Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuli 2012

Pettusevastane võitlus: Euroopa Liidu eelarvet kahjustav pettus on langusteel

Vastavalt ELi finantshuvide kaitset käsitlevale komisjoni aastaaruandele vähenes ELi eelarvet kahjustavate pettusejuhtumite arv 2011. aastal 35%. Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas täheldati väidetavate pettusejuhtumite vähenemist võrreldes 2010. aastaga 41% ja põllumajanduse valdkonnas koguni 66%. Lisaks ELi rahaliste vahendite eraldamise ja kasutamise suhtes kohaldatud karmimatele meetmetele ja tõhusamatele kontrollidele on pettusejuhtumite vähenemisel 2011. aastal ka mitmesuguseid tehnilisi põhjusi. Pettusejuhtumitest teatamise vähenemisele võrreldes 2010. aastaga on kaasa aidanud näiteks programmitöö perioodi lõpetamine ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ja stabiilsem aruandlus põllumajanduse uue kontrollisüsteemi raames. Kokku kahjustas pettus ELi vahendeid 295 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 0,2% ELi eelarvest. Need vahendid tuleb kooskõlas ELi eeskirjadega sisse nõuda. Oma aruandes rõhutab komisjon vajadust saavutada ELi eelarvet kahjustava pettuse vähendamisel veelgi paremaid tulemusi ja annab liikmesriikidele hulga soovitusi, mis peaksid aitama neil seda teha.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: ELi eelarvet kahjustava pettuse vähenemine näitab, et meie jõupingutused selle probleemi lahendamisel on hakanud vilja kandma. Aga võitlus ei ole veel lõppenud. Komisjon jätkab pettuse suhtes täisleppimatuse rakendamist ning teeb kõik selleks, et maksumaksjate taskust ei satuks petturite küüsi ükski eurosent. Komisjon võtab ELi eelarve kaitseks kõik võimalikud meetmed ning liikmesriigid peavad tegema samuti kõik, mis nende võimuses.”

Parandatud on ELi vahendite sissenõudmist eeskirjade eiramise ja pettuse ilmnemise korral. Eelmise aasta puhul võib komisjoni arvele kirjutada ligikaudu 2 miljardi euro tagasinõudmise finantskorrektsioonide ja sissenõudmismeetmete rakendamise kaudu. Liikmesriigid on samuti teinud teatavaid edusamme vahendite sissenõudmisel lõplikelt abisaajatelt, eelkõige ühinemiseelse abi rahastamisvahendi puhul. Komisjoni aruandes õhutatakse madala sissenõudmismääraga liikmesriike oma tegevust tõhustama ja arestima abisaajate vara, kui nad ei nõustu tagasi maksma eeskirjade eiramise ja pettuse tulemusena saadud raha. Komisjoni hiljutine ettepanek Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse abil (IP/12/767) võib aidata tunduvalt parandada vahendite sissenõudmist ja heidutada pettureid.

Komisjon esitas 2011. aastal üle tosina seadusandliku ettepaneku või uue algatuse, mille eesmärk on muuta ELi vahendeid kahjustava pettuse vastane võitlus tõhusamaks (vt MEMO/12/577).

Taust

Komisjon esitab kooskõlas aluslepingu artikliga 325 igal aastal aruande ELi finantshuvide kaitse kohta, et anda ülevaade meetmetest, mida on võetud ELi vahendeid kahjustava pettuse tõkestamiseks. Aruandes esitatakse üksikasjad väidetavate ja kindlakstehtud pettusejuhtumite kohta, millest liikmesriigid on teatanud ja mis hõlmavad ELi eelarvet tervikuna (st nii tulusid kui ka kulusid), ning aidatakse seega hinnata, millised valdkonnad on kõige rohkem ohustatud. See omakorda aitab paremini suunata pettusevastaseid meetmeid nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Lisaks andmete esitamisele liikmesriikide teatatud pettuste ja eeskirjade rikkumiste ning sissenõudmis- ja aruandlusmäärade kohta valib komisjon igal aastal ka ühe konkreetse valdkonna, mille kohta koostatakse põhjalikum analüüs. Kõnealusel aastal keskenduti ühtekuuluvuspoliitikale. Komisjon täheldas arengut kõnealuse valdkonna finantskontrolli ja riskijuhtimissüsteemides, näiteks õigusnormides ja suunistes, haldusmenetlustes ja riiklike ametiasutuste vahelises koostöös. Liikmesriigid peavad siiski parandama haldusjuurdluste ja kriminaaluurimiste tulemuste jälgimist ning Ühtekuuluvusfondi vahendite sissenõudmist lõplikelt abisaajatelt.

Lisateave:

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Aruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar