Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. jūlijā

Cīņa pret krāpšanu – samazinājies to gadījumu skaits, kuros ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem

Krāpšana, kas ietekmē ES budžetu, 2011. gadā samazinājās par 35 % – to apliecina Komisijas gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību. Kohēzijas politikas jomā to gadījumu skaits, kuros bija aizdomas par krāpšanu, samazinājās par 41 % salīdzinājumā ar 2010. gadu, bet lauksaimniecības nozarē to pārkāpumu skaits, par kuriem tika ziņots kā par krāpnieciskiem, samazinājās par 66 %. Papildus stingrākiem pasākumiem un labākai kontrolei, kas tika īstenota ES finansējuma jomā, krāpšanas apmēra samazinājumam 2011. gadā ir arī tehnisks skaidrojums. Plānošanas perioda noslēgums kohēzijas politikas jomā un stabilāka ziņošana, izmantojot jauno kontroles sistēmu lauksaimniecības nozarē, arī veicināja to, ka paziņoto krāpšanas gadījumu skaits samazinājās salīdzinājumā ar 2010. gadu. Krāpšana ietekmēja ES līdzekļus 295 miljonu euro apmērā, kas atbilst 0,2 % no budžeta, un šie līdzekļi ir jāatgūst atbilstoši ES noteikumiem. Komisija savā ziņojumā uzsver nepieciešamību vēl vairāk samazināt krāpšanu, kas ietekmē ES budžetu, un sniedz vairākus ieteikumus dalībvalstīm, kā to varētu panākt. Ziņojumā arī pievērsta uzmanība tām dalībvalstīm, kuru ziņojumos minēts īpaši neliels krāpšanas gadījumu skaits, un tās tiek mudinātas nodrošināt, ka to ziņošanas un kontroles sistēmas ir pietiekami augstā līmenī.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: „Pret ES budžetu vērstas krāpšanas samazinājums liecina, ka sāk nest augļus mūsu apņēmīgie centieni risināt šo problēmu. Tomēr cīņa vēl nebūt nav galā. Komisija arvien īsteno absolūtas neiecietības politiku pret krāpšanu, un krāpnieku kabatās nevajadzētu nonākt nevienam centam no nodokļu maksātāju naudas. Komisija arī turpmāk veiks visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu ES budžetu, bet arī dalībvalstīm latiņa ir jātur augstu.”

Ir uzlabojusies ES līdzekļu atgūšana saistībā ar pārkāpumiem un krāpšanu – pagājušajā gadā Komisija, veicot finanšu korekcijas un līdzekļu iekasēšanu, ir atguvusi aptuveni divus miljardus eiro. Arī dalībvalstis ir panākušas zināmu uzlabojumu attiecībā uz līdzekļu atgūšanu no galīgajiem saņēmējiem, īpaši pirmspievienošanās palīdzības jomā. Komisijas ziņojumā tās dalībvalstis, kurās atgūšanas rādītāji joprojām ir zemi, tiek aicinātas veikt nepieciešamos uzlabojumus un konfiscēt līdzekļus, ja saņēmēji neatmaksā naudu, kas iegūta pārkāpumu vai krāpšanas rezultātā. Nesenais Komisijas priekšlikums par ES finanšu interešu aizsardzību ar krimināltiesībām (IP/12/767) varētu būtiski veicināt līdzekļu atgūšanu, kā arī krāpnieku atturēšanu no nelikumīgas rīcības.

Komisija 2011. gadā ierosināja daudzus tiesību aktu priekšlikumus vai jaunas iniciatīvas nolūkā uzlabot cīņu pret krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem (skat. MEMO/12/577)

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Līguma 325. pantu Komisija katru gadu iesniedz ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību, lai ziņotu par pasākumiem, kuri veikti, lai apkarotu krāpšanu, kas ietekmē ES līdzekļus. Sīki izskatot to iespējamas vai konstatētas krāpšanas gadījumu apmēru, par kuriem dalībvalstis ir ziņojušas saistībā ar visu ES budžetu (proti, gan ieņēmumiem, gan izdevumiem), ziņojums arī palīdz novērtēt, kuras jomas ir visvairāk pakļautas riskam, kas savukārt palīdz mērķtiecīgi ievirzīt darbību gan ES, gan valstu līmenī.

Papildus datiem par paziņotiem krāpšanas un pārkāpumu gadījumiem, līdzekļu atgūšanu un ziņošanas apmēru dalībvalstīs, Komisija katru gadu arī izvēlas kādu jomu, kurā veic padziļinātu analīzi. Šogad ziņojums pievērsās kohēzijas politikas jomai. Tajā tika konstatēti uzlabojumi finanšu kontroles un riska pārvaldības sistēmās, piemēram, tiesību normas un pamatnostādnes, administratīvās procedūras un sadarbība starp valstu iestādēm šajā jomā. Tomēr dalībvalstīm nepieciešams uzlabot administratīvās un kriminālizmeklēšanas rezultātu uzraudzību, tostarp līdzekļu atgūšanu no galīgajiem saņēmējiem kohēzijas jomā.

Sīkāka informācija

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Ziņojums ir pieejams šeit:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar