Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. heinäkuuta 2012

EU:n varoihin kohdistuvat petosepäilyt vähentyneet

EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten määrä väheni 35 prosenttia vuonna 2011, todetaan komission vuosittain julkaisemassa kertomuksessa ”Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen”. Koheesiopolitiikan alalla petosepäilyjä oli 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010, kun taas maataloutta koskevien ilmoitettujen petosten määrä väheni 66 prosenttia. Tehokkaampien toimenpiteiden ja paremman valvonnan lisäksi EU:n varoihin kohdistuvien petosten vähenemistä vuonna 2011 selittävät myös useat tekniset seikat. Koheesiopolitiikan ohjelmakauden päättäminen ja maatalouden uuteen valvontajärjestelmään sisältyvä vakaampi raportointikäytäntö vaikuttivat osaltaan ilmoitettujen petosten määrän vähenemiseen vuoteen 2010 verrattuna. Petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli yhteensä 295 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia talousarviosta. Varat on perittävä takaisin EU:n sääntöjen mukaisesti. Komissio korostaa kertomuksessaan tarvetta vähentää edelleen EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia ja antaa jäsenvaltioille useita suosituksia, joilla pyritään tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten väheneminen osoittaa, että päättäväiset toimet tämän ongelman kitkemiseksi alkavat tuottaa tulosta. Taistelua ei kuitenkaan ole vielä voitettu. ”Komissio jatkaa petosten suhteen nollatoleranssia ja pyrkii varmistamaan, että senttiäkään veronmaksajien rahoista ei päädy huijareiden käsiin”, komissaari Šemeta toteaa. ”Komissio toteuttaa jatkossakin kaikki mahdolliset toimenpiteet EU:n talousarvion suojelemiseksi, ja jäsenvaltioiden on myös tehostettava toimintaansa.”

Väärinkäytösten ja petosten kohteeksi joutuneiden EU:n varojen takaisinperintä on tehostunut: viime vuonna komissio sai takaisin noin 2 miljardia euroa rahoitusoikaisujen ja takaisinperinnän kautta. Myös jäsenvaltiot ovat edistyneet varojen takaisinperinnässä lopullisilta edunsaajilta erityisesti liittymistä valmistelevan tuen alalla. Komission kertomuksessa kehotetaan niitä jäsenvaltioita, joissa takaisinperintä ei vielä ole tehokasta, toteuttamaan tarvittavat parannukset ja takavarikoimaan varoja, jos edunsaajat eivät maksa takaisin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten kohteeksi joutuneita varoja. Komission äskettäin esittämällä ehdotuksella EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisten sääntöjen avulla (IP/12/767) voitaisiin merkittävästi tukea varojen takaisinperintää ja ehkäistä petollista toimintaa.

Komissio esitti vuonna 2011 yli kymmenen säädösehdotusta tai uutta aloitetta, joilla pyrittiin parantamaan EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaa (ks. MEMO/12/577).

Tausta

SEUT-sopimuksen 325 artiklan mukaisesti komissio antaa vuosittain kertomuksen EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja raportoi samalla toimenpiteistä, joita on toteutettu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjumiseksi. Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden ilmoittamat epäillyt ja vahvistetut petokset koko EU:n talousarvion osalta (tulot ja menot). Kertomus auttaa osaltaan arvioimaan, millä aloilla riskit ovat suurimmat. Näin toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

Sen lisäksi, että kertomuksessa esitetään tiedot ilmoitetuista petoksista ja väärinkäytöksistä, takaisinperinnästä ja raportoinnista jäsenvaltioissa, komissio analysoi joka vuosi tarkemmin yhtä alaa. Tänä vuonna alaksi on valittu koheesiopolitiikka. Komissio toteaa, että varainhoidon valvonta ja riskinhallintajärjestelmät ovat parantuneet. Tämä koskee esimerkiksi säännöksiä ja suuntaviivoja, hallinnollisia menettelyjä ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä tällä alalla. Jäsenvaltioiden on kuitenkin seurattava tehokkaammin hallinnollisten ja rikosoikeudellisten tutkintamenettelyjen tuloksia, esimerkiksi takaisinperintää koheesiorahaston lopullisilta edunsaajilta.

Lisätietoja:

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kertomus on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm.

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar