Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юли 2012 г.

Борба със злоупотребите: спад в предполагаемите злоупотреби с финансови средства на ЕС

Злоупотребите, засягащи бюджета на ЕС, са намалели с 35 % през 2011 г. според годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС. В областта на политиката на сближаване случаите на предполагаеми злоупотреби са били с 41 % по-малко в сравнение с 2010 г., докато в областта на селското стопанство докладваните случаи на злоупотреби са намалели с 66 %. В допълнение към по-засилените мерки и по-добрия контрол, които бяха приложени по отношение на финансовите средства на ЕС, за спада в равнището на злоупотребите през 2011 г. има и няколко обяснения от техническо естество. Приключването на програмния период в политиката на сближаване и по-стабилизираното докладване в новата контролна система за селското стопанство също допринесоха за по-ниското равнище на докладвани злоупотреби в сравнение с 2010 г. Общо финансови средства на ЕС в размер на 295 млн. EUR, което представлява 0,2 % от бюджета, са били предмет на злоупотреби и трябва да бъдат възстановени в съответствие с правилата на ЕС. В своя доклад Комисията подчертава нуждата от допълнително намаляване на злоупотребите, засягащи бюджета на ЕС, и отправя няколко препоръки към държавите членки, които могат да спомогнат за постигането на тази цел.

Алгирдас Шемета, комисар на ЕС за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: Намаляването на злоупотребите с бюджета на ЕС показва, че нашите решителни усилия за разрешаването на този проблем започват да носят плодове. Борбата обаче далеч не е приключила. Комисията продължава да провежда своята политика на нулева търпимост по отношение на злоупотребите и нито цент от парите на данъкоплатците не трябва да бъде изгубен в полза на лица, извършващи злоупотреби. Комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да защити бюджета на ЕС. Държавите членки също трябва да положат повече усилия“.

Възстановяването на средства на ЕС, свързани с нередности и злоупотреби, се е подобрило, като през изминалата година Комисията е поискала да бъдат върнати около 2 млрд. евро под формата на финансови корекции и възстановявания. Освен това държавите членки са постигнали известни подобрения по отношение на възстановяванията от крайните получатели, по-специално в областта на предприсъединителната помощ. В доклада Комисията призовава държавите членки с ниско равнище на възстановявания да предприемат необходимите мерки за подобряване на този показател и да преминат към конфискуването на активи в случаите, в които получателите не върнат парите, свързани с нередности и злоупотреби. Неотдавнашното предложение на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС чрез наказателното право (IP/12/767) може значително да спомогне за възстановяването на финансови средства и да окаже възпиращ ефект върху лицата, извършващи злоупотреби.

През 2011 г. Комисията предложи над десетина законодателни предложения или нови инициативи, имащи за цел да подобрят борбата със злоупотребите с финансови средства на ЕС (вж. MEMO/12/577).

Контекст

В съответствие с член 325 от Договора Комисията изготвя ежегоден доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС, в който се посочват приетите мерки за борба със злоупотребите с финансови средства на ЕС. Като включва подробно описание на равнището на предполагаемите и потвърдените злоупотреби, докладвани от държавите членки в рамките на целия бюджет на ЕС (т.е. в приходната и разходната му част), докладът спомага също така за установяването на най-рисковите области, което от своя страна позволява да се определят необходимите действия на европейско и национално равнище.

В допълнение към информацията относно докладваните злоупотреби и нередности, възстановяванията и степента на докладване в държавите членки всяка година Комисията избира също така определена област за по-задълбочен анализ. Тази година тя съсредоточава вниманието си върху политиката на сближаване. Комисията отбелязва наличието на подобрения в системите за финансов контрол и управление на риска, например по отношение на правните разпоредби и насоките, административните процедури и сътрудничеството между националните органи в тази област. Въпреки това държавите членки трябва да подобрят наблюдението на резултатите от административните и наказателните разследвания, в това число възстановяванията от крайните получатели на средства за сближаване.

За повече информация:

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Докладът може да бъде намерен на адрес:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

За контакт:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar