bedragare. Kommissionen kommer att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda EU-budgeten, och medlemsländerna måste också öka sin insats.

Återvinningen av EU-medel som utsatts för oegentligheter och bedrägeri har ökat, i och med att kommissionen återkrävde omkring 2 miljarder euro i finansiella korrigeringar och återkrav under förra året. Medlemsländerna har också gjort vissa förbättringar vad gäller återkrav från slutliga stödmottagare, särskilt inom området för föranslutningsstöd. Kommissionen uppmanar i sin rapport de medlemsländer som fortfarande har en låg återkravsgrad att genomföra de nödvändiga förbättringarna och att beslagta tillgångar när stödmottagarna inte återbetalar pengar som utsatts för oegentligheter och bedrägeri. Kommissionens förslag om att skydda EU:s ekonomiska intressen genom strafflagstiftningen (IP/12/767) skulle väsentligt kunna bidra till att återvinna medel liksom att avskräcka bedragare.

2011 lade kommissionen fram över ett dussin lagstiftningsförslag och nya initiativ i syfte att förbättra kampen mot bedrägeri mot EU-medel (se MEMO/12/577).

Bakgrund

I enlighet med artikel 325 i fördraget ger kommissionen ut en årlig rapport om skyddet av EU:s ekonomiska intressen för att rapportera de åtgärder som vidtagits för att bekämpa bedrägeri mot EU-medel. Genom detaljerade beskrivningar av nivån för antalet misstänkta och bekräftade bedrägerier som rapporterats av medlemsländer i hela EU-budgeten (både inkomster och utgifter) hjälper rapporten också till med att bedöma vilka områden som är mest riskutsatta, vilket i sin tur bidrar till målinriktade åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå.

Utöver uppgifter om rapporterade bedrägerier och oegentligheter och om nivån för återkrav och rapporteringar i medlemsländerna, väljer kommissionen varje år också ut ett område för en djupare analys. I år ligger fokus på sammanhållningspolitiken. Kommissionen konstaterar att det har skett förbättringar i de finansiella kontroll- och riskhanteringssystemen, exempelvis bestämmelser och riktlinjer, administrativa förfaranden och samarbeten mellan nationella myndigheter inom detta område. Medlemsländerna måste dock fortsätta att förbättra övervakningen av resultaten från administrativa utredningar och brottsutredningar, inklusive återkrav från den slutliga stödmottagaren inom sammanhållningsfonden.

Mer information finns på

Webbplatsen för kommissionär Algirdas Šemetas, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Rapporten finns här:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano +32 2 296 64 70


Side Bar