Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 19 d.

Kova su sukčiavimu. Sukčiavimo ES lėšomis atvejų sumažėjo

Remiantis Komisijos metine ataskaita „ES finansinių interesų apsauga“, ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo atvejų 2011 m. sumažėjo 35 proc. Įgyvendinant sanglaudos politiką, įtariamo sukčiavimo atvejų nustatyta 41 proc. mažiau, palyginti su 2010 m., o žemės ūkio srityje pranešta 66 proc. mažiau atvejų. Be griežtesnių priemonių ir geresnės ES lėšų kontrolės, sukčiavimo atvejų 2011 m. taip pat sumažėjo dėl kelių techninių priežasčių. Be to, apie mažiau sukčiavimo atvejų, palyginti su 2010 m., pranešta dėl sanglaudos politikos programavimo laikotarpio pabaigos ir stabilesnio atsiskaitymo pagal naująją žemės ūkyje taikomą kontrolės sistemą. Sukčiaujant iš viso užvaldyta 295 mln. eurų ES lėšų arba 0,2 proc. biudžeto, ir šios lėšos turi būti susigrąžintos pagal ES taisykles. Šioje ataskaitoje Komisija pabrėžia, kad reikia toliau mažinti ES biudžetui kenkiantį sukčiavimą, ir valstybėms narėms pateikia rekomendacijų, kurios padėtų tą tikslą pasiekti.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Tai, kad mažiau sukčiaujama ES biudžeto lėšomis, rodo, kad mūsų ryžtingos pastangos spręsti šią problemą pradeda atsipirkti. Tačiau kova toli gražu nesibaigė. Komisija laikosi savo visiško sukčiavimo netoleravimo politikos ir sukčiautojams neturėtų atitekti nė vienas mokesčių mokėtojų centas. Komisija toliau imsis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų ES biudžetą, o valstybės narės taip pat turi dėti daugiau pastangų.“

Susigrąžinama daugiau dėl pažeidimų ar sukčiavimo prarastų lėšų: pernai po finansinių klaidų ištaisymo ir susigrąžinimo procedūros Komisija atgavo beveik 2 mlrd. eurų. Padėtis šiek tiek pagerėjo ir valstybėse narėse susigrąžinant lėšas, visų pirma pasirengimo narystei pagalbos lėšas, iš galutinių paramos gavėjų. Komisijos ataskaitoje valstybės narės, kurios susigrąžina nedaug lėšų, raginamos imtis būtinų priemonių, padėsiančių iš lėšų gavėjų susigrąžinti pažeidimais ir sukčiavimu užvaldytas lėšas. Neseniai Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl ES finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (IP/12/767) galėtų labai padėti susigrąžinti lėšas, taip pat atgrasyti sukčiautojus.

2011 m. Komisija pateikė daugiau nei dvylika naujų iniciatyvų ar teisės aktų pasiūlymų, kuriais siekiama geriau kovoti su sukčiavimu ES lėšomis (žr. MEMO/12/577).

Pagrindiniai faktai

Pagal Sutarties 325 straipsnį Komisija rengia metinę ES finansinių interesų apsaugos ataskaitą, kurioje praneša apie priemones, kurių ėmėsi kovodama su sukčiavimu ES lėšoms. Ataskaitoje išsamiai aprašomas įtariamo ir patvirtinto sukčiavimo, apie kurį valstybės narės pranešė ir kuris yra susijęs su viso ES biudžeto lėšomis (pajamomis ir išlaidomis), mastas. Todėl lengviau nustatyti sritis, kuriose kyla didžiausias sukčiavimo pavojus, ir imtis tikslingų tiek ES, tiek valstybių narių veiksmų.

Be papildomų duomenų apie praneštus sukčiavimo ir pažeidimų atvejus, susigrąžintų lėšų ir atsiskaitymo mastą valstybėse narėse, Komisija kasmet pasirenka sritį išsamiai analizei. Šiais metais dėmesį skyrė sanglaudos politikai. Komisija pažymėjo, kad pagerėjo finansų kontrolės ir rizikos valdymo sistemos, pavyzdžiui, pagerėjo šios srities teisinės nuostatos ir gairės, administracinės procedūros ir valstybių narių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas. Tačiau valstybėms narėms reikia geriau stebėti administracinių ir nusikalstamų veikų tyrimų rezultatus, taip pat iš galutinių paramos gavėjų susigrąžinti Sanglaudos fondo lėšas.

Daugiau informacijos

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Ataskaitą galima rasti

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar