Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2012

Καταπολέμηση της απάτης: μείωση των εικαζόμενων περιπτώσεων απάτης σε βάρος κονδυλίων της ΕΕ

Η απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ μειώθηκε το 2011 κατά 35% σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την "Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ". Στον τομέα της πολιτικής της συνοχής σημειώθηκαν κατά 41% λιγότερες υποθέσεις εικαζόμενης απάτης σε σχέση με το 2010, ενώ στον τομέα της γεωργίας οι κοινοποιηθείσες περιπτώσεις απάτης μειώθηκαν κατά 66%. Εκτός από τα αυστηρά μέτρα και τον καλύτερο έλεγχο που γίνεται στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, υπάρχουν επίσης και ορισμένες τεχνικής φύσεως εξηγήσεις για την μείωση του ποσοστού περιπτώσεων απάτης το 2011. Το κλείσιμο μιας περιόδου προγραμματισμού στην πολιτική της συνοχής και μια πιο σταθεροποιημένη υποβολή εκθέσεων στο νέο σύστημα ελέγχου για την γεωργία συνέβαλαν στη μείωση των κοινοποιήσεων περιπτώσεων απάτης σε σχέση με το 2010. Συνολικά, πρακτικές απάτης αφορούσαν ενωσιακά κονδύλια ύψους 295 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,2% του προϋπολογισμού, τα οποία πρέπει να ανακτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και προβαίνει σε ορισμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για την φορολογία, την τελωνειακή ένωση, τον δημοσιονομικό έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης, δήλωσε: "Η μείωση των περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ καταδεικνύει ότι οι αποφασιστικές μας προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη. Η Επιτροπή θα διατηρήσει την πολιτική της μηδενικής ανοχής ως προς την απάτη, και δεν θα επιτρέψει στους δράστες να αγγίξουν ούτε μια δεκάρα από τα χρήματα των φορολογούμενων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του προϋπολογισμού, και τα κράτη μέλη πρέπει και αυτά να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους".

Η ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ μετά από παρατυπίες και απάτη έχει βελτιωθεί, και η Επιτροπή απαίτησε πέρσι περίπου 2 δισεκατ. ευρώ για δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις. Τα κράτη μέλη επίσης έχουν σημειώσει ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά την ανάκτηση από τελικούς δικαιούχους, ειδικότερα στον τομέα της προενταξιακής βοήθειας. Η έκθεση της Επιτροπής προτρέπει τα κράτη μέλη που εμφανίζουν ακόμη χαμηλά ποσοστά ανάκτησης να προβούν στις αναγκαίες βελτιώσεις και στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων όταν οι δικαιούχοι δεν επιστρέφουν τα ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο παρατυπιών και απάτης. Η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με μέσα του ποινικού δικαίου (IP/12/767) θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ανάκτηση κονδυλίων και να λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι των απατεώνων.

Το 2011, η Επιτροπή παρουσίασε πάνω από δώδεκα νομοθετικές προτάσεις ή νέες πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της πάταξης της απάτης σε βάρος κονδυλίων της ΕΕ (βλ. MEMO/12/577)

Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης, η Επιτροπή εκδίδει ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, στην οποία εκθέτει τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος κονδυλίων της ΕΕ. Καταγράφοντας λεπτομερώς το επίπεδο των εικαζόμενων και των βεβαιωμένων περιπτώσεων απάτης που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σε όλο το φάσμα του προϋπολογισμού της ΕΕ (δηλ. τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες), η έκθεση βοηθά να εκτιμηθούν οι τομείς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, γεγονός που στη συνέχεια συμβάλλει στην στοχοθέτηση δράσεων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Κάθε χρόνο, εκτός από τα στοιχεία για τις κοινοποιηθείσες περιπτώσεις απάτης και τις παρατυπίες, τις ανακτήσεις και τα ποσοστά κοινοποιήσεων στα κράτη μέλη, η Επιτροπή επιλέγει ένα τομέα τον οποίο και αναλύει λεπτομερώς. Εφέτος, η έκθεση επικεντρώθηκε στην πολιτική της συνοχής και επισήμανε βελτιώσεις ως προς τον δημοσιονομικό έλεγχο και τα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, για παράδειγμα νομοθετικές διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές, διοικητικές διαδικασίες και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών στον τομέα αυτό. Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις διοικητικές και ποινικές έρευνες, καθώς και την ανάκτηση από τον τελικό δικαιούχο όσον αφορά τα κονδύλια συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, δημοσιονομικού ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar