Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juli 2012

Bekæmpelse af svig: Færre indberetninger om svindel med EU-midler

Ifølge Kommissionens årlige beretning om "Beskyttelse af EU's finansielle interesser" er antallet af tilfælde af svig rettet mod EU-budgettet faldet med 35 % i 2011. Inden for samhørighedspolitikken var der i forhold til 2010 41 % færre sager, hvor der var mistanke om svig, mens de indberettede tilfælde i landbrugssektoren faldt med 66 %. Ud over skærpede foranstaltninger og bedre kontrol med EU-midler er der også en række tekniske årsager til, at denne procentsats er faldet i 2011. De EU-midler, der gik tabt som følge af svig, udgjorde i alt 295 mio. EUR, svarende til 0,2 % af budgettet, og de penge skal inddrives igen efter EU-reglerne. Udløbet af programmeringsperioden inden for samhørighedspolitikken og en mere stabil rapportering i det nye system i landbrugssektoren har også bidraget til færre indberetninger end i 2010. I sin rapport understreger Kommissionen nødvendigheden af at få nedbragt antallet af tilfælde endnu mere og peger i en række henstillinger til medlemsstaterne på, hvordan det kan gøres.

Kommissæren for beskatning, told, revision og bekæmpelse af svig, Algirdas Šemeta, udtalte, at "Faldet i antallet af indberetninger om svig mod EU's budget viser, at vores målbevidste indsats for at løse dette problem er begyndt at bære frugt. Men den er langtfra tilendebragt. Kommissionen fastholder sin politik med nultolerance over for svig, og dens holdning er, at ikke en eneste øre af skatteydernes penge må havne i lommerne på svindlere. Kommissionen vil fortsat gøre alt, hvad den kan, for at beskytte EU's budget, og også medlemsstaterne bør øge deres indsats."

Inddrivelsen af EU-midler i de tilfælde, hvor der er foregået svig og uregelmæssigheder, er blevet forbedret, og i 2011 har Kommissionen tilbagesøgt ca. 2 mia. EUR i form af korrektioner og inddrivelser. Også i medlemsstaterne er der sket visse fremskridt i tilbagesøgningen af midler fra de endelige modtagere, navnlig inden for førtiltrædelsesbistand. I sin rapport opfordrer Kommissionen indtrængende de medlemsstater, der stadigvæk har en lav inddrivelsesprocent, til at gennemføre de nødvendige forbedringer og foretage beslaglæggelser i de tilfælde, hvor de uretmæssigt modtagne penge ikke tilbagebetales. Det forslag, Kommissionen netop har fremlagt om strafferetlig beskyttelse af EU's finansielle interesser (IP/12/767), kan yde et betydeligt bidrag til en øget inddrivelse og til at afskrække folk fra at svindle med EU-midler.

I 2011 fremsatte Kommissionen over et dusin lovgivningsforslag og nye initiativer med sigte på at forbedre bekæmpelsen af svig med EU-midler (se MEMO/12/577)

Baggrund

Kommissionen fremlægger i overensstemmelse med traktatens artikel 325 hvert år en beretning om beskyttelsen af EU's finansielle interesser, hvori den rapporterer om, hvad der er gjort for at imødegå svig med EU-midler. Beretningen indeholder en detaljeret oversigt over medlemsstaternes indberetninger af mistanker om såvel som konstaterede tilfælde af svig omfattende hele EU-budgettet (altså både indtægts- og udgiftssiden) og åbner derigennem også mulighed for at indkredse de områder, hvor risikoen er størst, hvilket igen gør det lettere at målrette indsatsen både på EU-plan og på nationalt plan.

Ud over oplysninger om indberetninger om svig og uregelmæssigheder, inddrivelser og rapporteringsniveau i medlemsstaterne foretager Kommissionen også hvert år en indgående analyse af et særligt udvalgt område. I år har den sat fokus på samhørighedspolitikken. På dette område er der konstateret en række forbedringer i finanskontrol- og risikostyringssystemerne, f.eks. i form af lovgivning og vejledninger, administrative procedurer og samarbejde mellem nationale myndigheder. Men der er behov for en bedre overvågning i medlemsstaterne af resultaterne af forvaltnings- og strafferetlige undersøgelser, bl.a. i relation til inddrivelse af uretmæssigt udbetalte midler fra samhørighedsfondene.

For flere oplysninger:

Kommissær Algirdas Šemetas (Beskatning, Toldunion, Revision og Bekæmpelse af Svig) hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Beretningen kan findes på:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar