Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 19. júla 2012

Boj proti podvodom: Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ

Podľa Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ sa v roku 2011 počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, znížil o 35 %. V rámci politiky súdržnosti sa v porovnaní s rokom 2010 vyskytlo o 41 % menej prípadov údajných podvodov a v oblasti poľnohospodárstva klesol počet oznámených prípadov o 66 %. Okrem prísnejších opatrení a lepších kontrol zavedených v prípade finančných prostriedkov pochádzajúcich z EÚ existuje pre pokles počtu podvodov v roku 2011 aj niekoľko technických vysvetlení. K nižšiemu počtu oznámených prípadov podvodov v porovnaní s rokom 2010 prispelo aj uzavretie programového obdobia v oblasti politiky súdržnosti a stabilizovanejšie podávanie správ v rámci nového systému kontroly v poľnohospodárstve. Podvody sa dotkli finančných prostriedkov EÚ v celkovej výške 295 mil. EUR, čo predstavuje 0,2 % rozpočtu, pričom v súlade s pravidlami EÚ je potrebné vymôcť vrátenie týchto prostriedkov. Komisia vo svojej správe zdôraznila potrebu ďalšieho znižovania počtu prípadov podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, a členským štátom poskytla niekoľko odporúčaní, ktoré by im mohli pomôcť v úsilí tento cieľ dosiahnuť.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „Zníženie počtu prípadov podvodov, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, ukazuje, že naše odhodlanie bojovať s týmto problémom začína prinášať svoje ovocie. Boj sa však ešte zďaleka nekončí. Komisia zotrváva na svojej politike nulovej tolerancie podvodov. Ani cent z prostriedkov daňových poplatníkov by nemal skončiť rukách podvodníkov. Komisia bude pokračovať v prijímaní opatrení na ochranu rozpočtu EÚ. Členské štáty musia v tejto oblasti takisto zvýšiť svoje nasadenie.“

Zlepšilo sa vymáhanie prostriedkov EÚ, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti alebo podvod. Komisii sa minulý rok podarilo takto vymôcť asi 2 mld. EUR v rámci finančných korekcií a vyžadovania vrátenia prostriedkov. Členské štáty dosiahli takisto zlepšenie v oblasti vymáhania vrátenia prostriedkov od konečných príjemcov, a to najmä v oblasti predvstupovej pomoci. Komisia vo svojej správe nalieha na členské štáty, ktoré naďalej dosahujú nízku mieru vymáhania prostriedkov, aby prijali opatrenie na zlepšenie tejto situácie a aby zabavili majetok príjemcov, ak nevrátia prostriedky, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti alebo podvody. Nedávno predložený návrh Komisie týkajúci sa boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (IP/12/767) by mohol do značnej miery pomôcť pri vymáhaní prostriedkov a odradiť podvodníkov.

Komisia predložila v roku 2011 viac ako tucet legislatívnych návrhov alebo nových iniciatív zameraných na zlepšenie boja proti podvodom, ktoré majú dosah na finančné prostriedky EÚ (pozri MEMO/12/577).

Súvislosti

Komisia predkladá výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ v súlade s článkom 325 zmluvy, aby poskytla informácie o opatreniach prijatých v oblasti boja proti podvodom, ktoré sa dotýkajú finančných prostriedkov EÚ. Správa obsahuje podrobné údaje o počte údajných a potvrdených prípadov podvodov, ktoré oznámili členské štáty v rámci všetkých častí rozpočtu EÚ (t. j. príjmovej aj výdavkovej). Správa takisto prispieva k odhaleniu najrizikovejších oblastí, a to pomáha pri prijímaní cielených opatrení na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Okrem údajov o oznámených podvodoch a nezrovnalostiach, vymáhaní prostriedkov a podávaní správ v členských štátoch si Komisia navyše každoročne vyberá oblasť, ktorú skúma podrobnejšie. V tomto roku sa zameriava na politiku súdržnosti. Zaznamenala zlepšenia vo finančnej kontrole a systémoch riadenia rizika napríklad v podobe právnych predpisov a usmernení, ďalej zlepšenie administratívnych postupov a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi v tejto oblasti. Členské štáty však musia posilniť monitorovanie výsledkov administratívnych vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov vrátane vymáhania vrátenia prostriedkov poskytnutých príjemcovi v rámci politiky súdržnosti.

Viac informácii nájdete tu:

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Správu nájdete tu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar